Mikroklastry i makroklastry OZE. Jak mają działać?

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Energii wielokrotnie sygnalizowało przygotowanie regulacji, które umożliwią funkcjonowanie tzw. klastrów energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii. Teraz wiadomo, w jakim reżimie prawnym mają one funkcjonować.

Obecnie system energetyczny przechodzi transformację ze scentralizowanego na zdecentralizowany. Umożliwiają to efektywne technologie OZE, które umożliwiają produkcję energii w miejscach, gdzie występuje na nią zapotrzebowanie. Taki trend tworzy szansę na realizację kolektywnych inwestycji, w których lokalne podmioty stają się udziałowcami instalacji, które jednocześnie produkują energię częściowo na potrzeby lokalne, a częściowo oddawanej do sieci.

Przykładem takiego trendu są Niemcy, gdzie działają setki lokalnych spółdzielni energetycznych, których właścicielem nie są koncerny energetyczne, ale lokalne firmy i gospodarstwa domowe. Szanse na realizację takiego modelu daje wzrost popularności crowdfundingu. Na świecie udziały w inwestycjach OZE można sprzedawać choćby za pomocą internetowych platform – z pominięciem szeregu niepotrzebnych formalności. Jak pokazuje praktyka, taka forma finansowania może być bardzo skuteczna. W Holandii udziały w dużej elektrowni wiatrowej sprzedano w ciągu zaledwie kilku godzin.

REKLAMA

Taka forma inwestycji może dawać indywidualnym inwestorom może niezbyt wysoką, jednak atrakcyjną i wyższą od lokaty bankowej, stopę zwrotu zainwestowanych środków. Pierwsze europejskie miasta zaczynają oferować swoim mieszkańcom udziały w kompleksowych projektach montażu instalacji fotowoltaicznych. W Wiedniu udziałowcy takich projektów mogą liczyć na stopę zwrotu na poziomie 6 proc.

Jak na razie w Polsce nie doczekaliśmy się rozwoju takiego modelu inwestowania w OZE, co z pewnością wynikało ze zbyt skomplikowanego, niejasnego i często zmieniającego się prawa. Pierwsze firmy podjęły jednak próbę działalności na rynku OZE w modelu spółdzielczym czy crowdfundingowym.

Teraz rząd chce zaproponować nową formę lokalnych, kolektywnych inwestycji w OZE. Mają nią być tzw. klastry energetyczne, których zadaniem ma być „promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących głównie tereny wiejskie”.

W opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o OZE, który ma wejść w życie 1 lipca br., znajdziemy definicję tzw. mikroklastra i makroklastra.

REKLAMA

Mikroklaster energii ma być definiowany jako „cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednej gminy.

Natomiast mianem makroklastra energii ma się określać podmioty działające na obszarze granic jednego powiatu.

Wykonywanie działalności gospodarczej w ramach mikroklastra lub makroklastra energii ma być realizowane w ramach koncesji dla podmiotu, który koordynuje tę część wspólnego przedsięwzięcia na podstawie umowy z pozostałymi podmiotami.

Przy czym przepisów art. 9d ust. 1d, 1e oraz art. 9d ust. 1h-6 ustawy – Prawo energetyczne dotyczących ograniczeń dla przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo ma nie stosować się do mikroklastra obsługującego mniej niż 10 tys. odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wchodzącego w skład tego mikroklastra energii, a w przypadku makroklastra – do 50 tys. odbiorców.

Operator sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z którą zamierza współpracować mikroklaster lub makroklaster energii, będzie zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do tej sieci, na zasadzie równego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dystrybucji energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci.

Wsparcie w zakresie sprzedaży energii z mikroklastrów i makroklastrów ma być zapewniane w ramach systemu aukcyjnego. Autorzy projektu nowelizacji ustawy o OZE przewidują wprowadzenie koszyków, w których o wsparcie będą rywalizować wyłącznie członkowie mikroklastrów energii – i osobno makroklastra energii. Na razie wiadomo jednak, jaki wolumen zielonej energii i czy w ogóle przypadnie dla klastrów. Pierwszeństwo w dostępie do wsparcia w systemie aukcyjnym mogą mieć bowiem inne koszyki. To zagadnienie powinno wyjaśnić odpowiednie rozporządzenie Ministerstwa Energii. 

KLASTRY 20:25 http://gramwzielone.pl/trendy/21985/sejmowa-komisja-kontynuuje-prace-nad-ustawa-o-oze-transmisja

gramwzielone.pl