Średnia cena energii za II kw. 2015

Średnia cena energii za II kw. 2015
Umberto Salvagnin, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii za II kwartał br. URE już wcześniej podawał cenę energii za okres kwiecień – czerwiec br., jednak tym razem po raz pierwszy zastosował nową metodologię. Obowiązek publikacji ceny energii za poprzedni kwartał na URE nakłada ustawa o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie w maju br.

Zgodnie z art. 195. ustawy o OZE prezes URE miał po raz pierwszy ogłosić średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy zmienianej w art. 179 ustawy o OZE, w terminie do dnia 30 września 2015 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 23 ust. 2 pkt 18a Prawa energetycznego na URE spoczywa obowiązek obliczania i ogłaszania, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale.

REKLAMA

Ten obowiązek URE zrealizował po raz pierwszy 30 września podając cenę energii za II kwartał br. liczoną według nowej metodologii.

Zgodnie z informacją podaną przez URE, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 r. wyniosła 170,19 zł/MWh.

REKLAMA

URE podaje, że algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 r. obejmował wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych oraz na giełdę energii.

Urząd dodaje, że sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku, a w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Podana przez URE cena energii za II kwartał br. jest niższa niż cena energii za ten sam okres, którą URE podał w lipcu. Wówczas Urząd poinformował, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na rynku konkurencyjnym za II kwartał 2015 r. wyniosła 172,39 zł/MWh.

Ta cena została skalkulowana w oparciu o dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne.

W I kwartale 2015 r. średnia cena energii wyniosła 172,22 zł/MWh. Natomiast w całym  2014 r. podana przez URE średnia cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 163,58 zł/MWh.

gramwzielone.pl