Instalatorzy OZE będą musieli odnowić certyfikat UDT

Instalatorzy OZE będą musieli odnowić certyfikat UDT
Stilo Energy

W związku z planami odwołania stanu zagrożenia epidemicznego instalatorzy staną przed koniecznością odnowienia certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, który jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) przypomina, że certyfikaty instalatora OZE, których okres ważności miał upłynąć po 20 marca 2020 roku, zostały wydłużone do 60 dni od daty odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, planowanym na 1 lipca (data będzie ogłoszona za pośrednictwem mediów), zostanie tylko 30 dni na złożenie wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu.

Jeśli informacja o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego się potwierdzi, certyfikaty instalatora OZE – przedłużone w wyniku obowiązywania przepisów związanych z epidemią – utracą ważność 29 sierpnia 2023 roku.

REKLAMA

W przypadku spełnienia powyższego scenariusza wnioski o przedłużenie ważności certyfikatów będzie można składać do 28 lipca 2023 roku.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii certyfikaty instalatora OZE są ważne przez pięć lat od daty wydania, a ich ważność może być sukcesywnie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy. Dotyczy to certyfikatów wydawanych przez UDT instalatorom OZE w odniesieniu do pięciu rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

  • kotłów i pieców na biomasę,
  • instalacji fotowoltaicznych,
  • słonecznych systemów grzewczych,
  • pomp ciepła,
  • płytkich systemów geotermalnych.

Jak odnowić certyfikat instalatora OZE?

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed datą upływu ważności. Data ta widnieje na certyfikacie oraz w rejestrze certyfikowanych instalatorów, dostępnym na stronie internetowej UDT.

Istotne jest także ukończenie szkolenia przypominającego w okresie 12 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikatu. Urząd Dozoru Technicznego informuje, że zakres programowy szkolenia przypominającego powinien obejmować wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia, oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.

Szkolenie musi być zorganizowane przez akredytowanego organizatora szkoleń i zakończone wydaniem zaświadczenia zgodnego z wzorem określonym w odpowiednim rozporządzeniu ministra aktywów państwowych. Oryginał lub kopię zaświadczenia należy dołączyć do wniosku.

Warunkiem odnowienia certyfikatu jest ponadto zrealizowanie w okresie ważności certyfikatu przynajmniej pięciu instalacji odnawialnego źródła energii, którego dotyczy certyfikat. Nie ma konieczności przedstawiania dowodów potwierdzających fakt wykonania tych instalacji. Wystarczy wykaz zamontowanych instalacji w formie oświadczenia, przy czym UDT przypomina o odpowiedzialności karnej w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia.

 

wydanie certyfikatu instalatora OZE
źródło: Urząd Dozoru Technicznego

Potrzebne jest ponadto dołączenie oświadczenia o spełnianiu warunków podanych w art. 136 ust. 3 lub 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, czyli przepisów określających warunki wydania certyfikatu.

Kto może uzyskać certyfikat instalatora OZE?

Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o OZE certyfikat może zostać wydany instalatorowi, który:

1. posiada:

a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

REKLAMA

b) dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub

c) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub

d) świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 152 pkt 2, lub

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji OZE, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3) ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji, małej instalacji, której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 500 kW, lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 146 ust. 1 lub w art. 153 ust. 1, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju instalacji OZE;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 137 ust. 2, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji OZE, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Z kolei zgodnie z art. 136 ust. 4 ustawy o OZE certyfikat może zostać wydany instalatorowi, który posiada:

1) dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji OZE albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany po 1 września 2005 roku na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wkrótce zmiany

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów i skierowany do prac w Sejmie, wprowadza istotne zmiany w zasadach wydawania certyfikatu instalatora OZE.

W projekcie uwzględniono przepisy polegające na rezygnacji z dodatkowych wymagań warunkujących uzyskanie certyfikatu instalatora OZE. Więcej na ten temat w artykule: Certyfikat instalatora OZE na nowych zasadach.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.