Wyniki państwowych spółek energetycznych i węglowych za 2013 r.

Wyniki państwowych spółek energetycznych i węglowych za 2013 r.
Phillippe Put, flickr cc-by-2.0

Walne Zgromadzenia spółek, w których prawa z akcji wykonuje Minister Gospodarki, zatwierdziły sprawozdania zarządów z działalności oraz sprawozdania finansowe za 2013 r. Akceptację uzyskały także odpowiednio skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych spółek za ubiegły rok – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki. 

W dniu 7 lipca 2014 r. zakończył się proces odbywania Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń w spółkach sektora górnictwa węgla kamiennego i energetycznego, w których prawa z akcji wykonuje Minister Gospodarki:

– Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

REKLAMA

– Katowicki Holding Węglowy S.A.

– Kompania Węglowa S.A.

– „WĘGLOKOKS” S.A.

– Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

– Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A.

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące spółek:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. osiągnęła zysk netto w łącznej wysokości 8 123 242,97 zł, który został w całości podzielony na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej JSW S.A. za 2013 r. wykazuje zysk netto w  wysokości 82,2 mln zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 84,4 mln zł.

Katowicki Holding Węglowy S.A. wypracował w 2013 r. zysk netto w wysokości 44 244 737,49 zł, który został przeznaczony na:

– pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w związku z ujęciem w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2013 roku, rozliczenia zysków i strat aktuarialnych dotyczących świadczeń po okresie zatrudnienia, zgodnie z zaleceniami znowelizowanego w 2012 roku Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19. –  8 513 015,00 zł,

– zwiększenie kapitału zapasowego – 2 106 423,72 zł,

– pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji 
w rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do realizacji w 2014 roku – 24 223 872,77 zł,

– wpłatę z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – 9 401 426,00 zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej KHW S.A. za 2013 r. wykazuje zysk netto w wysokości 44 909 721,72 zł.

Kompania Węglowa S.A. zamknęła rok 2013 stratą netto w wysokości 698 962 109,50 zł, która zostanie rozliczona kapitałem zapasowym odtworzonym w latach następnych z prognozowanych dodatnich wyników finansowych Spółki.

REKLAMA

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej KW S.A. za 2013 r. wykazuje stratę netto w wysokości 675 689 359,78 zł.

„WĘGLOKOKS” S.A. osiągnął w 2013 r. zysk netto w wysokości 124 648 721,26  zł, który został przeznaczony na:

– zwiększenie kapitału rezerwowego –  108.478.849,26 zł,

– wpłatę z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – 16 169 872 zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej „WĘGLOKOKS” S.A. za 2013 r. wykazuje zysk netto w wysokości 209 078 tys. zł.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. uzyskała w 2013 r. zysk netto w wysokości 3.089.714,76 zł, który został przeznaczony na:

0 zwiększenie kapitału zapasowego –  2 626 257,76 zł,

– wpłatę z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa –  463 457,00 zł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wypracowały w 2013 r. zysk netto w wysokości 628 463 065,94 zł, który został przeznaczony na:

– zasilenie specjalnego funduszu celowego z przeznaczeniem na cele określone w przepisach rozporządzenia nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, zastąpionego od dnia 3 marca 2011 r. rozporządzeniem nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej –  55 990 069,06 zł,

– zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 690 000,00 zł,

– odpis na kapitał zapasowy – 481.676.034,88 zł,

– wpłatę z zysku pobieraną od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa –  90 106 962,00 zł.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. osiągnął w 2013 r. zysk netto w wysokości 319 160 540,58 zł, który został przeznaczony na:

– kapitał zapasowy – 125 543 887,54 zł,

– zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2 300 000,00 zł,

– wypłatę dywidendy (w tym wpłacona zaliczkowo w dniu 20 grudnia 2013 r. w kwocie 72 524 832,04 zł) – 142 524 832,04 zł,

– wpłatę z zysku pobieraną od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. – 48.791.821,00 zł.

źródło: Ministerstwo Gospodarki