Tauron zmniejszył produkcję energii z OZE

Tauron zmniejszył produkcję energii z OZE
Farma wiatrowa w Zagórzu / foto: Tauron

Grupa Tauron przedstawiła wyniki finansowe i dane o produkcji energii za trzy pierwsze kwartały 2016 r. Zanotowaną w tym okresie niższą produkcję energii odnawialnej Tauron tłumaczy ograniczeniem generacji w technologii współspalania oraz niższą produkcją z farm wiatrowych.

W przypadku generacji z należących do Taurona źródeł odnawialnych (wiatr, biomasa, woda) w III kwartale br. zanotowano produkcję 0,23 TWh energii elektrycznej, a w pierwszych trzech kwartałach br. produkcja wyniosła 1 TWh, co oznacza spadek o 17 proc. w ujęciu rok do roku.

Natomiast w III kwartale 2015 r. Tauron wyprodukował z OZE również 0,23 TWh, jednak w trzech pierwszych kwartałach ubiegłego roku generacja ze źródeł odnawialnych była wyższa i wyniosła 1,2 TWh.

REKLAMA

Spadek produkcji energii z OZE Tauron tłumaczy „ograniczeniem współspalania biomasy oraz niższą produkcją z farm wiatrowych”.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Tauron wyprodukował 12,45 TWh energii elektrycznej, tj. o ok. 10 proc. mniej w stosunku do ubiegło roku (13,80 TWh).

W Segmencie Wydobycie produkcja węgla handlowego w III kwartale br. była wyższa o ponad 20 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego w wyniku uruchomienia produkcji z drugiej ściany w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. wyniósł 4,10 mln Mg, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. oznacza wzrost o ok. 12 proc. i wynika przede wszystkim z ujęcia w 2016 r. wolumenu sprzedaży spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Obszar Dystrybucja dostarczył łącznie 36,8 TWh energii elektrycznej, w tym 35,3 TWh do odbiorców końcowych. W tym okresie segment świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz ok. 5,5 mln odbiorców.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. spółki Obszaru Sprzedaż sprzedały łącznie 30,9 TWh energii elektrycznej do 5,3 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, czyli na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wyniki finansowe

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 13,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ok. 4 proc. spadek r/r. Jak komentuje Tauron, wpływ na to miał niższy wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 12 proc.), który został częściowo zniwelowany wzrostem wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym (o 4 proc.).

Kolejnymi czynnikami, które wymienia Tauron i które przyczyniły się do spadku przychodów, były: niższy wolumen sprzedaży węgla poza Grupę, co Tauron tłumaczy nadpodażą tego surowca na rynku, oraz niższa o 3,6 proc. stawka za usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych.

Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza spadek o prawie 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (70 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (18 proc.) i Sprzedaż (16 proc.). Osiągnięta od początku 2016 r. marża EBITDA wyniosła 18,7 proc. i była niższa o ok. 2,1 p.p. r/r.

Wyniki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie ukształtowały się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2015 r.

W segmencie Wydobycie od początku 2016 r. przychody wzrosły o 1 proc. (do 887,5 mln zł), a wynik EBITDA wyniósł  -136,7 mln zł. Na negatywny wynik wpływ miała według Taurona „trudna sytuacja rynkowa”. Tauron zaznacza przy tym, że obniżeniu o 8,4 proc. uległy koszty pracy na skutek zmniejszenia przeciętnego zatrudnienia.

Jak informuje Tauron, na wynik Segmentu Wytwarzanie wpływ miały niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej – głównie ze względu na niższy wolumen sprzedaży, niższe przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów oraz wyższe koszty rezerwy CO2.

REKLAMA

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Segment Dystrybucja w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. zanotował spadek wyników na poziomie EBITDA o 7 proc., co Tauron tłumaczy obniżeniem średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz obniżeniem przychodów z opłat przyłączeniowych od podmiotów przyłączonych do sieci WN i SN (m.in. farm wiatrowych).

Tauron zaznacza, że „w efekcie wzrostu PKB i wzrostu produkcji odnotowano wzrost dostaw do odbiorców przemysłowych, szczególnie w grupie B, jednak spadły dostawy do grupy A na skutek trudności sektora górniczego i hutniczego”.

Na wynik segmentu Sprzedaż wpływ miały niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej będące rezultatem niższego wolumenu sprzedanej energii.

Zysk netto Grupy Tauron w okresie I-III kwartałów 2016 r. wyniósł 276,1 mln zł. Na ten poziom istotnie wpłynęły odpisy wartości majątku wytwórczego Grupy dokonane w I półroczu br. na łączną kwotę 700 mln zł.

Naszym nadrzędnym celem jest dalsza poprawa efektywności i wskaźników finansowych Grupy. W ramach przyjętej Strategii zakładamy, że EBITDA z 3,5 mld zł w 2015 r. wzrośnie do 4 mld zł w 2020 r. i do ponad 5 mld zł w 2025 r. Szacujemy, że wpływ Programu Poprawy Efektywności na EBITDA od 2018 r. wyniesie co roku ok. 0,4 mld zł, a efekt realizacji Inicjatyw Strategicznych przyniesie dodatkowe 0,3 mld zł rocznie po 2020 r. – komentuje Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Inwestycje

W październiku wspólnie z PGNiG uzgodniono warunki dokończenia budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Zawarto również porozumienie z instytucjami finansującymi ten projekt.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2,45 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. niższe były przede wszystkim nakłady w Obszarach Wytwarzanie i Wydobycie, natomiast w Obszarze Dystrybucja miał miejsce niewielki wzrost.

Na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego przeznaczono 619 mln zł, a 411 mln zł przeznaczono na budowę nowych przyłączy.

W segmencie Wytwarzanie nakłady na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III wyniosły 787 mln zł. 107 mln zł przeznaczono na budowę bloku kogeneracyjnego w ZW Tychy (50 MW), który został oddany do eksploatacji w czerwcu bieżącego roku.

Tauron nie podaje natomiast informacji o planowanych inwestycjach w odnawialne źródła energii.

Zadłużenie i finansowanie

Wartość zobowiązań długoterminowych Grupy Tauron w okresie I-III kwartałów 2016 r. wzrosła o 28 proc., co – jak tłumaczy Tauron – ma związek z emisją obligacji o wartości nominalnej 2 860 mln zł oraz wykupem w dniu 30 września 2016 r. obligacji o łącznej wartości 300 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych Grupy Tauron uległa zmniejszeniu o 40 proc.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2016 r. osiągnął poziom 2,64x, podczas gdy na koniec czerwca wynosił 2,58x.

Aktualnie pracujemy nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego Grupy. Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej poziomu 3,5x, wydłużenie okresu zapadalności długu z jednoczesnym bardziej równomiernym rozłożeniem tej zapadalności w czasie oraz wdrożenie nowych instrumentów dłużnych wzmacniających naszą pozycję finansową – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Finansów.

red. gramwzielone.pl