URE rozpoczął prekwalifikacje do aukcji dla OZE

URE rozpoczął prekwalifikacje do aukcji dla OZE
Conergy

Inwestorzy zainteresowani udziałem w tegorocznych aukcjach dla odnawialnych źródeł energii mogą już składać dokumenty niezbędne do prekwalifikacji. Urząd Regulacji Energetyki zastrzega, że możliwość aplikowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, czy uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, nie jest powiązana z publikacją ogłoszenia aukcji.

URE podkreśla, że przedsiębiorcy często błędnie zakładają, że dokumenty te można składać dopiero po ogłoszeniu aukcji, co prowadzi do kumulacji postępowań administracyjnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie aukcji, wydłużając tym samym proces prekwalifikacji do systemu aukcyjnego.

Wytwórcy energii elektrycznej w tzw. nowych lub istniejących instalacjach odnawialnego źródła energii, zainteresowani udziałem w systemie aukcyjnym, są zobowiązani do złożenia odpowiednio wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

REKLAMA

Instalacje nowe

Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji lub odmawia jego wydania, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Co istotne, termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania zaświadczenia, przy czym termin ważności zaświadczenia nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, o których mowa w art. 75 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 5 tej ustawy – wymóg ten dotyczy w szczególności warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz pozwolenia na budowę.

Wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszonych aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest wysłać wniosek w terminie obiektywnie umożliwiającym jego weryfikację. 

W przypadku potrzeby uzyskania kolejnego zaświadczenia dla tej samej instalacji odnawialnego źródła energii, wniosek o jego wydanie może zostać złożony przed upływem terminu ważności pierwotnego zaświadczenia.

Instalacje istniejące

Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 r., posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej, który zamierza przystąpić do aukcji, składa do Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Prezes URE potwierdza przyjęcie deklaracji o przystąpieniu do aukcji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania albo, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 71 ust. 1-3 tej ustawy, zwraca ją wytwórcy.

REKLAMA

Składanie deklaracji o przystąpieniu do aukcji również jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od terminu ogłoszenia aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca zobowiązany jest złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym przeprowadzenie jej weryfikacji, a w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminach wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

URE zaznacza, że potwierdzenie przyjęcia deklaracji nie ma określonego terminu ważności, wobec czego deklaracja zaakceptowana w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej uprawnia do uczestnictwa w systemie aukcyjnym bez konieczności jej corocznego „odświeżania”.

Wyjątkiem są w szczególności przypadki, gdy zmianie uległ stan faktyczny związany z daną instalacją (np. moc zainstalowana elektryczna), deklarację składał inny wytwórca lub deklaracja była złożona przed dniem wejścia w życie właściwych przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W powyższych przypadkach wytwórca zobligowany jest do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji spełniającej aktualne wymagania wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, stosownie do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2018 w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Najbliższe aukcje mają odbyć się w czwartym kwartale 2020 r. Do tego czasu Urząd Regulacji Energetyki musi zmodernizować Internetową Plaformę Aukcyjną, za pośrednictwem której będą składane oferty na sprzedaż energii. 

W tegorocznych aukcjach wiatrowo-fotowoltaicznych dla projektów o mocy ponad 1 MW prognozowany jest zakup energii z farm wiatrowych o mocy do 800 MW, a także z elektrowni fotowoltaicznych o mocy 700 MW.

Ponadto w koszyku dla wiatru i PV do 1 MW według Ministerstwa Klimatu całe wsparcie ma zgarnąć fotowoltaika i prognozowane jest objęcie gwarancjami sprzedaży energii z elektrowni PV o łącznej maksymalnej mocy 800 MW.

Wsparciem mają zostać objęte także hydroelektrownie powyżej 1 MW – o łącznej mocy 20 MW, hydroelektrownie o mocy do 1 MW – w sumie na 10 MW, a także biogazownie rolnicze o mocy ponad 1  MW – na 20 MW, pozostałe biogazownie o jednostkowej mocy do 1 MW – na 10 MW, a także tzw. dedykowane instalacje spalania biomasy o jednostkowej mocy ponad 1 MW – o łącznej, maksymalnej mocy 100 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.