KE akceptuje nowe zasady wsparcia OZE we Francji

KE akceptuje nowe zasady wsparcia OZE we Francji
Paul Martin, flickr cc

Komisja Europejska uznała, że notyfikowane przez francuski rząd mechanizmy wsparcia producentów zielonej energii w małych instalacjach fotowoltaicznych, farmach wiatrowych oraz biogazowniach działających w oczyszczalniach ścieków są zgodne z unijnym prawem.

Pierwszy z notyfikowanych przez Paryż mechanizmów wsparcia ma objąć małe farmy wiatrowe, złożone z maksymalnie z 6 turbin, z czego moc każdej ma nie przekraczać 3 MW. W tym przypadku system wsparcia ma obowiązywać dla projektów uruchamianych w ciągu najbliższych 10 lat i może objąć elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 15 GW.

Coroczny budżet przewidziany na wsparcie małych farm wiatrowych ma wynieść 1 mld euro, a inwestorom ma przysługiwać określona premia ponad cenę energii uzyskaną na rynku.

REKLAMA

Drugim segmentem OZE, którego wsparcie we Francji zaakceptowała Komisja Europejska, są małe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 kW. W ty przypadku stosowany będzie system taryf gwarantowanych, czyli stałej ceny za sprzedaż energii przysługującej w tym przypadku przez okres 20 lat. Wysokość taryfy będzie uzależniona od wielkości instalacji oraz od przyjętego modelu rozliczeń – sprzedaży całości energii do sieci lub zadeklarowanej częściowej autokonsumpcji. Taryfy gwarantowane mają objąć instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,1 GW, a budżet programu w skali roku ma sięgać 190 mln euro.

Dla większych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW Paryż od kilku lat konsekwentnie organizuje aukcje, w których inwestorzy mogą ubiegać się o wsparcie w postaci gwarantowanej ceny za energię, którą zaproponowali w aukcji.

Trzeci z mechanizmów wsparcia, na który właśnie zgodziła się Komisja Europejska, dotyczy instalacji produkujących energię elektryczną z biogazu powstającego w oczyszczalniach ścieków. W tym przypadku wsparcie obejmie nie tylko małe instalacje, przy czym zakłada się, że dla systemów o mocy do 500 kW stosowana będzie taryfa gwarantowana, a dla instalacji o mocy większej obowiązywać będzie system premii przyznawanej ponad cenę energii uzyskaną na rynku. W obu przypadkach wsparcie będzie przysługiwać w 20-letniej perspektywie liczonej od momentu uruchomienia produkcji energii.

REKLAMA

Komisja Europejska zaznacza, że wdrożenie nowych programów wsparcia dla OZE ma pomóc Francji w realizacji krajowego celu OZE na rok 2020, który wynosi 23 proc. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2015 r. Francuzi osiągnęli poziom 15,2 proc., a rok wcześniej 14,7 proc.

Bruksela dodaje, że wdrażane przez Francję mechanizmy są ponadto zgodne z unijnymi priorytetami w zakresie transformacji europejskiego sektora energetycznego i wsparcia miejsc pracy na europejskim rynku źródeł odnawialnych.

Zaaprobowane przez KE mechanizmy wsparcia dla OZE we Francji mają przełożyć na inwestycje w potencjał wytwórczy rzędu ponad 17 GW.

W ubiegłym roku francuska rządowa rada Conseil Superieur de l’Energie uzgodniła, że już do roku 2023 potencjał energetyki słonecznej we Francji zostanie powiększony do 30 GW (z obecnych niewiele ponad 7 GW), a potencjał energetyki wiatrowej na lądzie wzrośnie do 25 GW wobec aktualnego potencjału na poziomie ponad 12 GW.

Paryż już wcześniej uzgodnił, że do 2030 r. udział OZE we francuskim miksie energii elektrycznej wzrośnie do 40 proc. W ubiegłym roku – według danych operatora RTE – energia odnawialna stanowiła ok. 18,7 proc. francuskiego miksu energii elektrycznej. Kurs przyjęty w zakresie OZE przez rząd kierowany przez Francois Hollande powinien utrzymać nowy prezydent Francji Emmanuel Macron.

red. gramwzielone.pl