Wyniki finansowe Enei po III kwartale br.

Wyniki finansowe Enei po III kwartale br.
Enea press

W pierwszych 9 miesiącach 2014 r. Grupa ENEA wypracowała 7,23 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, co oznacza wzrost o 6,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 1,52 mld zł, a zysk netto 836 mln zł, czyli odpowiednio o 8,7 proc. i 26,4 proc. więcej niż przed rokiem. Dzięki realizowanemu programowi optymalizacji kosztowej, Grupa w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. zredukowała koszty o 124 mln zł – informuje Enea. 

Komunikat Enei:

Wyniki finansowe za 9 miesięcy 2014 r. wspierane były m.in. przez:

REKLAMA

  • wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w ENEA S.A. o 2,2 TWh,
  • niższą średnią cenę nabycia energii elektrycznej,
  • rozpoznanie przychodów z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych, 
  • spadek kosztów zużycia materiałów i surowców spowodowany przede wszystkim niższą średnią ceną węgla z transportem. 

Dzięki optymalizacji kosztów, w tym kosztów świadczeń pracowniczych (Program Dobrowolnych Odejść), niższym kosztom zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej oraz niższym zobowiązaniom z tytułu majątku sieciowego w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. najwyższy wynik EBITDA zrealizowany został w segmencie dystrybucji – wyniósł 895 mln zł (wzrost o 11,0 proc. r/r). Największy przyrost EBITDA, o 134 mln zł r/r, odnotowano w segmencie wytwarzania, który trzy kwartały 2014 r. zakończył wynikiem EBITDA na poziomie 553 mln zł. Wynik tego segmentu wsparty został wzrostem przychodów z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych. Pod presją warunków rynkowych był natomiast segment obrotu, którego wynik po 9 miesiącach 2014 r. wyniósł 88 mln zł.

Zaledwie w ciągu jednego roku od ogłoszenia nowej strategii korporacyjnej udało nam się zbudować nowocześnie zarządzaną i elastycznie reagującą na potrzeby rynku organizację. Rozwijamy się zgodnie z precyzyjnym planem, dzięki któremu, pomimo wymagającej sytuacji na rynku energii, regularnie odnotowujemy dobre wyniki finansowe. Stabilna sytuacja finansowa jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju Grupy – mówi Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A.

W samym III kwartale 2014 r. Grupa wypracowała: 2,39 mld zł przychodów ze sprzedaży netto (wzrost o 8,9% r/r), 412 mln zł EBITDA (spadek o 9,7% r/r), 211 mln zł zysku netto (wzrost o 2,2% r/r).

REKLAMA

Grupa ENEA konsekwentnie realizuje założony plan inwestycyjny. W okresie trzech kwartałów 2014 r. wydała na inwestycje 1,58 mld zł, z czego ponad 1,1 mld zł w segmencie wytwarzania. Kluczową inwestycją w tym obszarze jest oczywiście budowa nowego bloku w Kozienicach. Projekt realizowany jest terminowo – do tej pory zakończono 12 z 26 głównych etapów budowy. Wzrost nakładów CAPEX w analizowanym okresie o 258 mln zł r/r odbywał się przy bezpiecznej wartości wskaźnika dług netto/EBITDA, który na koniec września 2014 r. wyniósł 0,2. Dzięki zachowaniu dyscypliny kosztowej w ciągu 9 miesięcy 2014 r. Grupa zrealizowała 124 mln zł oszczędności (w tym: 86 mln zł w segmencie wytwarzania, 29 mln zł w segmencie dystrybucji).

Jesteśmy obecnie w fazie intensywnego rozwoju, solidnie przygotowaliśmy się do finansowania strategicznych dla Grupy projektów. Pozyskaliśmy na korzystnych warunkach kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Podpisaliśmy również umowy z wybranymi bankami dotyczące programu emisji obligacji. Dokonaliśmy ogromnych zmian w zakresie zarządzania finansami. Przede wszystkim mamy jedno centrum zarządzania gotówką na potrzeby całej Grupy. Podatkowa grupa kapitałowa, która działa od początku roku pozwala nam działać sprawniej z punktu widzenia prawa podatkowego – zaznacza Dalida Gepfert, Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych.

W okresie trzech kwartałów 2014 r. Grupa ENEA zwiększyła wytwarzanie energii zarówno ze źródeł konwencjonalnych (wzrost o 4,3% r/r), jak i OZE (wzrost o 16,2% r/r) produkując łącznie 9,5 TWh energii elektrycznej (wzrost o 5,2% r/r). O 1.566 GWh wzrosła sprzedaż konwencjonalnej energii elektrycznej, a sprzedaż energii elektrycznej z OZE zwiększyła się r/r o 108 GWh. W analizowanym okresie Grupa sprzedała odbiorcom końcowym 12 TWh energii elektrycznej, czyli o 22,9% więcej niż przed rokiem. Grupa zakończyła także trwający ponad rok proces przebudowy swojego ładu korporacyjnego.

Usprawniliśmy procesy podejmowania decyzji i ograniczyliśmy biurokrację. Zarząd oddał wiele kompetencji Komitetom Grupy. Powstały Piony Zarządcze, które porządkują kluczowe procesy biznesowe i pozwalają na większą kontrolę. Strategię tę przygotowaliśmy i wdrożyliśmy własnymi siłami – podkreśla Paweł Orlof, Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych.

Od 1 października w strukturach Grupy funkcjonuje 6 komitetów (Zarządzania, Zgodności, Inwestycyjny, Handlu i Promocji, Finansów i IT, Ryzyka) oraz 5 Pionów Zarządczych (Audytu, Bezpieczeństwa i Obsługi Prawnej, Komunikacji, Zakupów, HR).

W III kwartale 2014 r. ENEA Wytwarzanie sfinalizowała transakcję przejęcia 85 proc. udziałów MPEC Białystok. Umowa została podpisana jeszcze w maju. Na początku września na transakcję zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wejście umowy w życie oznacza, że Spółka, która jest właścicielem głównego producenta ciepła dla miasta, Elektrociepłowni Białystok, staje się także jego dostawcą dla mieszkańców miasta. Współpraca Elektrociepłowni Białystok z miejską siecią MPEC pozwoli na optymalizację produkcji ciepła w mieście. ENEA systematycznie bada rynek pod kątem nowych akwizycji. Rozważane są przede wszystkim przejęcia farm wiatrowych, a także zaangażowanie w źródła kogeneracyjne i sieci ciepłownicze.

Enea press