K. Kujda: NFOŚiGW został wprowadzony w 5 pułapek

K. Kujda: NFOŚiGW został wprowadzony w 5 pułapek
Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW. Fot. NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podsumował pierwszy rok działalności pod kierownictwem obecnych władz. Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda ocenił, że instytucja, którą kieruje, została wprowadzona przez poprzedni zarząd w pięć „pułapek”.

Przeprowadzona w 2016 r. przez obecny zarząd diagnoza działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnich latach wskazała na występowanie szeregu niekorzystnych zjawisk wpływających na bieżące funkcjonowanie NFOŚiGW i jego perspektywy rozwojowe. Zidentyfikowano pięć „pułapek”, w które został wprowadzony Narodowy Fundusz – mówił wczoraj Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW.

Fundusz wymienia wśród nich „pułapkę finansowania dotacyjnego”. – W ostatnich latach utrzymywał się wysoki udział finansowania dotacyjnego w całości wydatkowanych środków własnych, co prowadziło do ograniczeni w przyszłości możliwości generowania dodatkowych pieniędzy na finansowanie ochrony środowiska. Negatywnym zjawiskiem było również stosowanie – zamiast współfinansowania pożyczkowego – mechanizmu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i dopłat do ceny wykupu obligacji – komentuje Fundusz.

REKLAMA

NFOŚiGW deklaruje, że podjął działania zmierzające do „ograniczenia finansowania dotacyjnego, poprzez wygaszanie nieefektywnych programów finansowanych dotacyjne i kierowanie w ten obszar preferencyjnego finasowania pożyczkowego, a podjęte dotychczas zobowiązania umowne są przez Narodowy Fundusz – jako wiarygodnego partnera – realizowane”.

Pierwsze efekty podjętych działań widoczne są w planie na kolejny rok, w którym rośnie kwota przeznaczana na finansowanie pożyczkowe w całości finansowania ochrony środowiska. Odbudowanie poziomu finasowania pożyczkowego do stanu sprzed 2010 r. jest procesem długotrwałym i będzie prowadzone przez kolejne lata – komentuje Fundusz.

Drugą pułapką NFOŚiGW określa „finansowanie za budżet”. – W ostatnich latach obserwowane było znaczne zaangażowanie Narodowego Funduszu  w finansowanie zadań za budżet państwa, rozwiązujące przejściowo problemy ze sfinansowaniem przedsięwzięć, w miejsce poszukiwania rozwiązań docelowych. Obecnie prowadzone są działania mające na celu ograniczenie takich praktyk – komentuje NFOŚiGW.

REKLAMA

Trzecia pułapka – jak oceniają obecne władze NFOŚiGW – to pułapka zobowiązań wieloletnich. – Przychody środków rozliczanych w ramach zobowiązań wieloletnich, wynikają obecnie z 15 odrębnych ustaw, które określają, z jakich tytułów te przychody pochodzą, jakie są terminy i zasady wnoszenia opłat oraz precyzują zasady ich wydatkowania i rozliczania – czytamy w komunikacie Funduszu.

Czwartą pułapką ma być „nieudolne zarządzanie”, które obecne władze Funduszu wytykają swoim poprzednikom. – Wiele elementów do zmiany jest również w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w takich obszarach jak: informatyzacja Narodowego Funduszu (brak zintegrowanego sytemu informatycznego), ewidencja efektów środowiskowych (brak sytemu rozliczania efektów środowiskowych), refundowanie kosztów związanych z wdrażaniem projektów realizowanych w udziałem środków zagranicznych (brak pełnej refundacji) czy nadzór właścicielski nad BOŚ S.A. (brak realizacji uprawnień konstytutywnych i majątkowych nad Bankiem Ochrony Środowiska). W 2016 r. we wszystkich tych obszarach były prowadzone działania mające na celu wyeliminowanie braków – zapewnia NFOŚiGW.

W końcu ostatnia pułapka, na którą wskazuje Fundusz, to „pułapka złego przygotowania POIiŚ 2014-2020„. W tym wypadku Fundusz wytyka poprzednim władzom „złe przygotowanie dokumentów programowych”, powstanie biurokracji i szeregu innych barier utrudniających wdrożenie projektów.

Dobrze przygotowany projekt powinien być oceniony przez 2-3 pracowników w ciągu 10-15 dni. Tymczasem bardzo rozbudowana i skomplikowana biurokracja powoduje, że ta ocena trwała od 6 do 8 miesięcy – komentuje NFOŚ.

W zakresie środków unijnych Narodowy Fundusz wskazuje także na przygotowanie przez poprzednie władze konkursów tak, że „nastąpi skierowanie środków dotacyjnych z Unii Europejskiej do międzynarodowych koncernów”. – Dotyczy to, przede wszystkim, inwestycji energetycznych, gdzie dominująca część środków zostanie skierowana do międzynarodowych koncernów posiadających elektrociepłownie i sieci energetyczne w dużych aglomeracjach w Polsce – komentuje NFOŚiGW. 

red. gramwzielone.pl