ME: nowelizacja ustawy o OZE realna w IV kwartale

ME: nowelizacja ustawy o OZE realna w IV kwartale
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Pod koniec czerwca br. Ministerstwo Energii skierowało najnowszy rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Jako datę wejścia w życie wpisano w tym projekcie wówczas 1 września 2017 r. Przygotowany przez ME projekt do tej pory nie został jednak jeszcze zaakceptowany przez Radę Ministrów. Kiedy może rozpocząć się jego procedowanie w parlamencie?

Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod koniec czerwca br. Trafił jednocześnie do konsultacji społecznych.

W międzyczasie przez Sejm przeszła, bez wcześniejszych konsultacji, inna, niezapowiadana wcześniej nowelizacja ustawy o OZE, która formalnie została opracowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i głosami posłów PiS została ekspresowo przyjęta. Ta regulacja zmieniła sposób naliczania opłaty zastępczej i jak oceniała branża  OZE – została przygotowana pod państwowe koncerny energetyczne, aby obniżyć im koszty realizacji tzw. obowiązku OZE w systemie zielonych certyfikatów.

REKLAMA

Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zawiera dużo szersze regulacje, a przynajmniej część z nich może okazać się dla inwestorów działających na polskim rynku OZE korzystna.

Wiadomo jednak, że przygotowana przez ME nowelizacja nie będzie procedowana w tak ekspresowym tempie jak ostatnia nowelizacja autorstwa posłów PiS.

Kiedy rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE może trafić do Sejmu? Jak poinformowało portal Gramwzielone.pl Ministerstwo Energii, na koniec sierpnia projekt był „przedmiotem kompleksowych prac analitycznych w Ministerstwie Energii związanych z analizą zgłaszanych uwag w trakcie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych”.

Po ukończeniu „prac analitycznych” projekt zostanie przekazany na Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie, po przyjęciu przez ten organ, zostanie skierowany do Rady Ministrów. Dopiero po akceptacji RM projekt może zostać przekazany do prac w parlamencie.

Ministerstwo Energii oceniło, że obecnie „realnym” terminem prac legislacyjnych jest IV kwartał 2017 r.

Jakie zmiany proponuje ME?

REKLAMA

Jak zapewnia ME, celem najbliższej nowelizacji ustawy o OZE jest głównie zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Istotne zmiany dotyczą również systemu wsparcia dla małych biogazowni i hydroelektrowni, a także zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

Przygotowana nowelizacja ma m.in. wyjaśnić wątpliwości związane z łączeniem pomocy inwestycyjnej dla projektów OZE z pomocą operacyjną przyznawaną w systemie aukcyjnym.

Zgodnie z przedstawioną propozycją, nowa reguła kumulacji pomocy publicznej zakłada, że wsparcie wypłacane wytwórcom, który uzyskają prawo do płatności w zakresie, w jakim stanowi różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowi tzw. pomoc operacyjną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Warunkiem dopuszczalności pomocy publicznej ma być m.in. wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną.

Przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja ma również wprowadzić nowe mechanizmy wsparcia dla małych biogazowni i elektrowni wodnych. Dla tych instalacji ME proponuje wprowadzenie nowego mechanizmu rozliczeń zakładającego zakup energii po gwarantowanej cenie wynoszącej 80 proc. cen referencyjnych wskazywanych w odpowiednich koszykach aukcyjnych – bez konieczności konkurowania o wsparcie w ramach aukcji.

Zwiększeniu mają ulec ponadto maksymalne moce mikro- i małych instalacji OZE – w pierwszym przypadku z 40 kW do 50 kW, a w drugim z 200 kW do 500 kW.

Resort energii chce zmienić kształt koszyków aukcyjnych – w stosunku do koszyków ustanowionych za pomocą nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. i na podstawie której odbyły się już pierwsze aukcje.

ME zajęło się też sprawą ewentualnej sprzedaży projektów, które otrzymały prawo do rozliczeń w systemie aukcyjnym. Prezes URE ma wyrażać zgodę na sprzedaż takich projektów, „jeśli nabywca instalacji spełnia warunki formalne wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE, a także o ile nie zachodzi uzasadnione ryzyko braku realizacji obowiązków wynikających z aukcji przez nabywcę”.  

Przygotowany przez resort energii projekt nowelizacji ustawy o OZE ma wprowadzić również istotne zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Więcej o propozycjach regulacji wpisanych do rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE w artykule: ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co się zmieni?