Umowy PPA, Aukcje OZE, Systemy wsparcia OZE – szkolenia on-line

Umowy PPA, Aukcje OZE, Systemy wsparcia OZE – szkolenia on-line
National Grid

Zapraszamy na szkolenia on-line poświęcone sprzedaży energii odnawialnej bezpośrednio do odbiorców przemysłowych, przygotowaniu projektów do aukcji OZE, a także zmianom w systemach wsparcia dla energetyki odnawialnej wynikającym z tzw. tarcz antykryzysowych.

Szkolenia on-line:

1. Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych

REKLAMA

4-5 czerwca 2020r.,

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek

2. Aukcje OZE – jak w warunkach pandemii przygotować projekt do aukcji 2020

9-10 czerwca  2020r.

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek (w cenie przewodnik po aukcjach 2020)

3. Przygotowanie projektów do aukcji OZE z punktu widzenia instytucji finansujących (ze szczególnym uwzględnieniem głównych ryzyk)

16-17 czerwca 2020 r.

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek (w cenie przewodnik po aukcjach 2020 http://aukcjeoze2018.pl/)

4. Zmiany w systemach wsparcia OZE wynikające z Tarcz antykryzysowych – wsparcie w 2020 r.,

23 czerwca 2020 r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, ekspert prawa energetycznego, radca prawny, wieloletni pracownik URE.

Trzy pierwsze szkolenia będą prowadzone w czasie maksymalnie do 3,5 godzin dziennie, dlatego są rozłożone na dwa dni. Wszystkie wyżej wymienione szkolenia możemy przygotować dla Państwa w formie zamkniętej jako szkolenia dedykowane. Nasze szkolenia odbywają się na żywo, każdy może zadawać pytania na bieżąco w formie czatu czy też bezpośrednio pytając prowadzących. Mogą wszyscy siebie widzieć, słyszeć, dyskutować, rozwiązywać wspólnie problemy. Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość zadania pytania w czasie do 2 tygodni po szkoleniu.

Program szkoleń on-line:

Jak sprzedawać energię z OZE, 4-5 czerwca 2020r.

Dzien I

9.45-10.00 Logowanie uczestników

10.00-10.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii 

 • płynność rynku,
 • ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe),
 • ryzyko profilu,
 • ryzyko bilansowania,
 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko wolumenu,
 • przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego.

10.30–11.15 Uwarunkowania prawno – regulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą przemysłowym

 • wymogi koncesyjne,
 • model rynku energii (rola poszczególnych podmiotow na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw „behind the meter”, linia bezpośrednia),
 • obowiązki związane z dostawami energii do odbiorcow przemysłowych (odbiorców końcowych),
 • przywileje dla odbiorców przemysłowych,
 • klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego,
 • kodeksy sieciowe,
 • graniczne terminy wynikające z Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego.

11.15–12.30 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • jak wytwórca OZE sprzedaje energię,
 • systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców przemyslowych,
 • koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemyslowego– w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia,
 • niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii,
 • produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawe energii,
 • jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii,
 • składniki cenowe zakupu energii,
 • relacje z operatorami systemu – usluga dostępu do rynku i bilansowania,
 • modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE,
 • podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii,
 • czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego sa bankowalne.

12.30–13.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie pierwszego dnia.

Dzień II

9.45-10.00 Logowanie uczestników

10.00-10.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej,
 • główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia,
 • cena i umowne formuły cenowe,
 • okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie,
 • dopuszczalność zmian umowy.

10.45-12.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy 

12.00 – 13.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

 

Aukcje OZE – jak w warunkach pandemii przygotować projekt do aukcji 2020, 9-10 czerwca 2020 r.

Dzień I

12.00-12.15 Logowanie uczestników

12.15 – 12.30 Co uregulowania okresu pandemii zmieniają w systemie aukcyjnym

• Zmiany wprowadzone „Tarczą Antykryzysową”

• Specjalne zasady dotyczące aukcji w 2020 roku

12.30-13.00 Przygotowanie projektu OZE do aukcji

• czy projekt OZE kwalifikuje się do aukcji? jak zminimalizować ryzyko niezakwalifikowania się instalacji OZE do aukcji?

• inwestycje realizowane etapami – kiedy etap może być oddzielnym projektem (instalacją) OZE uczestniczącym w aukcji?

• czy projekt OZE musi mieć swoje własne przyłącze?

• pozyskiwanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracja o przystąpieniu do aukcji- jakie wymogi formalne należy spełnić?

13.00-13.30 Oferta w aukcji

• limity wsparcia dla projektów OZE

• okres wsparcia w ramach aukcji

• konkurencja technologii w ramach jednego koszyka aukcyjnego

• kalkulacja i aktualizacja ceny skorygowanej

• oświadczenia, harmonogramy i ich znaczenie

13.30-14.15 Strategie aukcyjne

• wolumen oferowany w aukcji

• zasady rozstrzygania aukcji

• procedura rozliczenia dopłat („ujemnego salda”) do sprzedanej energii – pułap zwrotu

• możliwe strategie aukcyjne

• ryzyko kar za niedostarczony wolumen wskazanego w aukcji

• utrata zabezpieczenia finansowego

14.15-15.00 Optymalizacja i sprzedaż projektów OZE

• co można zrobić zanim rozpocznie się aukcja?

• zakres możliwych optymalizacji projektu OZE po wygraniu aukcji – ilość dopuszczalnych zmian

• dodatkowe ograniczenia dotyczące optymalizowania projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”

• sprzedaż projektów OZE po wygraniu aukcji (sprzedaż spółki celowej albo sprzedaż praw do projektu)

15.00-15.45 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie pierwszego dnia spotkania

Dzień II

12.00-12.15 Logowanie uczestników

12.15-12.45 Terminy na zrealizowanie projektu OZE

• kamienie milowe budowy projektu OZE

• terminy i zapisy umów przyłączeniowych dot. projektu OZE

• terminy rozpoczęcia sprzedaży energii z projektu OZE

• możliwość przesuwania terminów i harmonogramu sprzedaży energii elektrycznej z projektu OZE

• ryzyka niedotrzymania granicznych dat wynikających z ustawy OZE

• dodatkowe ograniczenia dla projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”

12.45-13.30 Przychody ze sprzedaży energii

• ryzyka związane ze sprzedażą energii

• sprzedaż energii – możliwe typy kontraktów

• sprzedaż energii przed aukcją

• budowanie portfela odbiorców energii

• obowiązki związane ze sprzedażą do odbiorców końcowych

13.30-14.00 Wymogi bankowe dla strukturyzowania finansowania dłużnego projektów OZE

• jakość pozwoleń i decyzji administracyjnych

• jakość oszacowania produktywności – ryzyko niższej produktywności

• ocena ryzyka niedotrzymania terminów

• ocena ryzyka przekroczenia kosztów

• ocena ryzyka wielkości przychodów

• zakres due diligence

• znaczenie scenariuszy makro w strukturyzowaniu długu

• podstawowe parametry strukturyzujące zadłużenie

REKLAMA

• zabezpieczenia finansowania dłużnego

14.00-14.45 Źródła danych wejściowych dla modelu finansowego projektu OZE

• okres modelowania finansowego

• model inwestorski a model bankowy

• scenariusze makro – ścieżki cenowe

• szacunek kosztów CAPEX-u

• prognoza kosztów OPEX-u

• prognoza przychodów ze sprzedaży energii

• koszt kapitału

14.45 – 15.45 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie szkolenia.


Przygotowanie projektów do aukcji OZE z punktu widzenia instytucji finansujących (ze szczególnym uwzględnieniem głównych ryzyk), 16-17 czerwca 2020 r.

DZIEŃ I

9.45-10.00 Logowanie do systemu konferencyjnego

10.00-10.30 system wsparcia projektów OZE – stan dzisiejszy i spodziewane zmiany

10.30-11.15 Przygotowanie do aukcji

11.15-11.45 Prekwalifikacja projektów OZE do aukcji

11.45-13.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie pierwszego dnia spotkania

DZIEŃ II

9.45-10.00 Logowanie do systemu konferencyjnego

10.00-10.30 Optymalizacja projektu przed aukcją i po wygranej aukcji

10.30 – 10.45 Sprzedaż projektów OZE

10.45-11.30 Krytyczne terminy w systemie aukcyjnym – siła wyższa, wyłączenia, aktualizacja terminów

11.30-12.00 Projekcja przychodów projektów OZE – modelowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym

12.00-12.30 Strukturyzowanie finansowania projektów OZE (główne elementy projekcji finansowych, założenia, weryfikacja) – OPEX, CAPEX 

12.30–13.30 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie szkolenia.


Zmiany w systemach wsparcia OZE wynikające z Tarcz antykryzysowych – wsparcie w 2020 r., 23 czerwca 2020 r.

8:30-9:00 Logowanie uczestników

9:00–9:20 Wprowadzenie i podstawy prawne:

a) Nowa dyrektywa OZE – kierunki zmian – sygnalizacja.

b) Ustawa OZE ze zmianą z 19 lipca 2019 r.

c) Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

d) Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

e) Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

f) Ustawa o wsparciu kogeneracji i jej wpływ na wsparcie OZE.

g) Ustawa-Prawo energetyczne – Nowe zasady udzielania koncesji dla OZE oraz inne zmiany projektowaną nowelą uPe z 30.01.2020 r. – sygnalizacja.

h) Projekty rozporządzeń dotyczące zasad o zgłaszania instalacji prosumenta, spółdzielni energetycznej i bilansowania.

9:20–9:45 Nowości w zakresie rozpoczęcia działalności:

a) Biogaz rolniczy – nowy zakres,

b) Nowe podejście do źródeł wodnych,

c) Propozycje zmian w odniesieniu do hybrydowych instalacji i instalacji OZE

d) Prosument i Spółdzielnia energetyczna – zakres uprawnień?

e) Opodatkowane VAT – „energii wsparcia” – jednolite podejście.

f) Zgłoszenie instalacji OSD oraz przyłączenie do sieci – w tym nowe rozwiązania ustawowe wchodzące w życie od 19.09.2020 r., oraz zawarte w projektach rozporządzeń,

g) TERMIN wyprowadzenia mocy „po przyłączeniu” a wygrana aukcja – zmiany wynikające z Tarcz antykryzysowych,

h) Kierunki zmian w związku z planowanym uruchomieniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE)  i operatora informacji rynku energii (OIRE) – sygnalizacja,

i) Instalacja OZE i hybrydowa instalacja OZE a magazynowanie energii – opomiarowanie w projekcie ustawy,

j) modernizacja – co to jest i kiedy mamy z nią do czynienia,

k) Koncesja i rejestracja – sygnalizacja.

9:45–10:30 Zakres i zasady dopuszczalnej pomocy publicznej – sygnalizacja:

a) Zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej.

b) Zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej.

c) Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy.

d) Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji.

e) Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej.

f) Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP.

g) Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP.

h) Zakazy kumulacji wsparcia.

i) Efekt zachęty – wymóg dla podmiotów ubiegających się o świadectwa – najnowsze podejście.

11:00–11:15 przerwa

10:30–13:15 Systemy wsparcia:

a) Zakres wsparcia w postaci opustów (wytwarzanie na potrzeby własne i nie tylko):

 • Uprawnienia prosumenta – obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – sygnalizacja,
 • spółdzielnia energetyczna – nowy podmiot w systemie opustów – zasady funkcjonowania, poziom opustu, obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – sygnalizacja,
 • okres przejściowy – dostosowanie umów.
 • inne rodzaje prosumentów – możliwe kierunki rozwoju.

b) Świadectwa pochodzenia:

 • Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE,
 • świadectwa zielone, błękitne, brązowe – co, jak, kiedy, w tym w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii?
 • zakres obowiązku poszczególnych podmiotów w tym obowiązki odbiorców przemysłowych,
 • zakres uprawnień ministra właściwego ds. energii w zakresie określenia poziomu obowiązku oraz ilości biomasy pochodzenia rolniczego,
 • zakres poziomu obowiązku.

c) System aukcyjny – podstawowe założenia:

 • prekwalifikacja
 • rozpoczęcie wytwarzania energii przed wygraniem aukcji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym,
 • nowe podejście do „wieku urządzeń”,
 • WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie – Tarcze antykryzysowe.
 • nowa struktura koszyków aukcyjnych, w tym wsparcie kogeneracji,
 • nowa struktura cen referencyjnych,
 • nowe zasady ogłaszania aukcji przez Prezesa URE – uzgodnienia  z ME,
 • zmiany w zakresie przygotowania i złożenia oferty aukcyjnej,
 • możliwość zmiany oferty która wygrała aukcje – zasady i obszary!
 • nowości w obszarze rozstrzygnięcia aukcji,
 • nowe podejście do sankcji za brak realizacji inwestycji,
 • nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,
 • dodatkowe obowiązki instalacji OZE wytwarzających w kogeneracji,
 • nowe podejście do rozliczania „dodatniego” ujemnego salda,
 • inne zmiany dokonane Tarczami antykryzysowymi,
 • zakres ulg dla odbiorców przemysłowych,
 • Aukcja w 2020 – czy znów aukcja papierowa? – rozwiązania z ustawy Tarcz antykryzysowych.

13:15–14:00 Przerwa

14:00-15:20 Systemy wsparcia – ciąg dalszy

d) System stałej ceny lub premii:

 • kiedy i dla kogo FiT i FiP – zmiany przedmiotowe w tym „mocowe”,
 • wsparcie FiT lub FiP a podmiot w trudnej sytuacji,
 • WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie – Tarcze antykryzysowe,
 • zakres obowiązków podmiotu chcącego skorzystać, w tym przechodzącego do systemu FIT lub FIP,
 • zasady sprzedaży niewykorzystanej energii,
 • okres wsparcia.

15:20–15:45 Co nowego w systemie kar – za brak wytworzenia w okresach trzyletnich

15:45–16:00 Przepisy przejściowe i wykonawcze:

 • Ilość i wartość oraz ceny referencyjne.
 • obowiązek notyfikacji pomocy! – od kiedy wsparcie,
 • jakie przepisy wchodzą w życie w 2020 r. 

16.00-16.30 Podsumowanie, dyskusje, zadawanie pytań i zakończenie szkolenia.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora (link)

*Możliwość zadawania pytań po szkoleniach do 2 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Szkolenia on-line:

• Każdy uczestnik łączy się przez internet za pomocą swojego komputera, tableta czy też telefonu. Wymagania: komputer, tablet czy telefon z dostępem do Internetu, mikrofon, kamera oraz ewentualnie słuchawki. Z doświadczenia rekomendujemy zestaw słuchawki plus mikrofon nawet ten zwykły do telefonu. Szczegóły organizacyjne z linkiem dostępu itd będą wysyłane dzień przed szkoleniami.

• Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości na bieżąco. Prowadzący udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ewentualnymi ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć, słyszeć i rozmawiać miedzy sobą.

Kontakt i rejestracja

Ewelina Walczuk

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570,

e-mail: ewelina.walczuk@euro-con.pl

Rejestracja on-line: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

artykuł sponsorowany