Dotacje na OZE w woj. podlaskim. Preferowane mikroinstalacje

Dotacje na OZE w woj. podlaskim. Preferowane mikroinstalacje
foto. Images of Money, flickr cc

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Budżet programu to 80 mln zł.

Wnioski w konkursie można składać od wczoraj do 15 lipca br. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik 2016 r.

Beneficjentami konkursu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producenci rolni, grupy producenckie, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, a także operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD). W przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu.

REKLAMA

Dofinansowaniem można objąć inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz geotermii) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Moc instalacji nie może przekraczać: energia wodna – do 5 MWe, energia wiatru – do 5 MWe, energia słoneczna – do 2 MWe/MWth, energia geotermalna – do 2 MWth, energia biogazu – do 1 MWe, energia biomasy – do 5 MWth/MWe. W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem. Preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.

REKLAMA

Dotację można też pozyskać na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe jest wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że „nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie”.

Katalog przedsięwzięć obejmuje też budowę oraz modernizację sieci w zakresie niezbędnym, aby umożliwić przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza. Dofinansowywane będą projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV). Priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE, realizowanych przez samorządy i lokalne społeczności.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w przypadku projektów objętych pomocą de minimis nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowalnych,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 80 mln zł, w tym na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek (wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw) do dyspozycji jest 50 mln zł, a na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych – 30 mln zł. 

red. gramwzielone.pl