Klastry energii i gwarancje pochodzenia – szkolenie nt. zmian w prawie

Klastry energii i gwarancje pochodzenia – szkolenie nt. zmian w prawie
Pixabay

Zapraszamy na dwa najnowsze projekty szkoleniowe firmy Eurocon. Pierwsze szkolenie będzie poświęcone nowościom i zmianom w prawie w zakresie klastrów energii oraz spółdzielni energetyczych. Drugie szkolenie dotyczy zmian w regulacjach istotnych dla systemu gwarancji pochodzenia.

Szkolenia prowadzi wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, absolwentka Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego.

1.Szkolenie on-line:

KLASTRY ENERGII I SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNE – rola w procesie transformacji energetycznej – kierunki procedowanych zmian legislacyjnych
Termin: 27 lutego 2023 r.

PROGRAM

9:30 – 10:00 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW    
10:00 – 12:00
I. Klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne, społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej – kierunki zmian, regulacje wspólnotowe
– Status społeczności energetycznych w dokumentach wspólnotowych
– Energetyka rozproszona w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II):
– Społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej (art. 22)
– rewizja RED II – warunki działania mniejszych podmiotów rynkowych – proporcjonalność obciążeń administracyjnych i regulacyjnych
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniające dyrektywę 2012/27/UE – Obywatelskie społeczności energetyczne
– Projekt ustawy z dnia 17 września 2022 r. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74) – cel zmian, główne założenia
w zakresie energetyki rozproszonej, definicje legalne, w tym m.in:
– agregacja
– agregator
– wydzielona jednostka wytwarzania energii elektrycznej
– wydzielony odbiorca
– usługa elastyczności
– odbiorca aktywny
– obywatelska społeczność energetyczna
– magazynowanie energii elektrycznej
– Projekt ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – cel zmian, główne założenia w zakresie wsparcia rozwoju społeczności energetycznych, definicje legalne, w tym m.in.:
– klaster energii
– spółdzielnia energetyczna
– partnerski handel energią z odnawialnych źródeł energii;
II. Obywatelskie społeczności energetyczne (UC74)
– Forma wykonywania działalności – podstawy prawne działania
– Uprawnienia decyzyjne i kontrolne – krąg podmiotów uprawnionych
– Sposób prowadzenia rozliczeń, podział energii wewnątrz obywatelskiej społeczności energetycznej
– Wykaz obywatelskich społeczności energetycznych:
– elementy wykazu
– organ prowadzący
– warunki formalne – procedura wpisu
– obowiązki informacyjne obywatelskiej społeczności energetycznej;
III. Agregacji (UC74)  
– Przedmiot i cel usługi agregacji
– Podstawy prawne wykonywania działalności
– Zadania, funkcje i obowiązki agregatora
– Wykaz agregatorów – organ prowadzący, procedura i konsekwencje wpisu;
IV. Odbiorca aktywny (UC74)
– Status, cel, funkcje i zakres uprawnień;
12:00 – 12:20 Przerwa
12:20 – 13:50
V. Klastry energii (UC99)
– Klastry energii – funkcje, cele, zasady tworzenia, organizacja
– Porozumienie klastra energii – elementy konieczne, warunki zawierania porozumień
– Uprawnienia i zadania koordynatora klastra energii
– Rejestr klastrów energii – organ prowadzący, procedura wpisu, zasady funkcjonowania
– Zasady współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
– Liczniki zdalnego odczytu
– Obowiązki sprzedawcy zobowiązanego/innego sprzedawcy
– Możliwe sankcje karne – wysokość, podstawa wymiaru kary
– Art. 184k – 184m:
– projektowany mechanizm wsparcia – wynagrodzenie za autokonsumpcję
– przedmiot ulg
– warunki korzystania z uprawnień
– etapy systemu:
• 31 grudnia 2026 r.
• 1 stycznia 2027 r. – 31 grudnia 2029 r.;
VI. Kluczowe przepisy przejściowe i dostosowujące – terminy wejścia w życie projektowanych rozwiązań – (UC99)/(UC74);
13:50 – 14:20  Podsumowanie, dyskusja i zakończenie zajęć.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon – pod tym linkiem.

———————————

2. Szkolenie on-line:
Gwarancje pochodzenia „de novo” – projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii – stan na dzień 20 grudnia 2022 r. (UC99)   
2 marca 2023 r.

PROGRAM

9:30 – 10:00 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW
10:00 – 12:00
I. Gwarancja pochodzenia w dyrektywie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
– Definicja, okres ważności, elementy składowe gwarancji
– Funkcje gwarancji pochodzenia
– Rodzaje gwarancji pochodzenia, podmioty uprawnione do ich uzyskania – status prosumenta energii elektrycznej
– Wartość rynkowa gwarancji pochodzenia a systemy wsparcia OZE
– Norma CEN-EN 16325 – główne wymogi – konsekwencje dla regulacji krajowych
– Procedura uznawania gwarancji pochodzenia – zakres uprawnień Komisji Europejskiej;
II. Gwarancje pochodzenia w nowelizacji UC99 – nowy zakres gwarancji  
– Rodzaje i nośniki energii objęte systemem gwarancji pochodzenia
– Katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia
– Cel i treść gwarancji pochodzenia – system gwarancji pochodzenia
a pomoc publiczna
– „Wprowadzenie energii w inne miejsce” – zakres pojęcia, skutki dla funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia
– Zmiany w zakresie dopuszczalnych metod określania ilości energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia
– Proces konwersji energetycznej, a procedura uzyskiwania gwarancji pochodzenia;
12:00 – 12:20 Przerwa
12:20 – 13:50  
III. Postępowanie w sprawie z wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia
– Przebieg procedury – zakres zastosowania regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego – termin rozpoznania wniosku
– Nowe elementy wniosku – katalog adresatów wniosku – numer identyfikacyjny instalacji OZE
– Modyfikacja okresu wytwórczego – okres ważności gwarancji pochodzenia
– Weryfikacja danych objętych wnioskiem – obowiązki podmiotów dokonujących weryfikacji –  regulacje szczegółowe, dedykowane nowym  rodzajom i nośnikom energii
– Katalog niezbędnych aktów wykonawczych – projektowane zmiany zakresu delegacji ustawowych – art. 61, art. 62 oraz art. 62a ustawy
o odnawialnych źródłach energii
– System gwarancji pochodzenia, a zadania Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);
IV. Obrót, umarzanie i uznawanie gwarancji pochodzenia
– Zasady obrotu gwarancjami pochodzenia – nowe zadania Prezesa URE oraz TGE S.A.
– Posiadacz gwarancji pochodzenia – identyfikacja podmiotu
– „Rozdzielenie” gwarancji pochodzenia  – rejestr gwarancji pochodzenia
– Umarzanie gwarancji pochodzenia – doprecyzowanie elementów wniosku, korekta procedury
– Postępowanie w sprawie z wniosku o uznanie gwarancji pochodzenia -Association of Issuing Bodies (AIB) – rola i status stowarzyszenia – warunki członkostwa Prezesa URE
– Przesłanki odmowy wydania gwarancji pochodzenia
– Przesłanki odmowy uznania gwarancji pochodzenia
– “Roczny miks energii resztkowej” – zakres pojęcia, obowiązki publikacyjne;
V. Zmiany w obrębie procedury wydawania świadectw pochodzenia
– zakaz kumulacji pomocy publicznej w postaci świadectw pochodzenia:
– z wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w rynku mocy
– ze wsparciem udzielonym na podstawie ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
– doprecyzowanie wymogów w zakresie zasad opomiarowania magazynów energii elektrycznej stanowiących część instalacji OZE – beneficjentów systemu świadectw pochodzenia;
VI. Przepisy przejściowe i dostosowujące;
13:50 – 14:20   Podsumowanie, dyskusja i zakończenie zajęć.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon – pod tym linkiem.

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany