Tauron: niższa produkcja energii przez brak współspalania

Tauron: niższa produkcja energii przez brak współspalania
Prezes Taurona Remigiusz Nowakowski. Fot. Tauron

Tauron opublikował wyniki finansowe za I kwartał br. Odnotował w nim przychody na poziomie 4,6 mld zł przy zysku netto wynoszącym 324 mln zł. Spółka zanotowała też nieznaczny spadek produkcji energii, co tłumaczy m.in. rezygnacją z wytwarzania w technologii współspalania.

W I kwartale 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Jak informuje Tauron, głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były „niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych, a spadki te zostały częściowo zrekompensowane przychodami z mechanizmów rezerw mocy (operacyjnej i interwencyjnej rezerwy zimnej) oraz rosnącymi przychodami ze sprzedaży gazu”. 

Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 873 mln zł, co oznacza spadek o 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (62 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (22 proc.) i Sprzedaż (19 proc.).

REKLAMA

EBITDA segmentu Dystrybucja pozostała na podobnym poziomie jak w I kwartale 2015 r., natomiast pozostałe segmenty zanotowały gorsze wyniki. W przypadku segmentu Wytwarzanie wynikało to – jak zapewnia Tauron – w głównej mierze z wyższych kosztów rezerwy CO2 oraz niższych niż przed rokiem cen energii elektrycznej. Zysk netto Grupy Tauron w I kwartale 2016 r. wyniósł 324 mln zł.

Tauron informuje w komunikacie, że ujemna EBITDA segmentu Wydobycie jest pochodną „trudnych warunków rynkowych, niskich wolumenów produkcji i sprzedaży węgla oraz konsolidacji, począwszy od stycznia od 2016 r., wyników spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron”.

W I kwartale br. Tauron wyprodukował w sumie netto 4,31 TWh energii elektrycznej w porównaniu do 4,4 TWh w I kwartale 2015 r. W przypadku OZE (generacja wiatrowa, biomasowa i wodna) Tauron wyprodukował natomiast 0,41 TWh wobec 0,54 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego.

REKLAMA

Produkcja energii elektrycznej obniżyła się o 2 proc., co Tauron tłumaczy „efektem braku współspalania biomasy, ceny zielonych certyfikatów, braku wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MWe, obniżeniem o 50 proc. poziomu wsparcia dla współspalania, niższą produkcją w elektrowniach wodnych oraz utrzymującą się niekorzystną sytuacją na rynku energii ze źródeł odnawialnych”.

Jednocześnie Tauron zwiększył dystrybucję o ok. 2 proc. w porównaniu do I kwartału 2015 r. – 12,73 TWh wobec 12,50 TWh w I kwartale 2015 r. Poprawę w segmencie dystrybucji może tłumaczyć wzrost liczby klientów, dla których Tauron świadczy usługi dystrybucji – z 5,38 tys. do 5,43 tys. Zmniejszyła się natomiast sprzedaż energii – 8,37 TWh wobec 9,05 TWh w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2016 r. Grupa Tauron wyprodukowała i sprzedała ponad 1,2 mln ton węgla handlowego wobec 0,97 mln ton w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tauron tłumaczy to przejęciem kopalni Brzeszcze.

W I kwartale 2016 r. nakłady inwestycyjne Taurona wyniosły niemal 654 mln zł, co oznacza spadek o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (298 mln zł) oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (182 mln zł).

Niższe nakłady inwestycyjne dotyczą przede wszystkim segmentu Wytwarzanie. Spadek capexu w tym segmencie wynika z końcowej fazy modernizacji bloków klasy 200 MW oraz bliskich finalizacji prac na budowie bloku kogeneracyjnego w Zakładzie WytwarzaniaTychy. Obecnie trwa przegląd strategii korporacyjnej i analiza wszystkich inwestycji Grupy, tak aby dostosować program inwestycyjny do warunków rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Na koniec marca 2016 r. zadłużenie Grupy Tauron wyniosło ok. 8,7 mld zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,5x. – Bezpieczna sytuacja finansowa to priorytet Zarządu, zwłaszcza przy skali ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Udało nam się wydłużyć średnią ważoną zapadalność długu z 51 miesięcy na koniec 2015 r. do 64 miesięcy na koniec I kwartału br. – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

red. gramwzielone.pl