IEO komentuje projekt nowelizacji ustawy o OZE

IEO komentuje projekt nowelizacji ustawy o OZE
Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Fot. MMC Polska

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Energii przedstawiło projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Propozycje ME skomentował Instytut Energetyki Odnawialnej, proponując korekty w regulacjach dla rynku OZE. 

Zdaniem Instytu Energetyki Odnawialnej, „w podjętej próbie wyeliminowania oczywistych błędów” w ustawie o OZE – do których IEO zalicza „abstrakcyjną i nielogiczną” strukturę koszyków aukcyjnych, systemie świadectw pochodzenia energii z biogazu rolniczego, a także „oczywiste niedoróbki przepisów martwych lub niezgodnych z prawem UE”, w tym definicji biomasy lokalnej – „zabrakło szerszej perspektywy kompleksowych zmian”.

Próba wsparcia małych OZE nie doprowadzi do rozwoju tego segmentu, a jednocześnie prowadzić będzie do dalszej dyskryminacji mikrogeneracji i przyszłościowych technologii oraz powrotu – jako rzekomego panaceum – do prymitywnego współspalania biomasy z węglem w największych jednostkach. Nowelizacja podnosi, o rząd wielkości, próg mocy elektrowni współspalających – zaznacza IEO.

REKLAMA

Instytut Energetyki Odnawialnej uważa, że próba usunięcia podstawowych błędów z poprzednich nowelizacji ustawy o OZE „nie przyniesie efektów bez solidnej diagnozy stanu całej branży OZE i działań na rzecz rozwiązania zasadniczych problemów”, do których zalicza spadek inwestycji i schodzenie Polski ze ścieżki realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie OZE, „karygodną” sytuację w zakresie pozornego wsparcia prosumentów systemem tzw. „opustów”, wprowadzanie przepisów, które działają wstecz, np. w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów bilansowania także dla istniejących instalacji o mocy do 500 kW zbudowanych w innych reżimach, brak „faktycznie działających” instrumentów wspierania rozwoju energetyki rozproszonej, a także „dyskryminację rozwoju już obecnie najtańszych i najbardziej przyszłościowych technologii”.

Mówienie w obecnej sytuacji, że narastające problemy rozwiąże ustawa o rozwoju energetyki rozproszonej, sprawia wrażenie uniku konfrontacji z problemami „tu i teraz” – IEO odnosi się do zapowiedzi Ministerstwa Energii dotyczącej planów przygotowania odrębnej ustawy poświęconej energetyce rozproszonej.

IEO dodaje, że przeprowadzenie „sensownych” konsultacji społecznych i poważnej dyskusji merytorycznej uniemożliwia brak jasnego celu proponowanych zmian i ich powierzchowne uzasadnienie, a także brak załączonej do projektu nowelizacji oceny skutków regulacji (OSR).

Jednocześnie Instytut proponuje wykonanie „niezależnego audytu prawnego i całościowego przeglądu merytorycznego całej ustawy o OZE pod kątem zasadności pozostawienia wprowadzanych „wrzutek legislacyjnych” oraz przywrócenia logiki i ładu w całej ustawie” – w tym z udziałem Najwyższej Izby Kontroli.

REKLAMA

W zakresie koszyków aukcyjnych, w których gruntowe zmiany chce wprowadzić Ministerstwo Energii, IEO proponuje utworzenie osobnego koszyka dla technologii geotermii i morskiej energetyki wiatrowej, jako technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i dłuższej perspektywie inwestowania, a także eliminację koszyka dotyczącego termicznego przekształcania odpadów i połączenie go z koszykiem dla biomasy.

Ponadto IEO postuluje przywrócenie obowiązku stosowania najnowszych urządzeń także w technologiach wyjętych w nowelizacji spod wymogu „nowoczesności” – chodzi o hydroenergetykę, układy hybrydowe i DISW/współspalanie biomasy. Zdaniem Instytutu, w tych przypadkach powinno stosować się urządzenia nie starsze niż 36 miesięcy, a inwestorzy nie powinni zwlekać z uruchomieniem generacji dłużej niż 36 miesięcy od daty wygranej aukcji.

IEO postuluje odrzucenie zaproponowanego przez Ministerstwo Energii mechanizmu rozliczeń w postaci taryfy premium (feed-in premium, FiP). Jak wskazuje Instytut, „ze względu na propozycję zgłoszoną ad hoc, bez uzasadnienia przez Ministerstwo, brak jest podstaw do poprawy takiej propozycji, należy ją całkowicie odrzucić”.

Natomiast w zakresie zaproponowanego przez Ministerstwo Energii systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs, FiT), które jednak miałyby objąć tylko technologie biogazowe i hydroenergetykę, Instytut proponuje wprowadzenie w miejsce jednej stawki trzy przedziały taryf dla źródeł o mocy do 10 kW – w miejsce systemu opustów, do 100 kW oraz o mocy do 500 kW, a także rozszerzenie katalogu technologii podlegających taryfom o systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i układy kogeneracyjne na biomasę.

W tym przypadku IEO proponuje, aby wyznaczyć i podać w ustawie o OZE wysokość pierwszych taryf w oparciu o instalacje referencyjne o mocach 5 kW, 50 kW i 300 kW, a w przypadku kolejnych aktualizacji – przyjąć wymóg wewnętrznej stopy zwrotu na poziomie 8 proc.

W zakresie energetyki rozproszonej IEO proponuje ponadto zmianę definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii rozumianej jako „zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, w której żadna z tych instalacji nie przekracza 80 proc. ogółu mocy zainstalowanej elektrycznej, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii”.

Instytut apeluje również o pozostawienie w ustawie o OZE definicji spółdzielni energetycznej i o „nie zamykanie drogi do skorzystania z możliwości, jakie daje ta sprawdzona w kilku krajach UE instytucja w mobilizowaniu obywateli do wspólnego działania w energetyce”.

red. gramwzielone.pl