Kolejne dofinansowanie dla klastrów energii. Tym razem na CHP

Kolejne dofinansowanie dla klastrów energii. Tym razem na CHP
Gramwzielone.pl (C)

W ramach drugiego konkursu z poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” do podziału będzie 200 mln zł. Unijne dofinansowanie będzie dostępne na podmiotów będących koordynatorem lub członkiem klastra energii. Jednocześnie prowadzony jest nabór wniosków w konkursie o dofinansowanie do inwestycji w OZE, którego beneficjentami mogą być również podmioty zaangażowane w klastry energii.

W ogłoszonym wczoraj naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

REKLAMA

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych nie może przekroczyć 85 proc.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, które są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Listę potencjalnych beneficjentów poddziałania 1.6.1 otwierają przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140) i jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), ale na unijne pieniądze mają szanse także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmować od 30 września do 28 listopada 2017 r.

NFOŚIGW informuje, że to już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Wówczas wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na ponad 2,2 mld zł.

REKLAMA

W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1,008 mld zł, w tym bezzwrotne dotacje to 294 mln zł.

Dotychczas podpisano umowy z piętnastoma przedsiębiorcami na siedemnaście projektów o łącznej wartości 309 mln zł, przy czym dofinansowanie wyniesie 120 mln zł. NFOŚiGW przygotowuje umowy o dofinansowania na kolejne 174 mln zł.

Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest przez Fundusz pod koniec bieżącego roku.

Z końcem lipca NFOŚIGW ogłosił inny nabór wniosków na dofinansowanie do inwestycji realizowanych w ramach klastrów energii, realizowany z działania 1.1.”Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W tym przypadku dofinansowanie może dotyczyć budowy nowych lub przebudowy jednostek wytwarzania wykorzystujących energię wiatru (o mocy powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWt/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWt), a także energię geotermalną (powyżej 2 MWt).

Budżet tego konkursu to 300 mln zł, w tym dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej przewidziano 100 mln zł, a dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie – w tym w instalacjach hybrydowych, udostępnione zostanie 200 mln zł.

Dofinansowanie na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych lub 15 mln euro.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 29 września br. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na kwiecień 2018 r.

red. gramwzielone.pl