Osiągniemy cel OZE na 2020? Dane za ubiegły rok nie napawają optymizmem

Osiągniemy cel OZE na 2020? Dane za ubiegły rok nie napawają optymizmem
Farma wiatrowa Bystra. Fot. Energa Wytwarzanie

Mimo zobowiązania polskiego rządu do osiągnięcia 15-procentowego udziału OZE w krajowym zużyciu energii do roku 2020, a także mimo zapewnień Ministerstwa Energii, że ten cel zrealizujemy, dane na temat produkcji energii odnawialnej w Polsce pokazują, że możemy mieć z tym problem. W 2016 roku udział zielonej energii w krajowym zużyciu energii był niższy niż w latach 2013-2015. 

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Obowiązkowe, krajowe cele ogólne składają się na założony 20 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej. W przypadku Polski cel określono na 15 proc.

REKLAMA

Ponadto, każde państwo UE powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w roku 2016 udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 11,3 proc. To poziom niższy od zanotowanego w latach 2013-2015, kiedy wyniósł kolejno 11,37 proc., 11,49 proc. oraz 11,93 proc.

Na ten wynik składa się udział OZE w konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej oraz w energii wykorzystanej w transporcie.

Udział energii z OZE w elektroenergetyce wyniósł w ubiegłym roku 13,36 proc. wobec 13,43 proc. w roku 2015, 12,4 proc. w roku 2014, 10,73 proc. w roku 2013, a także wobec 10,68 proc. w roku 2012.

Udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w ubiegłym roku wyniósł 14,7 proc. wobec 14,54 proc. w roku 2015, 14,01 proc. w roku 2014, 14,1 proc. w roku 2013 oraz wobec 13,37 proc. w roku 2012.

Najsłabiej wypada wykorzystanie OZE w transporcie. W tym przypadku zanotowano w ubiegłym roku wyraźny spadek, którego nie udało się nadrobić wzrostem wykorzystania OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

W ubiegłym roku udział zielonej energii w transporcie wyniósł zaledwie 3,93 proc. wobec 6,44 proc. w roku 2015 oraz wobec 6,25 proc. w roku 2014.

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. wzrósł o 4,39 pkt. proc. w porównaniu z 2005 r. Średnioroczne tempo wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 2005-2016 wyniosło 4,6 proc.

Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 10,68 pkt. proc. w porównaniu 2005 r. Średnioroczne tempo wzrostu tego wskaźnika w latach 2005 – 2016 wyniosło 15,7 proc.

Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wzrósł o 4,53 pkt. proc. w porównaniu z 2005 r. Średnioroczne tempo wzrostu tego wskaźnika w latach 2005 – 2016 wyniosło 3,4 proc.

Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w transporcie wzrósł o 2,31 pkt. proc. w porównaniu z 2005 r. Średnioroczne tempo wzrostu tego wskaźnika w latach 2005 – 2016 wyniosło 8,4 proc.

REKLAMA

Jak podaje GUS, w krajowym pozyskaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych dominującą pozycję stanowią biopaliwa stałe. Ich udział w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2016 r. stanowił 70,74 proc. pozyskanej energii z OZE, udział energii wiatrowej wyniósł 11,93 proc., biopaliw ciekłych 10,16 proc., biogazu 2,88 proc., energii wodnej 2,03 proc., odpadów komunalnych 0,85 proc., pomp ciepła i energii słonecznej po 0,58 proc., a energii geotermalnej 0,28 proc.

GUS podkreśla, że w omawianym okresie (2012-2016) wzrósł udział energii wiatru z 4,79 proc. do 11,93 proc., biopaliw ciekłych z 7,96 proc. do 10,16 proc., biogazu z 1,97 proc. do 2,88 proc., energii słonecznej z 0,17 proc. do 0,58 proc., natomiast spadł udział energii wody z 2,06 proc. do 2,03 proc.

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii wyniosła w ubiegłym roku ogółem 22,807 TWh wobec 22,684 TWh przed rokiem oraz wobec 19,841 TWh w roku 2014.

W ubiegłym roku najwięcej zielonej energii elektrycznej wyprodukowano z wiatru (12,587 TWh). To niemal 3-krotny wzrost produkcji w stosunku do danych za rok 2012.

Spadła natomiast produkcja energii elektrycznej z biopaliw stałych. W ubiegłym roku wyniosła 6,912 TWh wobec 9,026 TWh w roku 2015, a także wobec 9,528 TWh w roku 2012.

Wytwarzanie z energetyki wodnej w 2016 r. sięgnęło 2,139 TWh, w tym 1,23 TWh z hydroelektrowni o mocy jednostkowej ponad 10 MW.

Najwięcej energii wodnej wyprodukowano w ostatnich latach w roku 2013, gdy produkcja sięgnęła 2,439 TWh, a najmniej w roku 2015 (1,832 TWh).

Z biogazu wyprodukowano w 2016 roku 1,027 TWh wobec 906 GWh w roku 2015 oraz wobec 565 GWh w roku 2012.

Natomiast w technologiach energii słonecznej wytworzono w ubiegłym roku 123,9 GWh energii elektrycznej wobec 56,5 GWh w roku 2015 oraz wobec zaledwie 1,1 GWh w roku 2012.

W ciepłownictwie największy udział w wytwarzaniu energii z OZE miały w ubiegłym roku biopaliwa stałe (95,67 proc.), następnie biogaz (4,21 proc.) i odpady komunalne (0,11 proc.).

Wzrost mocy w OZE głównie dzięki wiatrakom

Główny Urząd Statystyczny wylicza, że w 2016 r. łączna moc osiągalna zainstalowanych urządzeń prądotwórczych w OZE była o 93,1 proc. większa w porównaniu z rokiem 2012. Zaobserwowano znaczne zwiększenie w porównaniu z 2012 r. udziału w mocy osiągalnej biopaliw stałych – o 59,8 proc., wiatru – o 124,1 proc. i biogazu – o 76 proc.

GUS podaje, że w 2016 r. moc osiągalna elektrowni wiatrowych stanowiła 72,7 proc. mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. W tym samym czasie instalacje wykorzystujące energię wody udostępniały 12,3 proc., a biopaliwa stałe 9,2 proc. mocy osiągalnej.

W ostatnich latach wzrosła też wielkość mocy elektrowni fotowoltaicznych – z około 1 MW w 2012 r. do 187 MW w 2016 r. Stanowiła ona w 2016 r. 2,4 proc. mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne.

red. gramwzielone.pl