Ministerstwo Środowiska odpowiada na apel ws. rozwoju energetyki obywatelskiej

Ministerstwo Środowiska odpowiada na apel ws. rozwoju energetyki obywatelskiej
Wagner-Solar press

W związku z wystosowanym przez przedstawicieli firm z branży mikroinstalacji OZE apelem w sprawie polskiej energetyki obywatelskiej, informujemy, że finansowanie tego typu rozwiązań przez NFOŚiGW ma charakter systemowy i będzie kontynuowane – informuje w komunikacie Ministerstwo Środowiska. 

Przygotowany i realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3 Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” jest wdrażany od 2010 roku zgodnie z określonym budżetem i harmonogramem, alokacja przeznaczona na program to 450 mln zł i prawie w całości została wykorzystana. Ostatnie wypłaty dotacji mogą mieć miejsce nawet w IV kwartale 2014 r., natomiast nie jest planowane jego przedłużanie.

Głównym celem programu było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wsparcie rozwoju rynku technologii OZE oraz promocja tego typu rozwiązań. Po zakończeniu programu dopłat, rynek ten powinien funkcjonować bez dodatkowego zewnętrznego finansowania. Współfinansowanie w ramach programu powinno być rozumiane jako impuls inwestycyjny, a nie stały rodzaj ingerencji.

REKLAMA

Nowy program wspierający mikroinstalacje OZE w segmencie produkcji energii elektrycznej i ciepła pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” będzie stanowił rozszerzenie oraz kontynuację, kończącego się programu. Alokacja przewidziana na program to 600 mln zł na lata 2014-2020, z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r. W ramach „Prosumenta” beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku).

Program „Prosument” wdrażany jest zgodnie z planem. 26 maja br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w części programu realizowanej przy udziale jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

10 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (i m.in. Prawa ochrony środowiska), który określa nowe zasady współpracy funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z bankami przy finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych. Po wejściu w życie tych zmian będzie możliwe nawiązanie współpracy z sektorem bankowym. Bardzo dobre efekty przyniosła podobna współpraca przy programie wsparcia wykorzystania kolektorów słonecznych.

Termin przyjęcia programu Prosument i określenie zróżnicowanych ścieżek jego realizacji służą zapewnieniu ciągłości programów wspierających mikroinstalacje OZE.

NFOŚiGW proponuje także inne instrumenty finansowe, wspierające m.in. wykorzystanie kolektorów słonecznych, do których należą:

REKLAMA

– Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

– Program operacyjny PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

– Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza Cześć 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

– Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”

Resort środowiska wspiera zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym rozwój energetyki prosumenckiej, nie tylko poprzez działania finansowe. W toku prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii resort środowiska wskazywał na potrzebę wzmocnienia wsparcia dla energetyki prosumenckiej poprzez zwiększenie zaproponowanego w projekcie poziomu ceny energii elektrycznej odkupywanej od prosumentów z 80% do 100% średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego. Niewątpliwie sprzyjałoby to również realizacji celów programów priorytetowych NFOŚiGW.

Program Prosument nie będzie już dotyczył tylko jednego rodzaju instalacji – kolektorów słonecznych, lecz różnych technologii instalacji OZE, co może okazać się impulsem rozwojowym dla zróżnicowanych inwestycji w tej dziedzinie. Z otrzymywanych sygnałów wynika, że wiele podmiotów podjęło wyzwanie i rozszerza swoją ofertę na inne technologie OZE, co zwiększa szansę na wzrost opłacalności inwestycji i powstawanie nowych miejsc pracy.

Program Prosument był poddany otwartym konsultacjom społecznym, które dotyczyły zarówno kwestii technicznych oraz warunków wsparcia. Wszystkie uwagi zgłaszane przez uczestników rynku, organizacje, instytuty branżowe były poddawane ocenie i znacząco wpłynęły na kształt programu.

Ministerstwo Środowiska