Czołowy producent energii odnawialnej w Polsce podał wyniki

Czołowy producent energii odnawialnej w Polsce podał wyniki
Polenergia

Polenergia, która należy do ścisłej czołówki w kraju pod względem inwestycji w OZE oraz produkcji zielonej energii, podała wstępne wyniki za 2022 rok. Zysk netto Grupy za ubiegły rok okazał się niższy od wyniku z 2021 roku. Lepsze dane w tym zakresie Polenergia odnotowała w czwartym kwartale ub.r.

Spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk informuje, że na jej wyniki finansowe osiągnięte w 2022 roku wpłynęła – w szczególności w drugim i trzecim kwartale – „niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie”, która skutkowała znaczącym wzrostem kosztu profilu – negatywnie wpływającym na marżę ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wynik ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców.

Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i regulacyjnego Grupa osiągnęła wyższy wynik EBITDA w czwartym kwartale 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz utrzymała wynik EBITDA za cały 2022 rok na poziomie zbliżonym do wyniku EBITDA za rok 2021.

REKLAMA

W 2022 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 354,4 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Polenergia wylicza, że przyczynił się do tego głównie:

  • niższy wynik na optymalizacji produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) w roku 2022 wobec bardzo pozytywnego wyniku osiągniętego w roku 2021,
  • brak przychodów z systemu rekompensat ENS w związku z zakończeniem systemu wsparcia,
  • niższy wynik na sprzedaży ciepła w ENS wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 w roku 2022 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku),
  • niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji istotnego wzrostu kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji aktywów od pozycji zabezpieczających sprzedaż.

Polenergia informuje, że powyższe negatywne efekty udało się w znacznym stopniu skompensować wyższym wynikiem w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, wynikającym z wyższych wolumenów produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do 2021 r.

  • Skorygowany wynik EBITDA Grupy w samym czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 110 mln zł i był wyższy o 31,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:
  • wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego,- wyższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE (należących do Grupy oraz zewnętrznych) w konsekwencji wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i niższego wpływu kosztów profilu wiatrowego (względem zabezpieczonej ceny sprzedaży) oraz wyższego obsługiwanego wolumenu za sprawą wzrostu portfela projektów wytwórczych oraz w konsekwencji zawarcia porozumień z klientami częściowo kompensujących negatywną marżę wcześniejszych okresów 2022 roku,
  • wynik na sprzedaży rozwiązań w zakresie energetyki prosumenckiej, w tym paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Z drugiej strony Polenergia wypracowała gorsze rezultaty w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna „wynikające z niższego wyniku na optymalizacji pracy elektrociepłowni (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych w 2022 r.) oraz niższego wyniku na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 (kompensata rozliczeń dotycząca wyższych cen gazu została rozpoznana w grudniu 2021 roku)”.

REKLAMA

Lepszy wynik w czwartym kwartale

W 2022 roku skorygowany zysk netto Polenergii wyniósł 162 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 25,2 mln zł.

Jednak w samym czwartym kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 54,3 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,9 mln zł.

Polenergia tłumaczy, że zmiana skorygowanego zysku netto w całym roku oraz w samym czwartym kwartale 2022 r. została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia, wyższych stóp procentowych oraz wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Spółka zaznacza, że przedstawione liczby mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe za ubiegły rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego publikację zaplanowano na 30 marca br.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.