Dotacje na OZE w woj. wielkopolskim w 2012 r.

Dotacje na OZE w woj. wielkopolskim w 2012 r.
......

W Wielkopolsce rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.  {więcej}
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. wielkopolskiego, Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”, schemat III i V, na projekty z zakresu OZE przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację, która pokryje nawet do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Do rozdysponowania jest po 3,5 mln euro w obu schematach. 

W ramach schematu III można otrzymać dofinansowanie na projekty związane z budową i rozbudową urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz, a w ramach schematu V – urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną z instalacją do przesyłu energii.

REKLAMA

O dotacje mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne związków wyznaniowych.

REKLAMA

Wnioski można składać do 30 maja br. 

gr