Umowy PPA, Aukcje OZE, Systemy wsparcia OZE – szkolenia on-line

Umowy PPA, Aukcje OZE, Systemy wsparcia OZE – szkolenia on-line
GE

Zapraszamy na szkolenia on-line dla inwestorów z branży odnawialnych źródeł energii.

1) Aukcje OZE jak w warunkach pandemii przygotować projekt do aukcji 2020.

9-10 czerwca 2020 r.

REKLAMA

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek (w cenie: Przewodnik po aukcjach 2020)

2) Przygotowanie projektów do aukcji OZE z punktu widzenia instytucji finansujących (ze szczególnym uwzględnieniem głównych ryzyk).

16-17 czerwca 2020 r.

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek (w cenie: Przewodnik po aukcjach 2020)

3) Zmiany w systemach wsparcia OZE wynikające z Tarcz antykryzysowych  wsparcie w 2020 r.

23 czerwca 2020 r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, ekspert prawa energetycznego, radca prawny, wieloletni pracownik URE.

4) Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych.

24-25 czerwca 2020 r.

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński i Przemysław Kałek

Nasze szkolenia odbywają się na żywo, to nie wykłady, które są wcześniej nagrywane i odtwarzane, u nas każdy może zadawać pytania na bieżąco w formie czatu czy też bezpośrednio pytając prowadzących. Nie boimy się pytań:-) Mogą wszyscy siebie widzieć, słyszeć, dyskutować, rozwiązywać wspólnie problemy. Maksymalnie wykorzystujemy dostępne technologie komunikacji, przynajmniej mamy taką nadzieję:-)

Programy szkoleń

1) Program: Aukcje OZE, 9-10 czerwca 2020r.

Dzień I

12.00-12.15 Logowanie uczestników

12.15 – 12.30 Co uregulowania okresu pandemii zmieniają w systemie aukcyjnym

• Zmiany wprowadzone „Tarczą Antykryzysową”

• Specjalne zasady dotyczące aukcji w 2020 roku

12.30-13.00 Przygotowanie projektu OZE do aukcji

• czy projekt OZE kwalifikuje się do aukcji? jak zminimalizować ryzyko niezakwalifikowania się instalacji OZE do aukcji?

• inwestycje realizowane etapami – kiedy etap może być oddzielnym projektem (instalacją) OZE uczestniczącym w aukcji?

• czy projekt OZE musi mieć swoje własne przyłącze?

• pozyskiwanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracja o przystąpieniu do aukcji – jakie wymogi formalne należy spełnić?

13.00-13.30 Oferta w aukcji

• limity wsparcia dla projektów OZE

• okres wsparcia w ramach aukcji

• konkurencja technologii w ramach jednego koszyka aukcyjnego

• kalkulacja i aktualizacja ceny skorygowanej

• oświadczenia, harmonogramy i ich znaczenie

13.30-14.15 Strategie aukcyjne

• wolumen oferowany w aukcji

• zasady rozstrzygania aukcji

• procedura rozliczenia dopłat („ujemnego salda”) do sprzedanej energii – pułap zwrotu

• możliwe strategie aukcyjne

• ryzyko kar za niedostarczony wolumen wskazanego w aukcji

• utrata zabezpieczenia finansowego

14.15-15.00 Optymalizacja i sprzedaż projektów OZE

• co można zrobić zanim rozpocznie się aukcja?

• zakres możliwych optymalizacji projektu OZE po wygraniu aukcji – ilość dopuszczalnych zmian

• dodatkowe ograniczenia dotyczące optymalizowania projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”

• sprzedaż projektów OZE po wygraniu aukcji (sprzedaż spółki celowej albo sprzedaż praw do projektu)

15.00-15.45 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie pierwszego dnia spotkania

Dzień II

12.00-12.15 Logowanie uczestników

12.15-12.45 Terminy na zrealizowanie projektu OZE

• kamienie milowe budowy projektu OZE

• terminy i zapisy umów przyłączeniowych dot. projektu OZE

• terminy rozpoczęcia sprzedaży energii z projektu OZE

• możliwość przesuwania terminów i harmonogramu sprzedaży energii elektrycznej z projektu OZE

• ryzyka niedotrzymania granicznych dat wynikających z ustawy OZE

• dodatkowe ograniczenia dla projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”

12.45-13.30 Przychody ze sprzedaży energii

• ryzyka związane ze sprzedażą energii

• sprzedaż energii – możliwe typy kontraktów

• sprzedaż energii przed aukcją

• budowanie portfela odbiorców energii

• obowiązki związane ze sprzedażą do odbiorców końcowych

13.30-14.00 Wymogi bankowe dla strukturyzowania finansowania dłużnego projektów OZE

• jakość pozwoleń i decyzji administracyjnych

• jakość oszacowania produktywności – ryzyko niższej produktywności

• ocena ryzyka niedotrzymania terminów

• ocena ryzyka przekroczenia kosztów

• ocena ryzyka wielkości przychodów

• zakres due diligence

• znaczenie scenariuszy makro w strukturyzowaniu długu

• podstawowe parametry strukturyzujące zadłużenie

• zabezpieczenia finansowania dłużnego

14.00-14.45 Źródła danych wejściowych dla modelu finansowego projektu OZE

• okres modelowania finansowego

• model inwestorski a model bankowy

• scenariusze makro – ścieżki cenowe

• szacunek kosztów CAPEX-u

• prognoza kosztów OPEX-u

• prognoza przychodów ze sprzedaży energii

• koszt kapitału

14.45 – 15.45 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie szkolenia.

2) Program: Przygotowanie projektów do aukcji OZE z punktu widzenia instytucji finansujących (ze szczególnym uwzględnieniem głównych ryzyk), 16-17 czerwca 2020 r.

Dzień I

9.45-10.00 Logowanie do systemu konferencyjnego

10.00-10.30 System wsparcia projektów OZE – stan dzisiejszy i spodziewane zmiany

10.30-11.15 Przygotowanie do aukcji

11.15-11.45 Prekwalifikacja projektów OZE do aukcji

11.45-13.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie pierwszego dnia spotkania

Dzień II

9.45-10.00 Logowanie do systemu konferencyjnego

10.00-10.30 Optymalizacja projektu przed aukcją i po wygranej aukcji

10.30 – 10.45 Sprzedaż projektów OZE

10.45-11.30 Krytyczne terminy w systemie aukcyjnym – siła wyższa, wyłączenia, aktualizacja terminów

11.30-12.00 Projekcja przychodów projektów OZE – modelowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym

12.00-12.30 Strukturyzowanie finansowania projektów OZE (główne elementy projekcji finansowych, założenia, weryfikacja) – OPEX, CAPEX 

12.30–13.30 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie szkolenia.

3) Program: Zmiany w systemach wsparcia OZE wynikające z Tarcz antykryzysowych – wsparcie w 2020 r., 23 czerwca 2020r.

8:30-9:00 Logowanie uczestników

9:00–9:20 Wprowadzenie i podstawy prawne:

a) Nowa dyrektywa OZE – kierunki zmian – sygnalizacja.

REKLAMA

b) Ustawa OZE ze zmianą z 19 lipca 2019 r.

c) Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

d) Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

e) Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

f) Ustawa o wsparciu kogeneracji i jej wpływ na wsparcie OZE.

g) Ustawa-Prawo energetyczne – Nowe zasady udzielania koncesji dla OZE oraz inne zmiany projektowaną nowelą uPe z 30.01.2020 r. – sygnalizacja.

h) Projekty rozporządzeń dotyczące zasad o zgłaszania instalacji prosumenta, spółdzielni energetycznej i bilansowania.

9:20–9:45 Nowości w zakresie rozpoczęcia działalności:

a) Biogaz rolniczy – nowy zakres,

b) Nowe podejście do źródeł wodnych,

c) Propozycje zmian w odniesieniu do hybrydowych instalacji i instalacji OZE

d) Prosument i Spółdzielnia energetyczna – zakres uprawnień?

e) Opodatkowane VAT – „energii wsparcia” – jednolite podejście.

f) Zgłoszenie instalacji OSD oraz przyłączenie do sieci – w tym nowe rozwiązania ustawowe wchodzące w życie od 19.09.2020 r., oraz zawarte w projektach rozporządzeń,

g) TERMIN wyprowadzenia mocy „po przyłączeniu” a wygrana aukcja – zmiany wynikające z Tarcz antykryzysowych,

h) Kierunki zmian w związku z planowanym uruchomieniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) i operatora informacji rynku energii (OIRE) – sygnalizacja,

i) Instalacja OZE i hybrydowa instalacja OZE a magazynowanie energii – opomiarowanie w projekcie ustawy,

j) modernizacja – co to jest i kiedy mamy z nią do czynienia,

k) Koncesja i rejestracja – sygnalizacja.

9:45–10:30 Zakres i zasady dopuszczalnej pomocy publicznej – sygnalizacja:

a) Zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej

b) Zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej

c) Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy

d) Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji

e) Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej

f) Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP

g) Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP

h) Zakazy kumulacji wsparcia

i) Efekt zachęty – wymóg dla podmiotów ubiegających się o świadectwa – najnowsze podejście.

11:00–11:15 przerwa

10:30–13:15 Systemy wsparcia:

a) Zakres wsparcia w postaci opustów (wytwarzanie na potrzeby własne i nie tylko):

• Uprawnienia prosumenta – obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – sygnalizacja,

• Spółdzielnia energetyczna – nowy podmiot w systemie opustów – zasady funkcjonowania, poziom opustu, obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – sygnalizacja,

• Okres przejściowy – dostosowanie umów.

• Inne rodzaje prosumentów – możliwe kierunki rozwoju.

b) Świadectwa pochodzenia:

• Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE,

• Świadectwa zielone, błękitne, brązowe – co, jak, kiedy, w tym w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii?

• Zakres obowiązku poszczególnych podmiotów w tym obowiązki odbiorców przemysłowych,

• Zakres uprawnień ministra właściwego ds. energii w zakresie określenia poziomu obowiązku oraz ilości biomasy pochodzenia rolniczego,

• Zakres poziomu obowiązku.

c) System aukcyjny – podstawowe założenia:

• prekwalifikacja

• rozpoczęcie wytwarzania energii przed wygraniem aukcji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym,

• nowe podejście do „wieku urządzeń”,

• WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie – Tarcze antykryzysowe.

• nowa struktura koszyków aukcyjnych, w tym wsparcie kogeneracji,

• nowa struktura cen referencyjnych,

• nowe zasady ogłaszania aukcji przez Prezesa URE – uzgodnienia  z ME,

• zmiany w zakresie przygotowania i złożenia oferty aukcyjnej,

• możliwość zmiany oferty która wygrała aukcje – zasady i obszary!

• nowości w obszarze rozstrzygnięcia aukcji,

• nowe podejście do sankcji za brak realizacji inwestycji,

• nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,

• dodatkowe obowiązki instalacji OZE wytwarzających w kogeneracji,

• nowe podejście do rozliczania „dodatniego” ujemnego salda,

• inne zmiany dokonane Tarczami antykryzysowymi,

• zakres ulg dla odbiorców przemysłowych,

• Aukcja w 2020 – czy znów aukcja papierowa? – rozwiązania z ustawy Tarcz antykryzysowych.

13:15–14:00 przerwa

14:00-15:20 Systemy wsparcia – ciąg dalszy

d) System stałej ceny lub premii:

• kiedy i dla kogo FiT i FiP – zmiany przedmiotowe w tym „mocowe”,

• wsparcie FiT lub FiP a podmiot w trudnej sytuacji,

• WYDŁUŻENIE terminów spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii – zasady, wymogi, odwołanie – Tarcze antykryzysowe,

• zakres obowiązków podmiotu chcącego skorzystać, w tym przechodzącego do systemu FIT lub FIP,

• zasady sprzedaży niewykorzystanej energii,

• okres wsparcia.

15:20–15:45 Co nowego w systemie kar – za brak wytworzenia w okresach trzyletnich

15:45–16:00 Przepisy przejściowe i wykonawcze:

a) Ilość i wartość oraz ceny referencyjne.

b) obowiązek notyfikacji pomocy! – od kiedy wsparcie,

c) jakie przepisy wchodzą w życie w 2020 r. 

16.00-16.30 Podsumowanie, dyskusje, zadawanie pytań i zakończenie szkolenia.

4) Program: Jak sprzedawać energię z OZE, 24-25 czerwca 2020 r.

Dzień I

9.45-10.00 Logowanie uczestników

10.00-10.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii 

 • płynność rynku
 • ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe)
 • ryzyko profilu
 • ryzyko bilansowania
 • ryzyko kredytowe
 • ryzyko wolumenu
 • przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

10.30–11.15 Uwarunkowania prawno – regulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą przemysłowym

 • wymogi koncesyjne
 • model rynku energii (rola poszczególnych podmiotow na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego
 • umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw „behind the meter”, linia bezpośrednia)
 • obowiązki związane z dostawami energii do odbiorcow przemysłowych (odbiorców końcowych)
 • przywileje dla odbiorców przemysłowych
 • klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • kodeksy sieciowe
 • graniczne terminy wynikające z Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego

11.15–12.30 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • jak wytwórca OZE sprzedaje energię
 • systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców przemyslowych
 • koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemyslowego– w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia
 • niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii
 • produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawe energii
 • jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii
 • składniki cenowe zakupu energii
 • relacje z operatorami systemu – usluga dostępu do rynku i bilansowania
 • modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE
 • podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii
 • czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego sa bankowalne

12.30–13.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie pierwszego dnia.

Dzień II

9.45-10.00 Logowanie uczestników

10.00-10.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

 • podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej
 • główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia
 • cena i umowne formuły cenowe
 • okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie
 • dopuszczalność zmian umowy

10.45-12.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy 

12.00 – 13.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po szkoleniach do 2 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu szkolenia.

Szkolenia on-line:

• Każdy uczestnik łączy się przez Internet za pomocą swojego komputera, tabletu czy też telefonu. Wymagania: komputer, tablet czy telefon z dostępem do Internetu, mikrofon, kamera oraz ewentualnie słuchawki. Z doświadczenia rekomendujemy zestaw słuchawki plus mikrofon nawet ten zwykły do telefonu. Szczegóły organizacyjne z linkiem dostępu itd. będą wysyłane dzień przed szkoleniami.

• Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości na bieżąco. Prowadzący udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ewentualnymi ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć, słyszeć i rozmawiać miedzy sobą.

KONTAKT I REJESTRACJA

Ewelina Walczuk

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570,

e-mail: ewelina.walczuk@euro-con.pl.

Rejestracja on-line: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy


artykuł sponsorowany