Będą dotacje na OZE w woj. łódzkim

Będą dotacje na OZE w woj. łódzkim
Fot. Innogy

Zarząd Województwa Łódzkiego uruchomił nabór wniosków o unijne dofinansowanie z działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ten nabór rozpocznie się w grudniu, natomiast już w przyszłym miesiącu podmioty z woj. łódzkiego będą mogły składać wnioski o dotacje na termomodernizację budynków.

W ramach konkursu nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16  będzie można pozyskać dofinansowanie na budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Modernizacja oznacza w tym przypadku „przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20 proc. (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii)”. 

REKLAMA

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała w zakresie energii wodnej lub wiatrowej 5 MWe, w zakresie energii słonecznej 2 MWe/MWt, w zakresie energii geotermalnej 2 MWt, w zakresie energii biogazu 1 MWe, a w zakresie energii biomasy 5 MWth/MWe

Zarząd Województwa Łódzkiego zaznacza, że w zakresie fotowoltaiki kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji wynosi 200 kWp. To ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

REKLAMA

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, a także organy administracji rządowej oraz jednostki podległe.

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach konkursu wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski w konkursie nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16  będzie można składać w terminie od dnia 29 grudnia do 19 stycznia 2018 r. Planowany termin rozstrzygnięcia to czerwiec przyszłego roku.

Obecnie w województwie łódzkim prowadzony jest nabór w konkursie związanym z termomodernizacją budynków na terenie Łodzi. Nabór kończy się już 25 września, jednak wkrótce zostanie uruchomiony podobny konkurs dla pozostałych obszarów woj. łódzkiego. Będzie prowadzony w dniach 10-20 października br. i jest adresowany m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS.

Ponadto w pierwszych dniach grudnia br. w woj. łódzkim rozpocznie się nabór z działania 4.3 Ochrona powietrza. W tym przypadku dofinansowanie będzie można pozyskać na budowę i modernizację źródeł ciepła, ale także na budowę obiektów użyteczności publicznej w standardzie pasywnym. 

red. gramwzielone.pl