Ile świadectw pochodzenia wydano w 2011 roku?

Ile świadectw pochodzenia dla OZE i kogeneracji wydano w ubiegłym roku, a w ilu przypadkach URE odmówiło wydania świadectw?

Poniżej prezentujemy fragmenty komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki:

REKLAMA

W 2011 r. Prezes URE wydał 11 590 świadectw pochodzenia OZE, na łączny wolumen 10 672 997,534 MWh (za produkcję w 2010 r. i 2011 r.) oraz 612 świadectw CHP, na łączny wolumen 28 342 938,969 MWh (za produkcję w 2010 r. i 2011 r.). Biorąc pod uwagę złożone wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, Prezes URE w 16 przypadkach wydał postanowienia o odmowie wydania świadectw (14 OZE oraz 2 CHP).

Najczęstszymi przyczynami odmowy było niedotrzymywanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw36), a także występowanie z wnioskiem o świadectwa przed uzyskaniem koncesji lub przed dokonaniem zmiany w koncesji już udzielonej. W przypadku dziesięciu postanowień, przedsiębiorcy wnieśli zażalenia do SOKiK. W dziewięciu przypadkach sprawy nie zostały w 2011 r. rozpatrzone przez właściwy Sąd. W przypadku jednego wniosku,
REKLAMA

Prezes URE w trybie samokontroli uchylił swoje postanowienie o odmowie wydania świadectwa i wydał świadectwo pochodzenia, ponieważ został udokumentowany fakt, że przedsiębiorca przedłożył wniosek o wydanie świadectwa w wymaganym przez prawo terminie do operatora sytemu elektroenergetycznego.

Przyjmując zatem wielkość sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2011 r. na poziomie 121 300 000,00 MWh (w chwili przygotowania niniejszego sprawozdania Prezes URE nie dysponował jeszcze rzeczywistymi danymi) wykonany wg danych na 31 grudnia 2011 r., udział:


1) energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w 2011 r. wyniósł:
− wg wydanych świadectw pochodzenia 9,05%,
− wg umorzonych świadectw pochodzenia 4,77%,
wobec wymaganego 10,4%;
2) energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w 2011 r. wyniósł:
− wg wydanych świadectw CHP1 − 2,09%, CHP2 − 19,75%,
− wg umorzonych świadectw CHP1 − 0,99%, CHP2 − 5,80%,
wobec wymaganych odpowiednio 3,3%, 22,2%.

Dodatkowo należy wskazać, że przepisy wykonawcze pozwalające ustalić poziom wykonania w 2011 r. obowiązku w odniesieniu do CHP3 weszły w życie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji39) i zaczęły obowiązywać dopiero od 10 września 2011 r. Zatem, pomijając fakt, że poziom wypełnienia obowiązku w odniesieniu do CHP3 został w nim określony, to mając na uwadze, że do określenia stopnia jego wypełnienia wymagane jest określenie wielkości sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie w całym okresie 2011 r. (który jak wyżej wskazano został przyjęty z 2010 r.), ale w okresie od 10 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., nadal brak jest możliwości przedstawienie przybliżonych nawet danych.