W ramach POIiŚ przeznaczono już 42 mld zł na dofinansowanie proekologicznych inwestycji

W ramach POIiŚ przeznaczono już 42 mld zł na dofinansowanie proekologicznych inwestycji
Hein Alfred Tix flickr cc-by-2.0
{więcej}Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, od  początku jego wdrażania tj. od 14 listopada 2008 r., zostało podpisanych 801 umów o dofinansowanie proekologicznych inwestycji.

– Dzięki tym projektom znacznie polepszył się stan środowiska w Polsce. Nowe oczyszczalnie ścieków, inwestycje służące poprawie jakości powietrza to także większy komfort życia mieszkańców – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.  
 

Każda z podpisanych umów to konkretna inwestycja, przedsięwzięcie lub działanie, których głównym celem jest poprawa stanu środowiska. Dzięki ich realizacji we wszystkich regionach Polski powstają tysiące kilometrów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowane są oczyszczalnie ścieków i bezpieczne dla środowiska zakłady przetwarzania odpadów.

Część środków z Unii Europejskiej została przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, kampanie ekologiczne oraz wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą, aby ich działalność produkcyjna odbywała się bez szkody dla środowiska. Ponadto dzięki POIiŚ ochroną objętych jest wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce.

W ramach POIiŚ, Unia Europejska przeznaczyła  dotychczas na ochronę środowiska ponad 19,6 mld zł, natomiast łączna wartość wszystkich podpisanych do tej pory umów z POIiŚ o dofinansowanie to ponad 42,1 mld zł.

REKLAMA

Cześć projektów została już ukończona, a inwestycje, które powstały skutecznie przyczyniają się do ochrony środowiska i poprawiają jakość życia mieszkańców w całym kraju. Oto przykładowe efekty:

– wybudowano i przebudowano już ponad 10 tys. km kanalizacji sanitarnej, do której dostęp uzyskało ponad 50 tys. mieszkańców;
– działają już 84 nowe oczyszczalnie ścieków, których budowa, rozbudowa lub modernizacja została dofinansowana z POIiŚ;
– zrealizowano 27 projektów służących ochronie powietrza;
– przedsiębiorcy zmodernizowali i wybudowali łącznie 92 nowoczesne instalacje służące m.in.  zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce;
– budowane i modernizowane są zakłady gospodarki odpadami (założenia obejmują docelowo 44 takie obiekty), dzięki którym w wielu miejscach zostanie zlikwidowany problem nielegalnych wysypisk śmieci (przykładem inwestycji w tym obszarze jest choćby „Biebrzański System Gospodarki Odpadami”, realizacja tylko tego projektu pozwoli na stworzenie warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na obszarze 19 gmin zamieszkanych przez ponad 150 tys. osób);
– zakupiono nowoczesny i specjalistyczny sprzęt dla Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ratownictwa ekologicznego i chemicznego (m.in. łodzie desantowe, samochody sztabowe i gaśnicze, ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi, chromatografy gazowe, autobusy do dyslokacji ratowników);
– zrealizowano 19 projektów z zakresu edukacji i promocji postaw ekologicznych w społeczeństwie.

REKLAMA

Najwięcej podpisanych do tej pory umów o dofinansowanie dotyczyło przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (313). 228 umów zawarto z przedsiębiorcami, którzy otrzymane środki przeznaczają na ograniczenie wpływu ich działalności produkcyjnej na środowisko. 172 umowy dotyczą ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, 64 – gospodarki odpadami, a 24 – przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska.

Największe wsparcie finansowe zostało przekazane na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (ponad 11,8 mld zł). Ponad 4,1 mld zł przeznaczono do tej pory na inwestycje związane z gospodarką odpadami. Na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska przekazano ponad 2,2 mld zł. Przedsiębiorcy, na ograniczenie wpływu ich działalności na środowisko, otrzymali już ponad 1 mld zł. Projekty edukacji ekologicznej realizowane są dzięki dotacji w wysokości ponad 377 mln zł.

Jak informuje resort środowiska, wciąż trwają nabory wniosków o dofinansowanie, w związku z czym kolejne przedsięwzięcia mogą zostać zakwalifikowane do wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Ponizej lista bieżących konkursów na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

– Konkurs na dofinansowanie projektów przygotowawczych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XII runda konkursowa: zobacz tutaj.
– Konkurs na dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XIII runda konkursowa: zobacz tutaj.
– Konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu rekultywacji składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – IX runda konkursowa: zobacz tutaj.

gramwzielone/ źródło: Ministerstwo Środowiska