Energia odnawialna w nowej strategii Enei

Energia odnawialna w nowej strategii Enei
Prezentacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030. Fot. Enea

Grupa Enea ogłosiła tzw. Strategię Rozwoju do 2030 roku. Jak widzi w niej działania w obszarze odnawialnych źródeł energii i pozostałych czystych technologii? Plany Enei w tym zakresie pokrywają się mocno z kierunkami forsnowanymi przez rząd. Brakuje jednak konkretów.

W zakresie planów w obszarze budowy potencjału wytwarzania Enea wskazuje na konkretne działania jedynie w zakresie energetyki konwencjonalnej. Niezależnie od uruchomienia w Elektrowni Kozienice bloku o mocy 1075 MW, Enea planuje zaangażowanie w budowę nowych źródeł lub akwizycje już istniejących, na poziomie dodatkowych 1500 MW – 2000 MW w perspektywie 2025 r., dopuszczając współpracę z innymi grupami energetycznymi. 

Jednocześnie Enea zakłada modernizację istniejących bloków 200 MW i 500 MW w Elektrowni Kozienice w zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywności ich pracy oraz spełnienia norm środowiskowych, a w konsekwencji możliwości funkcjonowania aktywów na rynku w perspektywie do roku 2030.

REKLAMA

Łączna moc zainstalowana konwencjonalnych źródeł wytwarzania Enei ma wzrosnąć z dzisiejszego poziomu 3,2 GW do 5,8 – 6,3 GW w 2025 r., co ma pozwolić na produkcję ok. 20,7 – 22,8 TWh energii elektrycznej i zbilansowanie produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Strategia Enei zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych do poziomu 20,1 TWh w 2025 r., co oznaczałoby wzrost o 24,4 proc. w stosunku do 2015 r.

W zakresie OZE Enea wskazuje jedynie na kierunki działań, zapowiadając tylko, że będzie koncentrować się przede wszystkim na wzroście efektywności funkcjonowania posiadanych już aktywów, a ponadto informuje, że „dostrzegaja swoją szansę w rozwoju hybrydowych OZE„.

Enea zaznacza, że „przewiduje przyszłą transformację rynku w kierunku rozwoju rozproszonych źródeł wytwarzania oraz wyspowych rynków energetycznych – tzw. lokalnych obszarów bilansowania„, jednak nie przedstawia konkretnych planów w tym zakresie.

Czytamy, że Enea będzie stawiać na „silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty)„, a także na rozwój „segmentu ciepło, który gwarantuje bezpieczny zwrot z inwestycji, poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu”.

Enea zapowiada też, że chce optymalizować swoje wydatki rezygnując m.in. z projektów związanych z energią odnawialną. W wyniku przeprowadzonych analiz mająca siedzibę w Poznaniu grupa energetyczna zoptymalizowała planowane w poprzedniej strategii wydatki inwestycyjne w zakresie OZE oraz źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych do 2020 r. Wygenerowany w ten sposób potencjał CAPEX ma umożliwić Enei przeznaczenie na inwestycje rozwojowe dodatkowych 6,2 mld zł w perspektywie 2025 r. oraz 5,3 mld zł w latach 2026 – 2030. Nakłady te mają stanowić maksymalny budżet inwestycyjny, jaki Enea może przeznaczyć na „atrakcyjne ekonomicznie inwestycje, w tym akwizycje”.

Elektryczna motoryzacja

W ogłoszonej przez Eneę nowej strategii swoje miejsce znalazł promowany ostatnio mocno przez rząd obszar elektrycznej motoryzacji. Enea wskazuje, że przykładem jej działalności w tym zakresie jest „strategiczna” kooperacja z podmiotami zewnętrznymi, w tym innymi grupami energetycznymi, w zakresie powołania Centrum Elektromobilności w Polsce.

REKLAMA

Podczas czerwcowej konferencji, na której rząd przedstawił założenia tzw. Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Enei, PGE, Taurona i Energi podpisali list intencyjny ws. utworzenia Centrum Elektromobilności, które ma wspierać badania w zakresie wdrożenia elektrycznej motoryzacji w Polsce. 

Powołanie Enea Innovation

Grupa deklaruje istotny wzrost innowacyjności swoich działań, zapewniając, że z łącznej liczby 60 inicjatyw strategicznych, aż 31 ma charakter innowacyjny i dotyczy rozwoju nowych linii biznesowych. Enea Innovation stanie się jednym z istotnych centrów wdrażania w Grupie innowacyjnych rozwiązań, wynikających ze strategii. W podmiocie tym oraz w strukturach do tego powołanych Enea ma tworzyć „profesjonalne mechanizmy zarządzania projektami wdrożeniowymi oraz budować zespół zdolny do przełożenia inicjatyw w realne produkty”.

Chcemy, aby Enea stała się aktywna w takich segmentach jak: rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich, czy też rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, takich jak inteligentny dom czy inteligenta firma. W przyszłości Grupa będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym operatorstwie infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń. Zakładamy silne wsparcie rozwoju lokalnego i utrzymywanie lokalnych relacji społecznych, jako element polityki odpowiedzialnego biznesu. Grupa będzie dbać o rozwój poszczególnych regionów kraju, w tym jako atrakcyjny pracodawca, podmiot stymulujący rozwój społeczny oraz wspierający lokalne szkolnictwo zawodowe – zapowiada Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Ponadto Enea stawia sobie za cel wygenerowanie dodatkowej EBITDA z tytułu rozwoju nowych, innowacyjnych linii biznesowych. Grupa zakłada, że w perspektywie 2025 r. 5 – 10 proc. EBITDA stanowić będą nowe segmenty działalności. W ten sposób Enea planuje uzyskać dodatkową zdolność finansową, umożliwiającą inwestycje w rozwój innowacyjnych produktów na poziomie 3,2 mld zł do 2025 r. oraz 2,5 mld zł w latach 2026 – 2030.

Finansowanie rozwoju ma się również odbywać poprzez strategiczne partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, w tym spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami z sektora MŚP, co ma pozwolić na „wzrost biznesu Grupy bez istotnego zwiększania nakładów inwestycyjnych”.

Czysty węgiel

Do obszaru „czystych” technologii Enea zalicza też planowaną inwestycję w  blok w technologii „czystego węgla” –  tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300 – 500 MW. Enea zapewnia, że trwają intensywne analizy modelu biznesowego tego projektu, który ma być zlokalizowany w pobliżu źródeł paliwa, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekonomicznej tej inwestycji.

Enea podaje, że już od 2016 r. prowadzi „intensywny dialog z polskimi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi z obszaru zgazowania oraz upłynniania węgla, czego rezultatem jest skuteczne zgazowanie próbnej partii węgla z polskiej kopalni„. 

red. gramwzielone.pl