Państwowa energetyka chce uwolnienia cen energii dla gospodarstw domowych

Państwowa energetyka chce uwolnienia cen energii dla gospodarstw domowych
Fotolia

Zrzeszający państwowe koncerny energetyczne Polski Komitet Energii Elektrycznej wezwał do uwolnienia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zapewniając, że zakończenie praktyki polegającej na zatwierdzaniu taryf przez Urząd Regulacji Energetyki nie musi oznaczać wzrostu cen dla odbiorców z grupy taryfowej G.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podkreśla, że konieczność dokonania w Polsce zmiany sposobu ustalania taryf na energię elektryczną dla klientów indywidualnych jest nieunikniona. Wynika ona z obowiązującej już Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Termin transpozycji tej dyrektywy unijnej do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2020 r. 

Tymczasem Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, w którym zdecydowana większość gospodarstw domowych korzysta z taryfowanych cen energii elektrycznej.

REKLAMA

Polski Komitet Energii Elektrycznej powołuje się na analizy, z których ma wynikać, że możliwe jest przeprowadzenie procesu uwolnienia od taryfowania energii dla gospodarstw domowych w sposób, który nie doprowadzi do „nieuzasadnionych” podwyżek cen prądu dla tej grupy odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Zakończenie taryfowania, zdaniem PKEE, nie powinno mieć negatywnego wpływu na sytuację gospodarstw domowych i nie musi wiązać się ze wzrostem cen energii czy też wzrostem skali ubóstwa energetycznego, m.in. ze względu na już wysoki poziom konkurencji na polskim rynku. Mają to potwierdzać przykłady innych państw europejskich, które odeszły od taryfowania, takich jak Bułgaria, Cypr, Portugalia, Rumunia, Łotwa czy Wielka Brytania.

– Doświadczenia tych państw wskazują, że w dłuższej perspektywie czasowej odejście od taryfowania nie prowadzi do stałego wzrostu cen energii elektrycznej, a wręcz przeciwnie – pozwala na osiągnięcie stabilizacji cen na skutek działania mechanizmów rynkowych i ma znaczący wpływ na spadek skali ubóstwa energetycznego – zapewnia PKEE.

Analizy, na które powołuje się Komitet, mają wskazywać, że brak działań w zakresie zniesienia obowiązującego w Polsce od wielu lat modelu taryfowania, już w 2022 roku przyczyni się do pogłębienia problemu ubóstwa energetycznego, m.in. ze względu na rosnące równolegle ceny gazu, węgla i ogrzewania.

Polski Komitet Energii Elektrycznej podkreśla, że stosowane obecnie na polskim rynku energetycznym taryfowanie jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ogranicza konkurencyjność ofert na rynku energii.

– Im większa część odbiorców jest objęta regulowaniem cen energii, tym dla wszystkich spółek obrotu energią mniejsza jest możliwość przedstawienia atrakcyjnych ofert, konkurujących ze sobą cenowo. Niemal jednolite stawki dla odbiorców końcowych w regulowanych grupach taryfowych G1X, praktycznie eliminują zasadność zmiany sprzedawcy pomiędzy spółkami obrotu i hamują aktywność klientów w dobieraniu najlepszych dla siebie ofert – czytamy w stanowisku PKEE.

REKLAMA

Zdaniem Komitetu, odchodzeniu od taryfowania sprzyja popularyzacją energetyki rozproszonej czy wdrażania inteligentnego opomiarowania.

Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej poprzez ustawowe zwolnienie wszystkich przedsiębiorstw obrotu z obowiązku zatwierdzania taryf dla wszystkich odbiorców przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku, uelastycznienia ofert, czy też stworzy szansę na pojawienie się nowych sprzedawców – wskazuje Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Jak argumentuje dalej PKEE, zwolnienie z taryfowania pozwoli też na stopniowe przygotowanie odbiorców do przyszłych zmian na rynku energii – np. umożliwienia korzystania z taryf dynamicznych – oraz podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych i zakupowych w oparciu o sygnały cenowe płynące ze sprawnie działającego rynku.

Wspomniana zmiana mogłaby też wpłynąć, zdaniem Komitetu, na wzrost zainteresowania produkcją energii w mikroinstalacjach oraz zwiększenie liczby prosumentów.

PKEE podkreśla jednocześnie, że wzrost cen uprawnień do emisji CO2 przekłada się na wzrost kosztów rachunków za energię, a to może potęgować skalę zjawiska, jakim jest ubóstwo energetyczne.

Odpowiedzią na ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego jest propozycja PKEE zakładająca, że dla najbardziej wrażliwych odbiorców zostanie wprowadzony dodatek energetyczny – poprzez odpowiednią modyfikację już stosowanych w naszym kraju instrumentów.

Polski Komitet Energii Elektrycznej zaznacza, że o ile unijne prawo nakazuje wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej zapewnienie sprzedawcom energii swobody w ustalaniu cen energii elektrycznej i jednocześnie wyklucza możliwość interwencji publicznych w ustalanie cen energii, o tyle pozostawia możliwość wprowadzania narzędzi polityki socjalnej dla tych odbiorców, którzy są dotknięci ubóstwem energetycznym lub dla gospodarstw domowych zaliczających się do odbiorców wrażliwych.

PKEE zaznacza, że z końcem 2023 roku dojdzie do zwolnienia z taryfowania cen gazu w segmencie gospodarstw domowych. Termin ten wynika z postępowania, jakie toczyło się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. – Warto, aby w przypadku uwolnienia cen energii elektrycznej Polska jak najszybciej wdrożyła rozwiązania zgodne z unijną dyrektywą, której termin transpozycji już minął, jednocześnie dokonując tej zmiany w sposób w pełni kontrolowany na poziomie krajowym, z uwzględnieniem krajowej specyfiki i z zagwarantowaniem odpowiednich narzędzi, które pomogą ochronić najuboższych i najbardziej wrażliwych odbiorców energii zapewnia instytucja reprezentująca państwowe grupy energetyczne.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.