Ministerstwo Energii przedstawiło założenia kolejnych zmian w ustawie o OZE

Ministerstwo Energii przedstawiło założenia kolejnych zmian w ustawie o OZE
Dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski. Fot. Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Ministerstwo Energii przedstawiło wczoraj założenia najbliższej nowelizacji ustawy o OZE. ME już teraz zapowiada, że chce przygotować oddzielne przepisy, w których znajdą się regulacje dla mniejszych instalacji realizowanych w ramach obszaru energetyki rozproszonej.

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzej Kaźmierski, przedstawił wczoraj podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii założenia projektu kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Celem tej nowelizacji według zamierzeń ME ma być głównie doprecyzowanie i zmodyfikowanie systemu aukcyjnego, w tym kwestii związanych z łączeniem pomocy publicznej dla projektów zgłaszanych do aukcji.

Aukcje i pomoc publiczna

REKLAMA

Pierwsze aukcje dla OZE w ramach nowego systemu wsparcia odbyły się w grudniu 2016 r. i mimo, że kolejne zaplanowano już na koniec tego miesiąca, nadal nierozwiązane pozostają wątpliwości dotyczące mechanizmu aukcyjnego, głównie w zakresie łączenia inwestycyjnej i operacyjnej pomocy publicznej oraz uprzywilejowania zgłaszających się do aukcji inwestorów, którzy dla swoich projektów zdobyli wcześniej wsparcie inwestycyjne np. w postaci dotacji unijnej i dzięki temu mogą oferować niższą cenę w aukcji, zwiększając swoje szanse na wejście do nowego systemu rozliczeń.

Między innymi tą kwestię w najbliższej nowelizacji ustawy o OZE chce wyjaśnić Ministerstwo Energii.

W ramach systemu aukcyjnego ME chce ponadto zmienić podział na koszyki aukcyjne, wycofując koszyki przeznaczone dla klastrów i spółdzielni energetycznych, a także wprowadzając koszyki, w których – jak mówił dyrektor Kaźmierski – wprost pojawią się nazwy technologii, a także koszyk dedykowany instalacjom hybrydowym.

Zgodnie z nowymi propozycjami resortu energii w zakresie kumulacji inwestycyjnej i operacyjnej pomocy publicznej inwestorzy posiadający pomoc inwestycyjną, którzy zgłoszą się do aukcji, mają oferować cenę energii nieuwzględniającą otrzymanej pomocy, jednak po wygraniu aukcji otrzymana wcześniej pomoc inwestycyjna ma pomniejszać cenę zaoferowaną w aukcji.

Ministerstwo Energii chce ponadto, aby dla instalacji OZE przechodzących do systemu aukcyjnego, które wcześniej korzystały z systemu zielonych certyfikatów, nie pomniejszano pomocy przyznawanej w nowym systemie o pomoc otrzymaną w poprzednim systemie. Odpowiednio krótszy będzie natomiast okres wsparcia.

Czy nowe przepisy obejmą planowane na ten rok aukcje? Dyrektor departamentu OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki Katarzyna Szwed-Lipińska oceniła wczoraj w Sejmie, że URE „nie widzi możliwości” objęcia nowymi przepisami projektów, które wygrały aukcje przed zmianą stanu prawnego.

Jeżeli nie będzie szansy na przyjęcie ustawy jeszcze w tym roku, będziemy starali się jak najwcześniej przeprowadzić pozostałe koszyki aukcyjne (…) Bardzo chciałabym uniknąć scenariusza z grudnia ubiegłego roku – mówiła Katarzyna Szwed-Lipińska, odnosząc się do problemów odnotowanych w aukcji zorganizowanej 30 grudnia 2016 r.   

Definicja hybrydowej instalacji OZE

Resort energii chce ponadto wprowadzić w najbliższej nowelizacji ustawy o OZE nowe definicje, w tym dotyczące hybrydowych instalacji OZE rozumianych jako zestaw co najmniej dwóch instalacji, z których moc żadnej nie przekracza 80 proc. mocy wszystkich instalacji ogółem.

Instalacje wchodzące w skład tzw. instalacji hybrydowej mają różnić się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzania energii w sieci o napięciu do 110 kV, a ich łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej ma nie przekraczać 3504 MWh/MW/rok. 

Ponadto ME chce, aby instalacja hybrydowa działała na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 graniczących ze sobą gmin – co jest zbieżne z wpisanym już do ustawy o OZE obszarem działalności klastrów energii.

Do przygotowywanej nowelizacji ustawy o OZE resort energii chce ponadto wpisać nową definicję modernizacji instalacji OZE rozumianej jako wykonanie robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmianę parametrów użytkowych lub technicznych instalacji OZE, przy założeniu, że poniesione nakłady wyniosły nie mniej niż 40 proc. kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej, referencyjnej instalacji. ME chce ponadto dla tego rodzaju instalacji określić nowe warunki udziału w aukcjach.

FiT i FiP

Zgodnie z nowymi pomysłami ME, systemowi aukcyjnemu mają towarzyszyć nowe systemy wsparcia w postaci taryf gwarantowanych (Feed-in Tariff, FiT) lub taryfy premium (Feed-in Premium, FiP) dla mikro- i małych instalacji wykorzystujących „stabilne i przewidywalne źródła energii”, do których resort energii zalicza hydroenergię, biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

REKLAMA

System FiT ma objąć instalacje o mocy do 500 kW, a system FiP instalacje o mocy od 500 kW do 1000 kW, co jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej i kilkoma systemami wsparcia dla poszczególnych technologii OZE notyfikowanymi w ostatnich miesiącach w Brukseli przez inne kraje UE.

System FiT ma objąć wyłącznie przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, a wyprodukowana i niewykorzystana przez nie energia ma być sprzedawana po stałej, przyjętej z góry cenie zakupu, którą Ministerstwo Energii chce określić jako 80 proc. ceny referencyjnej dla danej technologii. Stała cena ma być co roku indeksowana o inflację zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego.

Z kolei w ramach systemu FiP energię będzie można sprzedać na rynku podmiotom innym niż tzw. sprzedawcy zobowiązani, a wytwórcy ma przysługiwać prawo do pokrycia ujemnego salda, podobnie jak w systemie aukcyjnym.

Za bilansowanie handlowe w grupie instalacji objętych systemem FiT ma odpowiadać sprzedawca zobowiązany, natomiast w systemie FiP ten obowiązek ma przechodzić na wytwórcę energii.

Energetyka rozproszona

W najbliższej nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii chce zwiększyć maksymalną moc mikroinstalacji z 40 kW do 50 kW, a moc cieplna mikroinstalacji produkujących energię w skojarzeniu ma nie przekraczać 150 kW.

Natomiast maksymalna moc elektryczna tzw. małych instalacji, w przypadku których inwestor ma być zwolniony z obowiązku uzyskania koncesji, ma zostać zwiększona z 200 kW do 500 kW, natomiast moc cieplna małych instalacji produkujących energię w skojarzeniu ma nie przekraczać 900 kW.

Kolejne zmiany dla segmentu mniejszych instalacji OZE mają się znaleźć – jak zaznaczył dyrektor Kaźmierski – albo w osobnej ustawie poświęconej energetyce rozproszonej albo w pakiecie nowych rozwiązań, które zostaną wdrożone do istniejących ustaw.

Jak mówił wczoraj w Sejmie dyrektor Kaźmierski, nowe regulacje będą mieć charakter „systemowy” i będą dotyczyć takich obszarów jak energetyka prosumencka, autoprodukcja, sprzedaż sąsiedzka, klastry i spółdzielnie energetyczne. Opracowane przez ME przepisy mają zapewnić takim przedsięwzięciom „racjonalność” i „możliwość utrzymania się na rynku”.

Ministerstwo Energii założenia nowych regulacji dla energetyki rozproszonej ma przedstawić pod koniec br. Ten obszar – jak zaznaczył wczoraj dyrektor Kaźmierski – nie jest związany wyłącznie z odnawialnymi źródłami energii i będzie uwzględniać generację z wykorzystaniem choćby metanu kopalnianego.

Kiedy zmiany? 

Przedstawiciel resortu energii poinformował wczoraj, że przygotowanie najbliższej nowelizacji ustawy o OZE opóźniały dotąd rozmowy z Komisją Europejską związane ze skargami kierowanymi do KE. Dyrektor Kaźmierski zaznaczył, że zgłoszony przez polski rząd, aktualny system wsparcia dla OZE nie uzyskał jeszcze notyfikacji Brukseli.

Mówiąc o możliwej dacie wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE dyrektor Kaźmierski wskazał, że ME chce jak najszybszej implementacji nowych przepisów, a jej możliwy termin to „wczesna jesień”.

Obecnie nowe regulacje, które mają znaleźć się w nowelizacji ustawy o OZE, są analizowane przez prawników Ministerstwa Energii i – jak mówił dyrektor Kaźmierski – w przyszłym tygodniu mogą trafić do konsultacji.

Dyrektor Kaźmierski mówił, że chciałby, aby aukcje z uwzględnieniem nowych przepisów odbyły się jeszcze w 2017 r. i aby jeszcze w tym roku ruszyła rejestracja wytwórców chcących wejść do systemów FiT lub FiP. 

Ministerstwo Energii zapowiedziało jednocześnie wprowdzenie zmian w regulacjach dla energetyki wiatrowej, które mają skutkować m.in. powrotem zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych do stanu przed wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Więcej na ten temat w artykule: ME pomoże wiatrakom z podatkiem od nieruchomości. 

red. gramwzielone.pl