URE ogłosił wyniki czwartego przetargu na białe certyfikaty

URE ogłosił wyniki czwartego przetargu na białe certyfikaty
Nufkin, flickr cc

Przetarg na białe certyfikaty. W ramach przetargu przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki wybrano przedsięwzięcia, których celem ma być poprawa efektywności energetycznej i za których realizację zostaną przyznane świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

Spośród 1120 ofert zgłoszonych do przetargu wybrano 983. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej na poziomie 495 023,296 toe, który w przybliżeniu odpowiada dwukrotności dotychczas wydanych świadectw efektywności energetycznej z trzech wcześniej rozstrzygniętych przetargów.

URE informuje, że wydanie świadectwa efektywności energetycznej (białego certyfikatu) jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu przesłanek przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

REKLAMA
REKLAMA

W dniu 13 czerwca br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej, która wprowadza istotne zmiany w dotychczasowym systemie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów), którego celem jest zwiększenie oszczędności w konsumpcji energii finalnej. System białych certyfikatów obowiązuje w Polsce od początku 2013 r.

System świadectw efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, obowiązek realizacji przedsięwzięcia (z zamkniętego katalogu w art. 19 ustawy) służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białego certyfikatu) lub uiszczenia opłaty zastępczej w zakresie: 30 proc. tego obowiązku w 2016 r., 20 proc. w 2017 r., 10 proc. w 2018 r.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 2018 rok  jest ostatnim rokiem, za który można realizować obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy, świadectwami efektywności energetycznej wydanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez prezesa URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

gramwzielone.pl