Dobre wyniki kwartalne Grupy TAURON w trudnym otoczeniu rynkowym

Dobre wyniki kwartalne Grupy TAURON w trudnym otoczeniu rynkowym
Dariusz Lubera, prezes Tauronu. Foto: Newseria

{więcej}Osiągnięte w I kwartale 2014 r. wyniki finansowe należy oceniać jako bardzo dobre, mimo że mamy w tym roku do czynienia z wieloma czynnikami, które negatywnie wpływają na sytuację firm sektora energetycznego. Wyniki są wyższe od oczekiwanych przez rynek. W pierwszych trzech miesiącach 2014 r. najlepiej radziły sobie Segmenty: Odnawialne Źródła Energii, Dystrybucja i Ciepło, które zanotowały wyższy wynik EBITDA niż rok wcześniej – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2014 wyniosły 4 887 mln zł, a EBITDA 1 088 mln zł;
– Marża EBITDA wyniosła 22,3%, zaś marża EBIT ok. 13%;
– Realizowany program poprawy efektywności przyniósł w I kwartale 2014 r. ok. 100 mln zł oszczędności;
– CAPEX w I kwartale 2014 r. osiągnął poziom 565 mln zł;
– Najważniejszym wydarzeniem inwestycyjnym bieżącego roku było zawarcie umowy na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

– Warto zwrócić uwagę na satysfakcjonujący poziom EBITDA, która wyniosła 1 088 mln zło oraz marży EBITDA. Trzeba też podkreślić, że nieznaczny spadek EBITDA w zestawieniu rok do roku wynikał z faktu, że I kwartał 2013 r. był wyjątkowo dobrym okresem. Przypomnę, że w tym czasie mieliśmy do czynienia z bardzo korzystną sytuacją rynkową dotyczącą Segmentu Sprzedaż, który skorzystał wówczas na rekordowo niskich cenach zielonych certyfikatów, co przełożyło się na niskie koszty związane z ich umorzeniem. Dodatkowo w I kwartale 2013 r. cena sprzedaży energii przez Segment Wytwarzanie była istotnie wyższa niż w I kwartale 2014 r. – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

REKLAMA


Źródło: Tauron

– Wolumen dystrybucji energii elektrycznej w I kwartale 2014 r. utrzymał się na poziomie sprzed roku (ponad 12,2 TWh), zaś liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy wzrosła o 44 tys. rok do roku (łącznie ponad 5,35 mln). Notujemy także dynamiczne wzrosty wolumenów w Segmencie Odnawialnych Źródeł Energii, co jest efektem uruchomienia w końcówce poprzedniego roku dwóch farm wiatrowych. Taki trend będziemy chcieli utrzymać w przyszłości – mówi Krzysztof Zawadzki.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2014 r. osiągnęła poziom niższy niż rok wcześniej i wyniosła 1,25 mln ton. Spadł również wolumen produkcji energii elektrycznej, który w pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł 3,69 TWh.

W I kwartale 2014 r. miało miejsce ograniczenie produkcji w konwencjonalnych źródłach wytwarzania energii. Było to między innymi efektem bardzo ciepłej zimy i spadku popytu na energię.

REKLAMA


Źródło: Tauron

Przychody ze sprzedaży
 
W I kwartale 2014 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,88 mld zł, czyli o 5,4% niższe niż rok wcześniej. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na spadek przychodów są niższe ceny sprzedaży oraz niższy wolumen sprzedanej energii elektrycznej. Efekt ten został częściowo skompensowany przychodami uzyskanymi przez Segment Wytwarzanie (wzrost przychodów z regulacyjnych usług systemowych i rezerw mocy, sprzedaż większego wolumenu energii elektrycznej na rynku bilansującym) oraz Segment Dystrybucja – z tytułu świadczonej usługi dystrybucyjnej (wyższe stawki taryfowe, niższe koszty operacyjne).

W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. Grupa TAURON osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży w Segmentach: Dystrybucja, OZE oraz Obsługa Klienta. Największą dynamikę wzrostu przychodów uzyskał Segment OZE.
 
EBITDA i zysk netto
 
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniósł w I kw. 2014 r. 1 088 mln zł i był niższy niż w analogicznym okresie 2013 r. o 11% Największy wpływ na EBITDA miały: niekorzystna sytuacja na rynku energii elektrycznej skutkująca niższymi cenami sprzedaży energii oraz wyższe ceny zakupu praw majątkowych w I kwartale 2014 r. w stosunku do roku ubiegłego.Zysk netto po trzech miesiącach 2014 r. osiągnął 399 mln zł.

Inwestycje i zadłużenie
 
W I kwartale 2014 r. Grupa TAURON utrzymała trend wzrostowy w zakresie nakładów inwestycyjnych. W porównaniu do I kwartału 2013 r. CAPEX wzrósł o 4,5% i osiągnął poziom 565 mln zł. Największe inwestycje dotyczyły Segmentu Dystrybucja (budowa nowych przyłączy: 84 mln zł oraz modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego: 261 mln zł).

– Najważniejszym wydarzeniem pierwszych miesięcy tego roku było zawarcie z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa umowy na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Ponadto w marcu podpisaliśmy porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi w sprawie finansowania budowy bloku parowo-gazowego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza. Realizacja tych projektów oznacza, że w najbliższych kilku latach największe inwestycje Grupy TAURON będą miały miejsce w Segmencie Wytwarzanie. Całkowita wartość inwestycji w Jaworznie to ok. 6,2 mld zł, a jej zakończenie zaplanowane jest na 2019 rok – tłumaczy Dariusz Lubera.

Zadłużenie finansowe Grupy TAURON na koniec I kwartału 2014 r. wyniosło 6,3 mld zł. W jego strukturze przeważają obligacje, których udział wynosi ok. 78%. Wskaźnik długu netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie 1,68.

Tauron
Informacja prasowa