Sunny Horizon: UE i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki – seminarium

Sunny Horizon: UE i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki – seminarium
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}28 maja od godziny 9.00 do 16.30 w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej) odbędzie się seminarium „Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Seminarium skierowane jest do samorządów lokalnych, które wdrażają, przygotowują lub planują przygotować plany gospodarki niskoemisyjnej oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i możliwością finansowania ze środków funduszy UE projektów wynikających z tych planów, w tym przedstawicieli instytucji publicznych, pozarządowych oraz przedsiębiorców działających w tym sektorze.

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) opracowywane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, spełniają również wymagania, jakie zostały określone dla Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) przygotowywanych w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej – Porozumienie Burmistrzów.

REKLAMA
REKLAMA

Mając na uwadze fakt, że plany gospodarki niskoemisyjnej będą podstawą do wspierania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych, organizatorzy zapewnili udział w seminarium przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy przedstawią zasady przygotowania, wdrażania i monitorowania SEAP wypracowane w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienie Burmistrzów, możliwe do wykorzystania w przygotowywanych PGN, w tym:

– Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej przedstawi metodologię opracowania SEAP, kryteria oceny SEAP oraz przygotowywane przez Wspólne Centrum Badawcze wytyczne do monitorowania efektów wdrażania SEAP,
– przedstawiciele DG Energy odpowiedzialni w Komisji Europejskiej za realizację Inicjatywy Porozumienia Burmistrzów tj. przygotowania i wdrażania SEAP, przedstawią Inicjatywę Porozumienia Burmistrzów oraz instrumenty finansowe, jakie udostępnia Komisja Europejska dla gmin i miast wdrażających SEAP,
– przedstawiciel DG Energy Komisji Europejskiej przedstawi między innymi wymogi w zakresie realizacji projektów efektywności energetycznej wynikające z dyrektywy efektywności energetycznej.

W ramach krajowej części programu zostaną przedstawione następujące tematy:
– planowany do uruchomienia system doradztwa, w ramach którego potencjalni Beneficjenci będą mogli uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze dla przygotowania projektów do dofinansowania ze środków EFSI w latach 2014-2020,
– projekty UE oraz nowe narzędzia i możliwości wspierające wdrażanie SEAP ,
– środki krajowe oraz EFSI dla wdrażania SEAP oraz doświadczenia miast wdrażajacych SEAP.

Sunny Horizon, prosument.polska@o2.pl