Kujawsko-pomorskie: dotacje na budowę sieci w celu przyłączenia OZE

Kujawsko-pomorskie: dotacje na budowę sieci w celu przyłączenia OZE
Fot. Energa

W tym roku zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. kujawsko-pomorskiego jeszcze jeden konkurs na dofinansowanie projektów związanych z energetyką odnawialną. Nabór wniosków rozpocznie się w przyszłym tygodniu, a szansę na pozyskanie dotacji dostaną OSD. W trakcie oceny są wnioski złożone w innym konkursie na OZE w ramach RPO dla woj. kujawsko-pomorskiego, dzięki któremu w tym województwie powinno przybyć sporo prosumentów. 

W przyszłym tygodniu rozpocznie się nabór wniosków o unijne dofinansowanie w konkursie nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-143/17w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: sieci elektroenergetyczne, schemat 1 (realizacja wyłącznie na obszarach wsparcia OZE), schemat 2 (realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE).

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania przyłącza, w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

REKLAMA

Wsparcie dotyczące przyłączania OZE do KSE uwzględniać może przyłączenia oraz budowę sieci należących do operatorów systemu dystrybucyjnego włącznie z modernizacją stacji elektroenergetycznych.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony jedynie przez przedsiębiorstwo będące operatorem systemu dystrybucyjnego.

Budżet konkursu wynosi 22,68 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Nabór wniosków  w konkursie rozpocznie się w dniu 27 listopada i potrwa zaledwie do 4 grudnia br. Rozstrzygnięcie zaplanowano na kwiecień 2018 r.

W przeprowadzonym pod koniec ubiegłego roku innym konkursie z działania 3.1. w ramach RPO dla woj. kujawsko-pomorskiego, w którym przedsiębiorstwa i podmioty związane z samorządami mogły ubiegać się o dofinansowanie na uruchomienie produkcji i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, nie wpłynął żaden wniosek.

Natomiast w tegorocznych, już zakończonych naborach z działania 3.1. można było ubiegać się o dofinansowanie budowy mikroinstalacji w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych z wyłączeniem mikroinstalacji wiatrowych. Budżet tego konkursu wyniósł 43,3 mln zł. Wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie. Ich lista jest dostępna pod tym linkiem.

Wstępnie przyjęto, że ten konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu br., jednak Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydowały o wydłużeniu oceny formalno-merytorycznej do dnia 22 listopada 2017 r. Na razie nie podano jej wyników.

Natomiast w drugim tegorocznym naborze w ramach działania 3.1, który zakończył się 31 sierpnia br., unijne dofinansowanie można przeznaczyć na budowę, przebudowę instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii cieplnej pochodzącej z OZE – słonecznej, biomasowej i geotermalnej – wraz z podłączeniem źródła do sieci. Budżet tego konkursu określono na 10,82 mln zł. Rozstrzygnięcie przewidziano na styczeń 2018 r.  

red. gramwzielone.pl