Taryfy dynamiczne i zmiana sprzedawcy energii w 24 h już wkrótce

Taryfy dynamiczne i zmiana sprzedawcy energii w 24 h już wkrótce
KPRM, flickr cc

Ta ustawa wprowadzi spore zmiany na rynku energii. Będą one dotyczyć w dużej mierze odbiorców, ale też wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, którzy między innymi doczekają się w końcu przepisów dotyczących tzw. linii bezpośredniej.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii, oznaczony roboczym numerem UC74.

Projekt wprowadza szereg istotnych zmian dla krajowego rynku energii elektrycznej i gazu. Wynikają one z konieczności transpozycji przez Polskę unijnych regulacji poświęconych energetyce: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

REKLAMA

Zmiana sprzedawcy energii w 24 godziny

Nowe przepisy, które wczoraj przyjęła Rada Ministrów, wprowadzają nowe możliwości działania na rynku energii dla odbiorców. Gdy nowe prawo zostanie przyjęte przez parlament w formie zatwierdzonej wczoraj przez rząd, odbiorcy energii zyskają od 2026 roku możliwość zmiany sprzedawcy energii w 24 godziny.

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zakłada też udostępnienie odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcom (o rocznym zużyciu poniżej 100 MWh) narzędzia do porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.

Nowe uprawnienia dotyczące wsparcia odbiorców w relacjach z przedsiębiorstwami energetycznymi na otrzymać koordynator do spraw negocjacji, działający od kilku lat przy Urzędzie Regulacji Energetyki. Nowa ustawa poszerzy zakres jego kompetencji o nowe rodzaje umów wprowadzane do Prawa energetycznego.

Cena dynamiczna

Odbiorcy energii mają uzyskać prawo do zawierania umów z cenami dynamicznymi, których wysokość powinna zależeć od bieżącego popytu i podaży energii w systemie elektroenergetycznym.

Umowę z ceną dynamiczną energii będzie można zawrzeć z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Konsumenci mają ponadto być informowani na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

Społeczności energetyczne, agregatorzy i DSR

Nowa ustawa ma wprowadzić także ramy prawne funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Ureguluje ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

Nowe przepisy uregulują też instytucję agregatora na rynku energii elektrycznej; określą jego zadania i uprawnienia. Ponadto odnoszą się one do obszaru odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii.

Po zmianach przyjętych wczoraj przez rząd w ustawie Prawo energetyczne dostosowane mają zostać zadania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych do przepisów dyrektywy. Obejmie to wprowadzenie nowych przepisów dotyczących usług systemowych, usług elastyczności oraz bilansowania.

REKLAMA

Linia bezpośrednia i opłata solidarnościowa

Nowe prawo ma zmniejszyć obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych. Chodzi o zniesienie obowiązku udziału w tzw. certyfikacji ogólnej – wynikającego z ustawy o rynku mocy – wszystkich właścicieli istniejących fizycznych jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. Jak zauważają autorzy ustawy, aktualnie obowiązek ten dotyczy także tych podmiotów, które nie biorą aktywnego udziału w procesach rynku mocy.

Ponadto nowelizacja przyjęta wczoraj przez rząd zawiera regulacje mające umożliwić łączenie wytwórców energii odnawialnej z odbiorcami – z pominięciem publicznej sieci dystrybucyjnej – w ramach koncepcji tzw. linii bezpośredniej.

Ministerstwo Klimatu, które jest autorem projektu, proponuje zastąpienie postępowania w sprawie wydania zgody prezesa URE na budowę linii bezpośredniej przez wprowadzenie obowiązku uzyskania przez podmiot zamierzający wybudować linię bezpośrednią wpisu do rejestru prowadzonego przez URE.

Do zgłoszenia inwestor ma dołączyć kluczowe informacje dotyczące parametrów linii bezpośredniej oraz ekspertyzę wpływu tej linii i urządzeń do niej przyłączonych na sieć.

Jednocześnie zaproponowano zgłoszeniowy tryb w przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW. Ma on obejmować zwolnienie z wykonania ekspertyzy, co stanowi kompromis między zachowaniem bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego a uproszczeniem procedury administracyjnej.

Jak zaznaczają autorzy ustawy, istotnym komponentem regulacji dotyczących linii bezpośredniej jest kwestia ponoszenia opłat przez podmiot posiadający tytuł prawny do takiej linii. W tym zakresie zaproponowano obciążenie podmiotu korzystającego z linii bezpośredniej tzw. opłatą solidarnościową, która ma pokrywać koszty stałe niepokryte innymi składnikami taryfy, opłaty jakościowej oraz opłaty mocowej.

Magazyny energii dla OSD i OSP

Zmiany, które obejmuje projekt ustawy zatwierdzony wczoraj przez rząd, mają ponadto regulować prawa właścicielskie w zakresie instalacji magazynowania energii należących do operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zawiera także przepisy dotyczące mechanizmu nierynkowego ograniczania produkcji energii odnawialnej przez operatorów systemu elektroenergetycznego.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii może zostać teraz skierowany do prac w Sejmie. Projekt jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.