NFOŚiGW: w tym roku 3,5 mld zł na projekty środowiskowe

NFOŚiGW: w tym roku 3,5 mld zł na projekty środowiskowe
Gramwzielone.pl (c)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił założenia programów, z których będzie finansować przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

NFOŚiGW zapewnia, że w ciągu roku przeznacza na ochronę środowiska i gospodarkę wodną około 5-6 mld zł, z czego około 50 proc. stanowią środki krajowe, a drugą połowę – fundusze zagraniczne, w tym zwłaszcza pochodzące z Unii Europejskiej.

Z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) Narodowy Fundusz planuje dofinansować projekty na kwotę przekraczającą 20 mld zł. W przypadku środków krajowych planowane jest zaangażowanie aż 3,5 mld zł.

REKLAMA

Ponadto NFOŚiGW obsługuje środki zagraniczne w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Z kolei jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI), Narodowy Fundusz uzyskuje również środki ze sprzedaży jednostek przyznanej Polsce (w Protokole z Kioto) emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji (AAU). 

Fundusz zapewnia, że od czasu powstania w roku 1989, sfinansował projekty prośrodowiskowe na łączną kwotę 65 mld zł, z tego 39,2 mld zł stanowiły środki własne (krajowe), a 25,9 mld – środki zagraniczne. 

Środki zagraniczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługuje środki europejskie dostępne w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w kwocie ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro), przeznaczone między innymi na przedsięwzięcia z zakresu: zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisyjności gospodarki, promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii, efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

W ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Narodowy Fundusz dysponuje środkami przekraczającymi 15 mln zł (3,4 mld euro) na finasowanie projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej oraz adaptacji do zmian klimatu, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Łącznie Narodowy Fundusz w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko planuje dofinansować środkami europejskimi projekty na kwotę przekraczającą 20 mld zł.

REKLAMA

Dotychczas ogłoszono 22 nabory konkursowe, w ramach których złożonych zostało lub jest w trakcie aplikowania 937 wniosków na kwotę ponad 6,5 mld zł dofinansowania ze środków europejskich. W kolejnych miesiącach planowane jest ogłoszenie kolejnych 8 konkursów.

W maju 2016 r. zostały podpisane pierwsze umowy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od maja do końca września podpisano 80 umów na kwotę ponad 2,2 mld zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej o koszcie całkowitym inwestycji sięgającym 5 mld zł.

Oprócz tego Narodowy Fundusz będzie obsługiwał projekty wybrane w drodze pozakonkursowej, umieszczone na liście projektów zidentyfikowanych. Obecnie znajduje się na niej 68 projektów w ramach I osi priorytetowej na kwotę dofinansowania 1,5 mld zł i koszcie całkowitym 2,3 mld zł oraz 29 projektów z II osi priorytetowej na kwotę dofinansowania 2,1 mld zł i koszcie całkowitym 3,5 mld zł.

Z umów dotychczas podpisanych planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne to m.in: 227 tys. osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, 15 tys. osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz 57 tys. nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu.

Ponadto Fundusz obsługuje środki zagraniczne w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach których zostanie wydatkowane w 2016 i 2017 r. ponad 406 mln zł z perspektywy 2009-2014. Z kolei na nową perspektywę 2014-2021 dla Polski planowana jest kwota 397,8 mln euro (brak jest podziału na sektory).

Wydatkowanie środków krajowych

Narodowy Fundusz planuje wydatkować corocznie kwotę ponad 2,5 mld zł ze środków krajowych. Są to pieniądze przeznaczone na inwestycje w ramach takich programów priorytetowych, jak między innymi: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (przede wszystkim współfinansowanie POIiŚ), Poprawa jakości powietrza, w tym energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, Racjonalna gospodarka odpadami, Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (E-KUMULATOR, Efektywne systemy ciepłownicze, GAZELA-BIS – niskoemisyjny transport publiczny), a także Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce (Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych).

Wykaz aktualnych programów realizowanych przez NFOŚiGW (źródło: NFOŚiGW)

red. gramwzielone.pl