Ruszyły konsultacje społeczne Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Ruszyły konsultacje społeczne Polityki energetycznej Polski do 2050 r.
Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych projekt dokumentu o nazwie Polityka energetyczna Polski do 2050 r. (PEP 2050) mającego wytyczyć kluczowe kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Projekt dokumentu został opracowany we współpracy z Zespołem Doradczym ds. rozwiązań systemowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele świata nauki, izb gospodarczych, przedsiębiorstw i konsumentów – poinformowało dzisiaj Ministerstwo Gospodarki.

W wymienionych w projekcie PEP 2050 kierunkach polityki energetycznej na temat OZE czytamy:

REKLAMA

 Odnawialne źródła energii (OZE) będą stanowić istotny element systemu elektroenergetycznego. Zwiększanie udziału OZE w finalnym zużyciu energii powyżej poziomu określonego w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych będzie zależało  w szczególności od postępów w uzyskiwaniu dojrzałości ekonomicznej przez poszczególne technologie OZE i wykorzystania potencjału krajowego.

Rozwój OZE oraz funkcjonowanie systemów ich wsparcia nie powinny zakłócać mechanizmów rynku energii ani wywoływać nadmiernej presji na wzrost jej cen, jednak powinno wyraźnie promować rozwiązania technologiczne ukierunkowane na magazynowanie energii w okresach nadpodaży i minimalizujące destabilizację pracy KSE.

Uwzględniając spodziewany wzrost efektywności ekonomicznej źródeł odnawialnych przewiduje się, że po 2035 r. odnawialne źródła energii będą zdolne do konkurencji z konwencjonalną energetyką bez potrzeby wsparcia. Do tego czasu polski sektor OZE powinien wykształcić specjalizację technologiczną w oparciu o zidentyfikowany krajowy potencjał poszczególnych źródeł (wiatr, biomasa, biogaz, geotermia, energia słoneczna), pozwalającą na maksymalizację korzyści z rozwoju technologii OZE w skali gospodarki narodowej.

We wskazanych w projekcie PEP 2050 kierunkach polityki energetycznej wymienia się także rozwój energetyki prosumenckiej:

 Zwiększanie świadomości odbiorców energii oraz postęp technologiczny energetyki odnawialnej pozytywnie wpłynie na rozwój energetyki rozproszonej. Dostępność instalacji OZE, a także wprowadzona w  ustawodawstwie daleko idąca deregulacja i uproszczenie w zakresie przyłączania mikoinstalacji do sieci dystrybucyjnej spowoduje wzrost zainteresowania konsumentów sprzedażą nadwyżek energii wyprodukowanej w przydomowych instalacjach. Istotne znaczenie dla rozwoju energetyki prosumenckiej będzie mieć również wdrażanie inteligentnych sieci.

Resort gospodarki prognozuje rozwój energetyki prosumenckiej zwłaszcza na obszarach wiejskich. – Przewiduje się, że w perspektywie 2050 r. w Polsce znaczna część gospodarstw domowych zamieszkałych przede wszystkim na terenach wiejskich będzie dysponowała własnymi źródłami energii (mikroinstalacjami) pozwalającymi na przynajmniej częściowe pokrycie ich bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło – czytamy w PEP 2050.

W kwestii priorytetów we wsparciu OZE w projekcie PEP czytamy:

– Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do technologii, które w polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością, mają największy potencjał oraz najniższy koszt wytwarzanej energii elektrycznej.

Istotną rolę w zakresie zwiększania wykorzystania OZE będzie odgrywał rynek ciepła (w formule scentralizowanej oraz indywidualnej), a także biopaliw.

Autorzy PEP 2050 podkreślają też, że „nie przewiduje się przyznawania wsparcia dla OZE w Polsce po 2035 r. – Zasadne wydaje się więc określenie w tym horyzoncie krajowej specjalizacji technologicznej w  zakresie rozwoju OZE, umożliwiającej koncentrację nakładów inwestycyjnych i generującej powiązania kooperacyjne w obrębie gospodarki narodowej.

REKLAMA

W długim okresie wspieranie technologii OZE powinno być ukierunkowane na wspieranie tych technologii, które mogą stanowić polską specjalizację w tym zakresie – czytamy w projekcie PEP 2050.

Trzy scenariusze: zrównoważony, jądrowy i gaz+OZE

W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. znajdziemy trzy scenariusze rozwoju polskiego miksu energetycznego.

W wymienionym w PEP 2050 scenariuszu „zrównoważonym” przewiduje się, że „struktura bilansu energetycznego Polski będzie zróżnicowana pod względem surowcowym, a udział poszczególnych nośników będzie kształtował się równomiernie na poziomie ok. 15-20% z wyjątkiem paliw stałych, których udział w dalszym ciągu będzie dominujący. Scenariusz zrównoważony przewiduje także wprowadzenie do KSE elektrowni jądrowych, nowych źródeł wytwórczych na paliwa gazowe oraz dalszy wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii obejmujący też mikroźródła i rozwój sektora energetyki prosumenckiej”.

Wymieniony w PEP 2050 scenariusz „jądrowy” charakteryzuje się dominującym udziałem energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju. Zakłada się udział energii jądrowej na poziomie 45-60%, udział węgla kamiennego i brunatnego na poziomie 10-15%, ropy naftowej na poziomie ok. 10-15%, gazu ziemnego na poziomie do 10-15% oraz odnawialnych źródeł energii na poziomie ok. 15%.

W tym scenariuszu OZE ma się rozwijać tylko w obszarze rozproszonej energetyki prosumenckiej, rozproszonej i mikrogeneracji, a rola odnawialnych źródeł w energetyce systemowej ma być ograniczona.

Ministerstwo Gospodarki wyróżnia też scenariusz gaz+OZE, w którym łączny udział gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miałby wynieść ok. 50-55%.

Jak zauważa MG: – Pomiędzy tymi dwoma typami źródeł zachodzi korelacja z uwagi na wysoką niestabilność niektórych OZE, gdyż ich produkcja może być uzupełniana łatwymi do szybkiego uruchomienia źródłami opartymi o spalanie gazu ziemnego, co pozwala w elastyczny sposób bilansować zapotrzebowanie odbiorców na energię elektryczną.

Scenariusz gaz+OZE charakteryzuje się udziałem gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej na łącznym poziomie ok. 50-55%, udziałem węgla kamiennego i brunatnego na poziomie ok. 30%, ropy naftowej na poziomie ok. 15-20%. Scenariusz gazowy zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na poziomie co najmniej 20% oraz źródeł jądrowych na poziomie ok. 12%.

– Wysokie koszty związane z niezbędnymi inwestycjami w OZE i instalacje magazynowania energii powinny w dłuższej perspektywie zostać zniwelowane korzyściami związanym z niższą emisyjnością sektora przemysłu, a docelowo także niższymi cenami energii. Przewidywany rozwój energetyki rozproszonej spowoduje powstanie nowych miejsc pracy – czytamy w PEP 2050 w opisie scenariusza „gaz+OZE”.

Konsultacje społeczne Polityki energetycznej Polski do 2050 r. potrwają do 18 września br. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki lub na adres polityka.energetyczna@mg.gov.pl.

W kwietniu br. Ministerstwo Gospodarki zapewniało, że opublikuje Politykę energetyczną Polski do 2050 r. pod koniec roku, a jej ostateczną treść uzależnia od wyników grudniowego szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się w Paryżu i na którym jest spodziewane nowe globalne porozumienie dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu.

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

gramwzielone.pl