Mazowieckei dotacje do 10 10 16

4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

 dotacja  od 30.05.2016 do 10.10.2016

REKLAMA

Na co (m.in.): Typ 1 – infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności budowa/przebudowa: instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca (fotowoltaika), biomasę, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej); instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii słonecznej (kolektory słoneczne) biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej); instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji. Typ 2 – sieci dystrybucyjne średnich i niskich napięć: budowa lub przebudowa sieci skutkującej zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej oraz umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Projekty będą realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) i dotyczyć będą sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kV.
RPO
4.1

Odnawialne źródła energii (OZE), RPO Mazowieckiego

Dla kogo?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, przedsiębiorstwa, uczelnie/szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia zakontraktowane z NFZ, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

REKLAMA

Ile?
Poziom dofinansowania
80% – projekty nie objęte pomocą publiczną, projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
Minimalny wkład własny
projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej
Wartość projektu
nie dotyczy