Zmiany w programie pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie

Zmiany w programie pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie
Fot. EkoWodrol

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła zmieniony regulamin udzielania dofinansowania w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych. Zmiany dotyczą m.in. finansowania inwestycji mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Program pożyczek dla osób fizycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie był już realizowany w 2016 r. W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększono alokację środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek do 10 mln zł, a także poziom umorzenia. W przypadku wymiany kotłów zasilanych paliwem stałym poziom umorzenia może sięgnąć nawet 50 proc.

Tegoroczny nabór wniosków rozpoczął się w połowie stycznia i ma charakter ciągły – będzie realizowany aż do wyczerpania środków.

REKLAMA

W ramach linii A2 można uzyskać dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne, wiatrowe oraz elektrociepłownie kogeneracyjne (w tym biogazowe), przy czym dopuszcza się również sfinansowanie zakupu i montażu magazynu energii. Pożyczka przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Istnieje możliwość umorzenia do 30 proc.

Kwota udzielonej pożyczki może stanowić do 100 proc. wartości przedsięwzięcia i określana jest w oparciu o kosztorys załączony do dokumentacji projektowej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2 proc. w skali roku. Doliczana jest prowizja przygotowawcza w wysokości 1 proc.

W ramach linii A1 można natomiast ubiegać się o dofinansowanie OZE na potrzeby generacji ciepła lub chłodu – w tym na pompy ciepła, kotły na biomasę i kolektory słoneczne. W tym obszarze istnieje możliwość umorzenia od 30 proc. do nawet 50 proc. pożyczki.

W ramach programu pożyczek realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie – w linii A3 – jest możliwe sfinansowanie zakupu samochodów elektrycznych . Pożyczka przyznawana jest na okres 5-7 lat, a kwota dofinansowania wynosi do 150 tys. zł brutto.

WFOŚiGW w Szczecinie poinformował o wprowadzeniu zmian w regulaminie programu.

W ramach linii A1 (m.in. finansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła) włączono właścicieli lokali mieszkalnych i najemców lokali komunalnych do grona osób uprawnionych do skorzystania z pożyczki.

REKLAMA

W przypadku linii A2 (finansowanie produkcji energii elektrycznej z OZE) wprowadzono zmianę do wytycznych technicznych polegającą na zwiększeniu gradacji wysokości kosztów kwalifikowanych, a także wprowadzono maksymalny koszt kwalifikowany dla najmniejszych instalacji.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych maksymalny koszt kwalifikowany to: w przypadku instalacji o mocy do 5 kW bez akumulatorów – 6,5 tys. zł/kW, w przypadku instalacji o mocy 5-7 kW bez akumulatorów – 6 tys. zł/kW, w przypadku instalacji o mocy 7-15 kW bez akumulatorów – 5,5 tys. zł/kW, w przypadku instalacji o mocy 15-40 kW bez akumulatorów – 5 tys. zł/kW, a w przypadku zastosowania akumulatorów – dodatkowo nie więcej niż 5 tys. zł/kWh pojemności akumulatora.

Natomiast w przypadku elektrowni wiatrowych koszt kwalifikowany projektowanej instalacji nie może przekroczyć w przypadku instalacji o mocy do 10 kW bez akumulatorów – 10 tys. zł/kW, w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW do 40 kW bez akumulatorów – 6 tys. zł/kW, a w przypadku zastosowania akumulatorów – dodatkowo 5 tys. zł/kWh pojemności akumulatora.

­

Z kolei w przypadku elektrowni kogeneracyjnych jednostkowy koszt kwalifikowany projektowanej instalacji nie może przekroczyć w przypadku instalacji na biogaz o mocy poniżej 20 kWe – 40 tys. zł/kWe, w przypadku instalacji na biogaz o mocy od 20 do 40 kWe – 30 tys. zł/kWe, w przypadku instalacji na biopłyny lub biomasę o mocy poniżej 20 kWe – 9 tys. zł/kWe, a w przypadku instalacji na biopłyny lub biomasę o mocy od 20 do 40 kWe – 7 tys. zł/kWe.

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile „jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione”.

Fundusz zaznacza, że w skład instalacji fotowoltaicznej, która nie będzie podłączana do sieci elektroenergetycznej, muszą wchodzić urządzenia do magazynowania energii, dobrane odpowiednio do mocy instalacji, przy czym dopuszczalne jest magazynowanie energii w postaci ciepła.

Pojemność akumulatorów powinna zostać dobrana adekwatnie do znamionowej mocy instalacji, przy czym nie powinna być mniejsza niż 1 kWh dla mocy do 3 kW włącznie, 2 kWh dla mocy od 3 do 6 kW włącznie, 3 kWh dla mocy od 6 kW do 10 kW włącznie, a także 4 kWh dla mocy powyżej 10 kW. Warunek w przypadku magazynów energii to także m.in. najmniej 2,5 tys. pełnych cykli ładowania i rozładowania do 80 proc. SOC oraz deklarowana przez producenta żywotność co najmniej 7 lat.

Wprowadzone w regulaminie programu zmiany zakładają ponadto w przypadku linii A3 (samochody elektryczne) rozszerzenie wsparcia na wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego niezależnie od rodzaju tytułu do zamieszkiwanej nieruchomości mieszkalnej.

red. gramwzielone.pl