Dofinansowanie na OZE i efektywność w RPO dla woj. śląskiego

Dofinansowanie na OZE i efektywność w RPO dla woj. śląskiego
rahego, flickr cc

W województwie śląskim są już prowadzone nabory wniosków, w których można pozyskać dofinansowanie na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich wskazanych niżej konkursów maksymalny poziom dofinansowania wyznaczono na 85% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 50 mln EUR.

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

REKLAMA

Od 28 października do 30 grudnia br. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia w ramach konkursu: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

O dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione powyżej); a także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Również od 28 października do 30 grudnia br. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia w ramach konkursu: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione powyżej) oraz spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego, Południowego i Północnego. 

Przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT

REKLAMA

W tym wypadku dofinansowanie z RPO 2014-2020 dla woj. śląskiego można pozyskać na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Konkurs jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT.

O dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione powyżej); spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; szkoły wyższe, a także organizacje pozarządowe.

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego, Południowego i Północnego.

W konkursie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT nabór wniosków uruchomiono 28 października 2015 r. i będą one przyjmowane do 4 marca 2015 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Konkurs dotyczący budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych jest prowadzony w ramach Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

O dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione powyżej); spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

Podobnie jak w przypadku poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT nabór wniosków uruchomiono 28 października 2015 r. i będą one przyjmowane do 4 marca 2015 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Więcej informacji o konkursach w ramach RPO 2014-2020 dla woj. śląskiego w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (link).

gramwzielone.pl