Pierwsze w historii polskie aukcje dla OZE. Kto otrzyma wsparcie?

Pierwsze w historii polskie aukcje dla OZE. Kto otrzyma wsparcie?
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

W piątek, 30 grudnia, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej internetowej platformy zostaną przeprowadzone pierwsze w naszym kraju aukcje dla odnawialnych źródeł energii. Z aukcji będą mogli skorzystać inwestorzy planujący budowę nowych instalacji OZE, a osobne kategorie aukcji zarezerwowano dla właścicieli istniejących instalacji OZE, którzy zyskają szansę na wyjście z niekorzystnego systemu zielonych certyfikatów i objęcie stabilniejszym systemem wsparcia. Takiej szansy nie dostaną jednak operatorzy wszystkich OZE działających w „starym” systemie wsparcia. 

Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem opracowanej przez Urząd Regulacji Energetyki Internetowej Platformy Aukcyjnej. Aukcja będzie prowadzona w czterech sesjach, z których najwcześniejsza zacznie się o godz. 6 i zakończy się o 14, a najpóźniejsza z sesji zakończy się o godz. 17.

Aukcje będą prowadzone w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu, który opublikował URE.

REKLAMA

Na 30 grudnia zaplanowano przeprowadzenie czterech rodzajów aukcji: 

  • dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 2 113 887 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 1 262,797 mln zł
  • dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, to 2 309 382 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 1 365,351 mln zł.
  • dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–3 i 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji to 1 575 000 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 744,036 mln zł.
  • a także dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji, to 1 306 870 MWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana, to 538,297 mln zł.

W przypadku przedostatniej grupy Ministerstwo Energii sygnalizowało wcześniej, że chce objąć wsparciem budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW. Przyjęty maksymalny poziom mocy instalacji na 1 MW oznacza, że takich instalacji może powstać na podstawie grudniowej aukcji przynajmniej 100.

Ostatnia z wymienionych aukcji ma służyć szczególnie małym elektrowniom wodnym o mocy do 1 MW, których właściciele uzyskają możliwość przejścia do systemu aukcyjnego z systemu zielonych certyfikatów. Spełnienie kryterium stopnia wykorzystania mocy może okazać się jednak trudne. Więcej na ten temat w wywiadze z Ewą Malicką z Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych: Aukcja dla istniejących małych elektrowni wodnych – szansa czy ryzyko?

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. Zaoferowana w aukcji cena będzie im przysługiwać w całym okresie wsparcia, a ponadto będzie indeksowana o inflację. 

REKLAMA

Przyznane w tegorocznej aukcji dla OZE wsparcie ma obowiązywać przez 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii przenoszonych do systemu aukcyjnego z systemu świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, albo od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia aukcji w przypadku nowych projektów.

URE zaznacza, że w ramach jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian do oferty, zdecyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji.

Oprócz szeregu kryteriów formalnych, które musi spełnić w ramach prekwalifikacji oferowany w aukcji projekt, inwestorzy składając ofertę cenową na sprzedaż energii, muszą uwzględnić maksymalną cenę dla danej technologii – tzw. cenę referencyjną, którą w rozporządzeniu wyznaczyło Ministerstwo Energii i której przekroczenie będzie oznaczać eliminację z aukcji. W przypadku projektów, które otrzymały wcześniej pomoc publiczną np. w postaci unijnej dotacji, oferowana cena za energię musi zostać odpowiednio zmniejszona. 

Wykaz cen referencyjnych dla aukcji na 2016 r. Ministerstwo Energii wskazało w rozporządzeniu z 27 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r. To rozporządzenie jest dostępne pod tym linkiem. 

Urząd Regulacji Energetyki zapewnia, że w krótkim czasie opublikuje wyniki piątkowej aukcji.

Inwestorzy, którym nie uda się zagwarantować wsparcia w tej aukcji, będą mogli zgłosić się do aukcji zaplanowanych w 2017 r. – o ile dla danej technologii zostanie przewidziane w nich miejsce. Więcej na temat aukcji w 2017 r. w artykule: Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?

red. gramwzielone.pl