Zmiany w programie Prosument. Z korzyścią dla prosumentów

Zmiany w programie Prosument. Z korzyścią dla prosumentów
Fotolia

NFOŚiGW wprowadził kolejne zmiany w zasadach programu Prosument mającego na celu dofinansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE. Najważniejsza z nich umożliwi szybsze uzyskanie dofinansowania.

Dofinansowanie inwestycji w programie Prosument obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek wraz z dotacją do 2020 r.

Program Prosument jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od ubiegłego roku. Na początku dofinansowanie było dostępne za pośrednictwem biorących udział w programie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz gmin. W kwietniu br. wnioski zaczął zbierać pierwszy – i jak na razie jedyny – bank w programie Prosument, czyli BOŚ Bank.

REKLAMA

Do tej pory – zgodnie z wcześniejszymi zasadami programu Prosument – warunkiem otrzymania dotacji w przypadku inwestycji objętych programem Prosument było przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci operatora energetycznego potwierdzone zawartą umową dystrybucji. Ponieważ procedura uzyskania przyłączenia niejednokrotnie przeciągała się, co wydłużało okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania, NFOŚiGW zdecydował się na przyspieszenie tego procesu.

Zgodnie z nowymi zasadami programu Prosument, które obowiązują od 26 sierpnia, obecnie możliwość otrzymania dotacji pojawi się już po przedstawieniu promesy zawarcia umowy na przyłączenie z zakładem energetycznym.

Chodzi o dokument „potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”.

Dzięki wcześniejszemu potwierdzeniu efektu rzeczowego dofinansowanie będzie można wypłacić szybciej.

Ta zmiana dotyczy nie tylko wniosków, które są składane po zaktualizowaniu programu Prosument, ale także wniosków, które zostały złożone wcześniej i są obecnie rozliczane. 

Taka możliwość dotyczy również wniosków złożonych dotychczas w BOŚ Banku.

Wcześniejsze zmiany, które wprowadzono w Programie Prosument i które weszły w życie z początkiem sierpnia, dotyczą m.in. wyłączenia możliwości jednoczesnego skorzystania z dofinansowania w ramach Prosumenta oraz korzystania z taryf gwarantowanych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Osoby, które otrzymały dotację z Prosumenta, zostaną objęte po 31 grudnia br. systemem tzw. bilansowania energii sprzedanej do sieci z energią kupioną od operatora (tzw. net-metering).

Kolejne zmiany w Prosumencie, które weszły w życie z początkiem sierpnia br. dotyczą zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, przedłużenia okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r., obniżenia maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych, zmian i doprecyzowania niektórych wymagań technicznych, czy zapowiedzi wprowadzenia po 31 grudnia br. obowiązku posiadania przez instalatorów certyfikatów UDT.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl rzecznik BOŚ Banku Piotr Lemberg, w związku z tymi zmianami BOŚ Bank, który na razie jest jedynym bankiem biorącym udział w programie, wstrzymał z początkiem sierpnia br. przyjmowanie nowych wniosków, aby dostosować swoje procedury do nowych zasad Prosumenta.

Na razie nie wiadomo, kiedy nabór wniosków w BOŚ Banku zostanie wznowiony, jednak bank cały czas rozpatruje wnioski przyjęte dotychczas na „starych” zasadach.

REKLAMA

Dla tych wniosków zastosowanie będzie miała jednak omówiona wyżej zasada uruchomienia kredytu i dotacji po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez zakład energetyczny.

Zgodnie z umową podpisaną między NFOŚiGW i BOŚ, bank może raz w miesiącu składać do Funduszu wniosek o środki na wypłaty kolejnych dotacji. Po otrzymaniu środków z NFOŚiGW będą mogły one trafić do beneficjentów programu, którzy przedstawili w banku wszystkie dokumenty wynikające z zasad programu i zawartej umowy kredytu.

Obowiązujące od 26 sierpnia br. zmiany w regulaminie programu Prosument dotyczą także umożliwienia dostępu do programu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizujących przedsięwzięcia w budynkach niezależnie od jego charakteru (jednorodzinny, wielorodzinny), rozszerzenia pojęcia dysponowania nieruchomością o spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego, ujednolicenia definicji budynku mieszkalnego, a także dostosowania definicji  biogazu określonej w programie do definicji zawartej w ustawie OZE. Ta zmiana oznacza brak ograniczania tylko do biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji metanowej.

Rzeczniczka NFOŚiGW Magdalena Skłodowska zapewnia, że Fundusz pracuje nad kolejnymi, korzystnymi dla beneficjentów zmianami, które usprawnią realizację programu.

Wkrótce kolejne banki, WFOŚiGW i gminy

Wkrótce do BOŚ Banku w programie Prosument mogą dołączyć także kolejne banki. NFOŚiGW prowadzi bowiem nabór dla kolejnych jednostek bankowych, który potrwa do 11 września br. Po tym terminie do programu powinny przystąpić nowe banki, dzięki czemu przyszli beneficjenci programu zyskają możliwość złożenia wniosku o preferencyjną pożyczkę i dotację nie tylko w BOŚ Banku.

Do udziału w Prosumencie nowe banki może zachęcić nie tylko duża liczba wniosków złożonych w BOŚ Banku w pierwszych miesiącach realizacji Prosumenta, ale także podniesienie maksymalnej kwoty składanego przez banki wniosku o udzielenie środków do 40 mln zł oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia banków wraz z podniesieniem maksymalnej prowizji o 0,5 punktu procentowego.

Na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych za pośrednictwem banków przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

NFOŚiGW prowadzi też nabór wniosków dla WFOŚiGW, w których również można aplikować o dofinasowanie. Obecnie umowy na udział w Prosumencie podpisało siedem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Gdańska, Olsztyna, Rzeszowa i Torunia, które na razie podpisały jednak tylko kilka umów na dofinasowanie mikroinstalacji z Prosumeta.

Po rozstrzygnięciu kolejnych wniosków w naborze prowadzonym w trybie ciągłym, do wymienionych WFOŚiGW powinny dołączyć kolejne. W wypadku WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

NFOŚiGW wznowił też nabór dla gmin, które mogą składać zbiorcze wnioski na dofinansowanie mikroinstalacji, które powstaną w domach ich mieszkańców.

Aby ułatwić pozyskiwanie dofinasowania z Prosumenta przez jednostki samorządu terytorialnego, NFOŚiGW zdecydował o obniżeniu minimalnej kwoty wniosku z 1 mln zł do 200 tys. zł, a także o dopuszczeniu do programu stowarzyszeń jst i spółek samorządowych (100% udziałów samorządu) oraz o uwzględnieniu audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych.

Więcej informacji na temat programu Prosument w dziale: Program Prosument – bieżące informacje

gramwzielone.pl