Sejm: propozycje UE dot. rynku energii niezgodne z zasadą pomocniczości

Sejm: propozycje UE dot. rynku energii niezgodne z zasadą pomocniczości
Fot. Kancelaria Sejmu RP

Posłowie przyjęli wczoraj uchwałę, w której oceniono, że unijne propozycje dotyczące uregulowań dla europejskiego rynku energii, są niezgodne z zasadą pomocniczości. Zwraca uwagę ponadpartyjny konsensus w ocenie propozycji Brukseli dotyczących unijnego rynku energii, który zdaniem polskiego rządu najmocniej uderzy w naszą, opartą na węglu energetykę.

Za przyjęciem uchwały głosowało 410 posłów, tylko 2 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Przeciwko zagłosowali dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej Zdzisław Gawlik oraz Bożena Henczyca, a od głosu wstrzymał się poseł niezależny Janusz Sanocki.

Autorzy uchwały uznali m.in. za „niedopuszczalną” proponowaną przez instytucje unijne budowę transgranicznych połączeń energetycznych integrujących poszczególne kraje UE, co zdaniem Brukseli zwiększy bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych krajów Unii i co ma stanowić filar unii energetycznej.

REKLAMA
REKLAMA

Dodatkowo posłowie sprzeciwili się postulowanemu przez Komisję Europejską w ramach tzw. pakietu zimowego, czyli zbioru regulacji dla unijnego rynku energii w perspektywie 2030 roku, wykluczeniu z możliwości publicznego subsydiowania w ramach tzw. rynku mocy jednostek emitujących więcej niż 550 g CO2 na każdą kWh produkowanej energii. Przyjęcie tego zapisu pokrzyżuje plany polskiego rządu chcącego wspierać rynkiem mocy, którego koszty zostaną przeniesione na odbiorców końcowych, znajdujące się w naszym kraju elektrownie węglowe.

Zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE) zasada pomocniczości określa okoliczności, w jakich UE ma pierwszeństwo działania w stosunku do państw członkowskich.

Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności normują wykonywanie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji UE.Zasada pomocniczości stoi na straży zdolności podejmowania decyzji i działań na szczeblu państw członkowskich oraz stanowi uzasadnienie prawne interwencji UE, jeśli cele danego działania nie mogą zostać osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie i jeśli „ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania” możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie UE.

red. gramwzielone.pl