Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego

Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego
Foto: Kancelaria Prezydenta RP

Omawianą ustawą wprowadzane są do porządku prawnego rozwiązania będące konsekwencją ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, którą dodano art. 49b ustawy – Prawo energetyczne, ustanawiającą obowiązek sprzedaży przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi co najmniej 55% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzanego w danym roku do sieci przesyłowej na giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. mechanizm zwany branżowo „obligiem giełdowym”).

Mechanizm obligo giełdowego ma zapewnić wszystkim uczestnikom rynku równoprawny dostęp do gazu na rynku hurtowym. Wprowadzenie tego mechanizmu jest konsekwencją struktury polskiego rynku gazu ziemnego – podmiotem o najwyższym udziale w rynku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Likwidacja przewagi konkurencyjnej PGNiG S.A. – polegającej na jego pionowym zintegrowaniu w segmencie obrotu – ma zostać osiągnięta przez wymuszenie rozdziału prawnego części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu obrotu hurtowego od części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu obrotu detalicznego.

Mając powyższe na uwadze, ustawodawca dodał w ustawie – Prawo energetyczne art. 5b, zgodnie z którym:

REKLAMA

1. umowy, na podstawie których przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza gaz ziemny wysokometanowy odbiorcy, z dniem wyodrębnienia z tego przedsiębiorstwa jego zorganizowanej części i wniesienia jej jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego innego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, staną się z mocy prawa umową, której stronami są: przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny oraz odbiorca tego paliwa,

REKLAMA

2. za zobowiązania wynikające z umów, powstałe przed dniem wyodrębnienia, odpowiadać będą solidarnie przedsiębiorstwo energetyczne, z którego wyodrębniono zorganizowaną część, oraz przedsiębiorstwo energetyczne do którego wniesiono wkład niepieniężny,

3. ustawa nakłada na przedsiębiorstwo energetycznej, z którego wyodrębniono zorganizowaną część, obowiązek poinformowania odbiorców – w terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia, o możliwościach, skutkach i terminie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Odbiorca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji, będzie mógł wypowiedzieć umowę bez ponoszenia kosztów lub odszkodowań, składając pisemne oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się obrotem paliwami gazowymi do którego wniesiono wkład niepieniężny. Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie odbiorcy dotarło do tego przedsiębiorstwa energetycznego,

Ponadto, przepis przejściowy reguluje obowiązywanie taryf dla paliw gazowych, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązek przedłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE w terminie 3 miesięcy od wyodrębnienia.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Kancelaria Prezydenta RP