Dewelopment projektów PV oraz umowy PPA – szkolenia

Dewelopment projektów PV oraz umowy PPA – szkolenia

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty praktyczne on-line: „Dewelopment projektów fotowoltaicznych” (12 maja 2022 r.) oraz „Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym (17 maja 2022 r.). Spotkania poprowadzą: Grzegorz Skarżyński oraz Przemysław Kałek.

Szczegółowe programy poniżej:

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:
Dewelopment projektów fotowoltaicznych
12 maja 2022 r.

REKLAMA

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzających energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami. 

Program

8.45-9.15 Logowanie uczestników

9.15-10.15 Dwa możliwe rodzaje instalacji PV – on-site i off-site
– projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii;
– projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej;
–  odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów;

10.15-11.15 Instalacje PV w modelu rynku energii
–  sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii;
–  sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii;
–  instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off-site);
–  instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany);
–  instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą);

11.15-11.25 Przerwa

11.25-12.25 Proces dewelopmentu instalacji PV off-site
–  decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu;
– zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania);
– wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania;
– uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci– właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty);
– uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami;
– koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji;
– szczególne wymogi dla instalacji PV, aby mogła wystartować w aukcji;

12.25-13.25 Proces dewelopmentu instalacji pv on-site – różnice w stosunku do instalacji off-site
– Co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna jest decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna jest decyzja środowiskowa itd.;
– warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto o nie występuje;
– koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto o nią występuje;
– budowa instalacji on-site – formalne wymogi;

13.25-14.25 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu.

Więcej szczegółów>> 

Formularz zgłoszeniowy>>

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:
Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowych
17 maja 2022 r.

Program:

REKLAMA

8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-9.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii  
– płynność rynku;
– ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe);
– ryzyko profilu;
– ryzyko bilansowania;
– ryzyko kredytowe;
– ryzyko wolumenu;
– przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;

9.30-10.15 Uwarunkowania prawno-regulacyjne umów pomiędzy wytwórcą a odbiorcą przemysłowym
– wymogi koncesyjne;
– model rynku energii (rola poszczególnych podmiotów na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego;
– umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw. behind the meter, linia bezpośrednia);
– obowiązki związane z dostawami energii do odbiorców przemysłowych (odbiorców końcowych);
– przywileje dla odbiorców przemysłowych;
– klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– kodeksy sieciowe;
– graniczne terminy wynikające z ustawy o OZE i Prawa Energetycznego;

10.15-11.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– jak wytwórca OZE sprzedaje energię;
– systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców przemysłowych;
– koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego – w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia;
– niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii;
– produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii;
– jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii;
– składniki cenowe zakupu energii;
– relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania;
– modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE;
– podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii;
– czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne;

11.45-12.00 Przerwa

12.00-12.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej;
– główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia;
– cena i umowne formuły cenowe;
– okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie;
– dopuszczalność zmian umowy;

12.45-14.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy  

14.00-15.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu.

Więcej szczegółów>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Prowadzący:

Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE, a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Kontakt i rejestracja:
EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany