Wyniki PGE za 2016 r. Gorszy wynik w segmencie OZE

Wyniki PGE za 2016 r. Gorszy wynik w segmencie OZE
Henryk Baranowski, prezes PGE. Fot. PGE

Skonsolidowany zysk operacyjny Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) za 2016 rok wyniósł prawie 7,4 mld zł. To wynik gorszy o 10 proc. w porównaniu do roku 2015, co PGE tłumaczy wyższym kosztem CO2, mniejszą kapitalizacją wydobycia, niższą zrealizowaną ceną energii, a dodatkowo niższym wolumenem produkcji.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wypracował blisko 4,2 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,2 mld zł. Segment obrotu wygenerował 500 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł. Skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 3,4 mld zł.

Wynik segmentu energetyki odnawialnej był niższy od uzyskanego w 2015 r., który wyniósł 390 mln zł i który był zbliżony do wyniku za 2014 r.

REKLAMA

Taką sytuację odnotowano mimo znacznego wzrostu generacji wiatrowej. Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych PGE wzrosła w 2016 r. o 32 proc. r/r, osiągając wartość 1,08 TWh. To efekt znaczącego wzrostu potencjału wiatrowego PGE, który odnotowano w roku 2015.

Produkcja z węgla brunatnego rok do roku spadła o 4 proc. r/r i osiągnęła poziom 37,35 TWh. PGE tłumaczy, że to efekt ograniczenia pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do 1500 godzin rocznie. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 11,30 TWh i spadła o 4 proc. r/r ze względu na remont bloku 6 w Elektrowni Dolna Odra oraz mniejsze wykorzystanie bloków przez operatora systemu przesyłowego.

O 14 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który wyniósł w 2016 r. 2,33 TWh. PGE zaznacza, że jest to efekt korzystnych cen tego paliwa, tym samym wzrostu produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków po sezonie grzewczym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 34,3 TWh i był o 3 proc. wyższy niż w roku 2015. Sprzedaż energii odbiorcom finalnym osiągnęła wolumen 43 TWh, a sprzedaż ciepła 18,1 mln GJ.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży PGE sięgnęły 28,092 mld zł wobec 28,542 mld zł w roku 2015.

Z wyników PGE za 2016 r. zadowolony jest prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski.

Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujący wynik, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów w trzecim kwartale znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie niemal 54 TWh i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Wypracowany przez spółki z Grupy wynik EBITDA na poziomie znacznie przekraczającym 7 mld złotych uważam zatem za godziwy w obliczu spadających cen energii elektrycznej oraz rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 – komentuje Henryk Baranowski.

W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała strategię biznesową w perspektywie 2020 roku. Zgodnie z jej założeniami nadrzędnym celem PGE jest „zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje”.

REKLAMA

W komunikacie na temat wyników za 2016 r. PGE wskazuje na poszukiwanie nowych płaszczyzn rozwoju, wśród których wymienia elektromobilność (pierwsze sześć stacji ładowania samochodów elektrycznych PGE ma uruchomić w tym roku w Łodzi), integrację rozproszonych źródeł z systemem czy efektywność energetyczną. Spółka nie informuje natomiast o planach nowych inwestycji w OZE czy w zakresie magazynowania energii.

Kształt energetyki na całym świecie ulega zmianom, dlatego firmy energetyczne szukają nowych ścieżek rozwoju. To powód dla którego w tym pełnym wyzwań otoczeniu nasza Grupa zredefiniowała fundamenty, na których chce budować swoją przyszłość – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje PGE w 2016 r. wyniosły 8,2 mld zł i były o 14 proc. niższe niż przed rokiem. 3,5 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu.

PGE zapewnia, że inwestycje w nowe moce przebiegają zgodnie z planem. – W Elektrowni Opole, gdzie powstają dwa nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW, zawansowanie prac przekroczyło 70 proc. W Elektrowni Turów, gdzie powstaje blok energetyczny o mocy 490 MW, sięgnęły 18 proc. Zakończyliśmy projekt budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów, a przed nami jeszcze kilka projektów modernizacyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia emisyjności naszych jednostek i przedłużenia żywotności aktywów wytwórczych. Cieszy również realizacja inwestycji w segmencie Dystrybucja, w którym w 2016 r. rozpoczęła się realizacja tzw. węzła Czosnów oraz przystąpiono do pilotażu instalacji inteligentnych liczników w Łodzi i Białymstoku – mówi Henryk Baranowski.

W 2017 r. Grupa PGE zamierza rozwijać się segment kogeneracji i planuje wydzielić elektrociepłownie do odrębnej spółki. Oprócz realizacji dwóch największych projektów inwestycyjnych w Opolu i Turowie, kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE).

Projekt o wartości 293 mln złotych ma pozwolić na przetwarzanie do 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których jednocześnie produkowana będzie energia elektryczna i ciepło.

Grupa zaznacza, że oczekuje także na „ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie rynku mocy”.

Umacnianie pozycji lidera sektora zapewnić mają również inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia. PGE jest jednym z podmiotów, który złożył ofertę na zakup polskich aktywów EDF, Grupa objęła także akcje Polimeksu-Mostostal – spółki posiadającej największy udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej.

PGE jest krajowym liderem w produkcji energii odnawialnej. W 2015 r. udział OZE w miksie wytwarzania PGE wyniósł 8,59 proc., z czego na biomasę przypadło 4,95 proc., a na energetykę wiatrową i wodną po 1,82 proc. Produkcja z węgla kamiennego stanowiła 51,05 proc., brunatnego 32,92 proc., a z gazu ziemnego 7,45 proc.

Obszarem energetyki odnawialnej i świadczeniem regulacyjnych usług systemowych na mocy umowy z PSE zajmuje się należąca do grupy spółka PGE Energia Odnawialna, która administruje 36 elektrowniami wodnymi, 11 farmami wiatrowymi, w tym oddaną do użytku pod koniec 2015 r. drugą największą farmą wiatrową w Polsce (projekt Lotnisko o mocy 90 MW) oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim. Łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji OZE w PGE EO wynosi 1 955 MW.

red. gramwzielone.pl