Prosumenci zapominają o składaniu sprawozdań. Za ich brak grozi kara w wys. 1000 zł

Prosumenci zapominają o składaniu sprawozdań. Za ich brak grozi kara w wys. 1000 zł
Fot. Suntherm

Przyjęta przed rokiem ustawą o odnawialnych źródłach energii nałożyła na właścicieli mikroinstalacji OZE obowiązek składania sprawozdań nt. ilości wyprodukowanej energii. Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez największych operatorów sieci dystrybucyjnych, wielu prosumentów takich sprawozdań nie składa. Tymczasem za takie zaniedbanie grozi kara w wysokości 1000 zł.

(19-02-2016, aktualizacja o dane Energi Operator)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE wytwórca energii w mikroinstalacji OZE ma obowiązek poinformowania swojego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do którego sieci jest przyłączona mikroinstalacja, o ilości wyprodukowanej energii, w tym o ilości energii sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu.

REKLAMA

Taką informację należy przekazać operatorowi sieci dystrybucyjnej zawsze w terminie 7 dni od daty zakończenia ostatniego kwartału. Pierwsze sprawozdania właściciele mikroinstalacji mieli złożyć po III kwartale 2015 r.

Niewywiązanie się z tego obowiązku (lub podanie w sprawozdaniu nieprawdziwych informacji) może zgodnie z ustawą o OZE skutkować nałożeniem na właściciela mikroinstalacji kary pieniężnej.

W myśl art. 168 pkt 12 karze pieniężnej podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa m. in. w art. 5 ust. 1 lub 2 lub podaje nieprawdziwe informacje. Wysokość kary, stosownie do art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy o OZE wynosi 1000 zł.

Informacje otrzymane przez portal Gramwzielone.pl od operatorów sieci dystrybucyjnych i Urzędu Regulacji Energetyki potwierdzają, że skala problemu jest spora.

Dane operatorów

Jak wynika z danych przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez spółkę PGE Dystrybucja, sprawozdań za ostatni kwartał 2015 r. nie złożyła ponad połowa właścicieli mikroinstalacji przyłączonych do sieci tego operatora.

– W IV kwartale 2015 r. wykazaliśmy 651 przypadków, czyli 56  proc. całej liczby podmiotów wykazanych w sprawozdaniu przesłanym URE, w których wytwórca nie złożył oświadczenia lub złożył je nieczytelne albo niekompletne. Niekompletne oświadczenie to takie, w którym brakuje informacji o energii wytworzonej lub wprowadzonej i sprzedanej – informuje Iwona Stanislawek z biura komunikacji PGE Dystrybucja, powołując się na informacje dostępne na dzień 29 stycznia br. – Za IV kwartał 2015 r. otrzymaliśmy zdecydowanie więcej informacji od wytwórców. Aktualnie szacujemy, że ponad 50 proc. klientów przekazało takie informacje. Końcowe sprawozdanie za IV kwartał 2015 r. jest jeszcze w opracowaniu – dodaje.

PGE Dystrybucja zapewnia jednocześnie, że „zgodnie z sugestią URE, oddziały PGE Dystrybucja wysyłają do klientów wytwarzających energię w mikroinstalacjach pisma przypominające o ich obowiązkach sprawozdawczych”.

Marcin Marzyński, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja, informuje portal Gramwzielone.pl, że w przypadku sprawozdań za III kwartał 2015 r., Tauron Dystrybucja otrzymał właściwe informacje od 88 proc. właścicieli mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci. Pozostali właściciele mikroinstalacji nie przesłali wymaganych danych lub dostarczyli je już po przesłaniu wskazanego sprawozdania do Urzędu Regulacji Energetyki.

Tauron nie dysponuje jeszcze danymi o sprawozdaniach od prosumentów za IV kwartał 2105 r. 

Jednocześnie Marcin Marzyński zapewnia, że informacja o obowiązkach informacyjnych właścicieli mikroinstalacji wobec Tauron Dystrybucja zawarta jest w umowie o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dodaje, że Tauron Dystrybucja przesłał tradycyjną pocztą pismo przypominające o obowiązku wysyłania sprawozdań do wszystkich właścicieli mikroinstalacji, którzy nie złożyli wymaganych sprawozdań za III kwartał 2015 r. w przewidzianym w ustawie o OZE terminie.

Przypomnienia takie były także przekazywane telefonicznie i mailowo do tych właścicieli mikroinstalacji, którzy takie dane udostępnili. Ponadto wyznaczeni pracownicy przedsiębiorstwa pozostają do dyspozycji właścicieli mikroinstalacji i na bieżąco służą pomocą przy wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości związanych ze sprawozdaniami – zapewnia rzecznik Tauron Dystrybucja.

Z kolei jak poinformowała portal Gramwzielone.pl Danuta Tabaka, rzecznik prasowy Enea Operator, za III kwartał br. ten OSD otrzymał informacje jedynie od 2 klientów na łącznie 392 wytwórców energii w mikroinstalacji podłączonych wówczas do sieci Enei. Natomiast za IV kwartał 2015 r. Enea Operator otrzymała zdecydowanie więcej sprawozdań. Dane za ostatni kwartał są jeszcze w opracowaniu, jednak Enea Operator szacuje, że obowiązek złożenia kwartalnego sprawozdania za ostatni kwartał wykonało ponad 50 proc. jej klientów.

REKLAMA

Enea Operator zapewnia – podobnie jak pozostali OSD – że przypomina właścicielom mikroinstalacji o konieczności złożenia sprawozdania.

Enea Operator na początku bieżącego roku wystosowała do wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji pismo informujące o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dla ułatwienia wytwórcom dopełnienia obowiązku informacyjnego wraz ze wspomnianym pismem przekazaliśmy szablon oświadczenia, z którego klient mógł skorzystać w celu przekazania informacji o ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji lub sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu. Wzór takiego oświadczenia jest również publikowany w wersji edytowalnej na stronie internetowej spółki. Ponadto informacje o obowiązkach wytwórcy wynikających z ustawy OZE oraz stosowne szablony oświadczeń są zawarte w zawieranych z wytwórcami umowach o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji – informuje rzeczniczka Enea Operator.

Czwarty z największych OSD – Energa Operator – informuje, że za IV kwartał 2015 r. otrzymał oświadczenia od 30 proc. wytwórców energii w mikroinstalacjach. – Raporty te zostały uzupełnione o dane pomiarowe dot. ilości energii wprowadzonej do sieci Energa-Operator (EOP), pozyskane z urządzeń pomiarowych należących do EOP – podaje Energa Operator. 

– Wielokrotnie przypominaliśmy wytwórcom o obowiązkach wynikających z ustawy. Na stronie internetowej została umieszczona informacja przypominająca o konieczności przekazania oświadczeń oraz są umieszczone dokładne wytyczne, z czego należy się wywiązać instalując mikroinstalację na własne potrzeby. Dodatkowo przy zgłoszeniu mikroinstalacji do sieci przekazywana jest wytwórcy w mikroinstalacji lista obowiązków wynikających z ustawy OZE, z których dany wytwórca powinien się wywiązać. Wysłana została także dodatkowa korespondencja przypominająca o obowiązkach. W przypadku wystąpienia widocznych błędów w sprawozdaniach kontaktujemy się z danym wytwórcą w celu wyjaśnienia błędu lub wykorzystujemy dane ze swoich urządzeń pomiarowych, które znajdują się na granicy stron – informuje portal Gramwzielone.pl Alina Geniusz-Siuchnińska, rzeczniczka Energa Operator. 

Urząd Regulacji Energii ocenia, że informacji o wytworzonej w mikroinstalacji energii do OSD nie przekazała w terminie ogółem blisko połowa wytwórców energii w mikroinstalacjach.

URE zaznacza, że jest obecnie w trakcie analizowania realizacji obowiązku składania sprawozdań o mikroinstalacjach.

Co z karami za niezłożenie sprawozdania?

Jak zwraca uwagę Urząd Regulacji Energetyki, art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy o OZE mówi o karze w wysokości 1000 zł i ten zapis uniemożliwia URE miarkowanie wysokości kary.

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl URE powołuje się ponadto na art. 168 ustawy o OZE i zwrot „karze pieniężnej podlega ten…”, co w opinii Urzędu oznacza, że „prezes URE nie ma możliwości dokonywania oceny okoliczności (w przedmiotowym przypadku) zaniedbania obowiązku sprawozdawczego w celu wszczęcia lub nie postępowania administracyjnego w omawianej kwestii”.

URE zaznacza jednocześnie, że ustawa o OZE umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za niezłożenie przez właściciela mikroinstalacji kwartalnego sprawozdania.

Okoliczności umożliwiające odstąpienie od nałożenia kary zawarte zostały w art. 174 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, stanowiącym, że organy uprawnione do nakładania kar pieniężnych, mogą odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim organy powzięły o tym wiadomość – czytamy w odpowiedzi URE.  

Na ten moment Urząd Regulacji Energetyki nie przesądza jeszcze czy zostaną nałożone kary na prosumentów, którzy nie wykonali obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE, czy jednak URE odstąpi od ich wymierzenia zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy o OZE.

Trudno jest na chwilę obecną ocenić skalę zjawiska, ponieważ trwają postępowania wyjaśniające dotyczące zaniedbań obowiązku informacyjnego – informuje portal Gramwzielone.pl Justyna Pawlińska z Urzędu Regulacji Energetyki i zauważa, że niezłożenie sprawozdań przez prosumentów może wynikać z „wprowadzenie nowych regulacji prawnych i częstej ich nieznajomości lub niezrozumienia”.

W związku z wszczęciem pierwszej części postępowań, do URE napływają od wytwórców wyjaśnienia w tej sprawie. Zatem jest zdecydowanie za wcześnie na finalną odpowiedź, która będzie znana po zakończeniu wszystkich postępowań. Przesądzenie z góry skutków i charakteru końcowych decyzji Prezesa URE bez zbadania sprawy, byłoby sprzeczne z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także nie wypełniałoby dyspozycji art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego – informuje URE.

Na podstawie sprawozdań otrzymanych od właścicieli mikroinstalacji OSD mają następnie przesyłać do URE zbiorcze sprawozdania na temat m.in. liczby i potencjału przyłączonych do ich sieci mikroinstalacji.

W tym wypadku URE informuje, że „ze wstępnych analiz wynika, że jedynie w kilku przypadkach na 170 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) nie złożono sprawozdań w obowiązującym terminie”.

gramwzielone.pl