Tauron wyemitował obligacje, aby kupić stare

Tauron wyemitował obligacje, aby kupić stare
Prezes Taurona Remigiusz Nowakowski. Fot. Tauron

Środki, które Tauron Polska Energia uzyska z emisji nowych obligacji wartych 2,25 mld zł, zostaną przeznaczone na wykup przez tą spółkę obligacji wyemitowanych przez nią wcześniej.

W ramach nowego programu spółka Tauron Polska Energia S.A. wyemitowała 22 500 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł. z terminem wykupu w dniu 29 grudnia 2020 r. Obligacje zostały wyemitowane w złotych jako papiery wartościowe niezabezpieczone, zdematerializowane oraz kuponowe. obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje będą wykupywane po cenie emisyjnej w dniu wykupu, a odsetki będą płatne z dołu, na zakończenie każdego okresu odsetkowego na rzecz obligatariuszy będących w posiadaniu obligacji na dzień ustalania praw.

Odsetki z tytułu obligacji są płatne w okresach półrocznych z zastrzeżeniem pierwszego, czteromiesięcznego okresu. Z tytułu posiadania obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

REKLAMA

Zarząd Tauron Polska Energia S.A. poinformował jednoczśnie, że spółka nabyła w celu umorzenia 22 500 sztuk obligacji spośród 30 000 sztuk obligacji transzy C wyemitowanych w dniu 12 grudnia 2011 r.

REKLAMA

Wcześniejszy wykup nie obejmuje pozostałych 7 500 sztuk obligacji transzy C, które zgodnie z warunkami emisji będą wykupione w dniu 12 grudnia 2016 r. Wykupione obligacje zostały nabyte po cenie emisyjnej wynoszącej 100 000 zł, tym samym łączna wartość nominalna nabytych i umorzonych obligacji to 2.25 mld zł. Kwota nabycia została powiększona o odsetki należne od dnia rozpoczęcia ostatniego okresu odsetkowego poprzedzającego nabycie do dnia nabycia obligacji.

Spółka informuje, że na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość jej zobowiązań wynosiła 9,7 mld zł. Jednocześnie m.in. z uwagi na realizację programu inwestycyjnego przewiduje, iż „poziom zadłużenia w okresie do dnia wykupu obligacji może ulec zwiększeniu”.

Tauron podaje ponadto, że „w wyniku przeprowadzonej transakcji poprawił strukturę swojego zadłużenia poprzez przesunięcie o pięć lat terminu zapadalności finansowania w przywołanej kwocie, co wpływa korzystanie na jego sytuację ekonomiczno-finansową w kontekście wydatków inwestycyjnych zakładanych na najbliższe lata“.

gramwzielone.pl