CBOS: rośnie poparcie Polaków dla zielonej energii

CBOS: rośnie poparcie Polaków dla zielonej energii
Fot. Wagner Solar

CBOS przeprowadził badanie opinii publicznej na temat stosunku Polaków do poszczególnych źródeł energii.   Uzyskane dane wskazują jednoznacznie, że Polacy wiążą przyszłość sektora energetycznego przede wszystkim z rozwojem odnawialnych źródeł energii. W praktyce oznacza to poparcie dla różnych strategii „mixu energetycznego”, z koniecznym i rosnącym udziałem OZE, przy stopniowym ograniczaniu udziału źródeł nieodnawialnych podsumowuje wyniki swoich badań CBOS.

Jak ocenia CBOS, podobnie jak w badaniu przeprowadzonym rok temu, oceny badanych tworzą zdecydowanie pozytywny obraz odnawialnych źródeł energii. Energetyka odnawialna niemal powszechnie postrzegana jest jako bezpieczna (87 proc., w tym 64 proc. ocen bardzo pozytywnych) i przyszłościowa (82 proc., w tym 52 proc. ocen bardzo pozytywnych). Ponad dwie trzecie respondentów jest  przekonanych o wydajności odnawialnych źródeł energii (68 proc.).

Relatywnie najgorzej oceniany jest koszt wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych, jednak nawet w tym przypadku oceny pozytywne zdecydowanie przeważają nad negatywnymi (55 proc. wobec 28 proc.).

REKLAMA

Grafika: CBOS

OZE wyróżnia się pozytywnie na tle innych źródeł energii, o które CBOS pytał ankietowanych. Obrazuje to poniższa grafika. 

Grafika: CBOS

REKLAMA

CBOS informuje, że społeczny wizerunek źródeł pozyskiwania energii znajduje odzwierciedlenie w preferencjach Polaków dotyczących pożądanych kierunków rozwoju energetyki. Najliczniej reprezentowany (50 proc.) jest pogląd, że polityka energetyczna powinna koncentrować się na rozwijaniu odnawialnych źródeł energii. Blisko dwie piąte badanych (39 proc.) optuje za równomiernym rozwojem źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, natomiast zwolennicy postawienia przede wszystkim na źródła nieodnawialne są w zdecydowanej mniejszości – pogląd ten podziela tylko 5 proc. ogółu badanych.

W stosunku do stycznia 2015 roku znacząco zwiększyło się poparcie dla ukierunkowania polityki energetycznej na źródła odnawialne (o 8 punktów procentowych).

Aż 89 proc. badanych podziela pogląd (ponad połowa w sposób zdecydowany), że w tym okresie konieczny jest znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co pozwoli na podwyższenie standardów czystego środowiska naturalnego w Polsce oraz na zwiększenie wpływu obywateli i społeczności lokalnych na decyzje dotyczące energetyki.

Jak zauważa CBOS, poparciu rozwoju odnawialnych źródeł energii sprzyja młodszy wiek, lepsze wykształcenie, lepsza ocena własnych materialnych warunków życia oraz lewicowa bądź centrowa orientacja polityczna, a za zrównoważonym rozwojem zarówno OZE, jak i nieodna­wialnych źródeł energii częściej, w porównaniu z innymi, opowiadają się osoby w średnim wieku (45–65 lat), mieszkańcy miast średniej wielkości i badani uzyskujący najwyższe dochody na osobę w rodzinie.

Natomiast najwyższy odsetek zwolenników skoncentrowania się na źródłach nieodnawialnych znajdujemy natomiast wśród respondentów najmłodszych i najgo­rzej wykształconych – ci ostatni, podobnie jak najstarsi, częściej w porównaniu z innymi deklarują brak zdania na omawiany temat.

Wśród osób przepytanych przez CBOS, 22 proc. zadeklarowało zainteresowanie montażem w ciągu 2-3 lat instalacji OZE w swoich domach (26 proc. wśród mieszkańców wsi), 39 proc. ankietowanych tego zdecydowanie nie planuje, a 32 proc. „raczej nie planuje”. Wśród zainteresowanych montażem OZE 72 proc. rozważa montaż instalacji do produkcji energii cieplnej, a 46 proc. elektrycznej.

Osoby, które rozważają montaż domowej mikroinstalacji OZE, wśród preferowanych technologii wymieniają najczęściej kolektory słoneczne (76 proc.), a następnie instalacje fotowoltaiczne (73 proc.). 

CBOS/ red. gramwzielone.pl