Parlament Europejski chce więcej energii odnawialnej w UE

Parlament Europejski chce więcej energii odnawialnej w UE
Pixabay

Wczoraj posłowie europarlamentu opowiedzieli się za wyznaczeniem bardziej ambitnego celu udziału zielonej energii w unijnym miksie energetycznym w roku 2030 od celu zaproponowanego przez Komisję Europejską, a także uzgodnionego ostatnio przez unijnych ministrów ds. energii.

Wczoraj Parlament Europejski poparł zwiększenie udziału OZE w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 do poziomu 35 proc. wobec obowiązującego celu 20 proc. do roku 2020.

To cel ambitniejszy niż zaproponowany przez szefów rządów UE podczas szczytu Rady Europejskiej w październiku 2014 r., którzy uzgodnili cel na poziomie 27 proc.

REKLAMA

Utrzymanie celu 27 proc. do roku 2030 postulowała wcześniej Komisja Europejska, jednak w listopadzie ubiegłego roku KE zmieniła zdanie i zaproponowała zwiększenie celu do 30 proc. Bruksela tłumaczyła, że technologie OZE potaniały tak bardzo, że osiągnięcie poziomu 30 proc. powinno odbyć się zbliżonym kosztem do wykonania wcześniej zakładanych 27 proc.

W ubiegłym miesiącu za utrzymaniem celu 27 proc. opowiedzieli się natomiast unijni ministrowie ds. energii podczas spotkania Rady Unii Europejskiej.

Ostateczny cel na rok 2030 będzie efektem negocjacji pomiędzy Komisją, Parlamentem i państwami członkowskimi. Wiadomo, że z tej trójki wyznaczenia najbardziej ambitnego poziomu będzie domagać się europarlament.

Wczoraj posłowie PE podtrzymali wcześniejsze stanowiska uzgodnione na poziomie europarlamentarnych komisji, opowiadając się za celem 35 proc. Za takim poziomem zagłosowało 492 europosłów, 88 było przeciw, a 107 wstrzymało się od głosu.

Co więcej PE opowiedział się za wyznaczeniem celów krajowych, a takiego postulatu nie było dotąd na stole. Mimo, że unijna strategia do roku 2020 ujmuje indywidualne cele, które muszą spełnić kraje UE – dla Polski cel udziału OZE wynosi 15 proc. – o tyle unijni decydenci dotąd stali na stanowisku, że w perspektywie roku 2030 nie powinno już wyznaczać się celów krajowych, a obligatoryjny miałby być tylko cel na poziomie UE.

Natomiast wczoraj posłowie PE zgodzili się, że aby zrealizować cele ogólne, państwa członkowskie UE maja określić cele indywidualne, które będą monitorowane i osiągane zgodnie z przepisami zawartymi w dyrektywie na temat zarządzania unią energetyczną. Europarlament zgodził się, aby dla celów krajowych przyjąć pewne odchylenie, sięgające 10 proc.

Na ogólny cel OZE na rok 2030 ma się złożyć zużycie energii nie tylko w elektroenergetyce, ale również w ciepłownictwie i transporcie – w tym ostatnim przypadku PE zagłosował za wyznaczeniem indywidualnego celu na poziomie 12 proc.

W obszarze bioenergii posłowie PE opowiedzieli się za zakazaniem wykorzystania do produkcji zielonej energii oleju palmowego. Taki zakaz miałby wejść w życie w roku 2021. Natomiast wykorzystanie biopaliw tzw. I generacji, czyli wytwarzanych z produktów, które wykorzystuje się także w przemyśle spożywczym, miałoby zostać ograniczone do poziomu odnotowanego w roku 2017 lub maksymalnie do 7 proc. w transporcie drogowym i kolejowym.

Udział zaawansowanych biopaliw, które mają mniejszy wpływ na użytkowanie gruntów niż uprawy roślin spożywczych, odnawialnych paliw transportowych o pochodzeniu niebiologicznym, odpadów z paliw kopalnych i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych miałby wynosić co najmniej 1,5 proc. w 2021 r., wzrastając do 10 proc. w 2030 r.

REKLAMA

Europosłowie nie poparli natomiast postulatu wycofania z możliwości wykorzystania jako OZE biomasy pochodzenia drzewnego. Zdecydowano natomiast, że w zakresie wykorzystania biomasy w elektroenergetyce, priorytetem powinna być biomasa drzewna, a także pochodząca z odpadów komunalnych.

W obszarze energetyki obywatelskiej członkowie PE opowiedzieli się za wycofaniem jakichkolwiek opłat czy podatków, które mogłyby zostać nałożone na prosumentów produkujących i magazynujących energię.

Parlament wyraził ponadto oczekiwanie, że kraje UE usuną bariery w rozwoju energetyki prosumenckiej, a także umożliwią prosumentom – głównie gospodarstwom domowym – udział w lokalnych kooperatywach energetycznych.

W zakresie elektromobilności europosłowie zagłosowali za wyposażeniem już do roku 2022 90 proc. stacji benzynowych położonych przy drogach zaliczanych do sieci transeuropejskiej w stacje szybkiego ładowania.

Wczoraj Parlament Europejski zdecydował także o celu w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej do roku 2030, proponując poziom 35 proc. Za takim celem zagłosowało 485 posłów, 132 było przeciw, a 58 się wstrzymało.

Cel 35 proc. w zakresie efektywności energetycznej jest mniej ambitny niż uzgodniony cel na poziomie parlamentarnej komisji ds. przemysłu (ITRE), którą kieruje prof. Jerzy Buzek i która zaproponowała w listopadzie ubiegłego roku wyznaczenie celu na poziomie 40 proc. Komisja Europejska proponowała natomiast cel 30 proc., a początkowa propozycja Rady Europejskiej mówiła o poziomie 27 proc.

W zakresie efektywności energetycznej uzgodniono też przyjęcie orientacyjnych celów krajowych. Zgfodnie z propozycją PE, cel w obszarze efektywności energetycznej należy rozpatrywać na podstawie prognozowanego zużycia energii w 2030 r. według tzw. modelu Primes symulującego zużycie i dostawy energii w UE.

Wczoraj europosłowie uzgodnili też wspólne stanowisko w sprawie zasad zarządzania unią energetyczną, w tym w zakresie mechanizmów oceny realizacji celów strategii na 2030 rok przez poszczególne kraje.

Propozycja leżąca na stole negocjacyjnym zakłada m.in. przygotowanie pierwszych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, które określą 10-letnie krajowe strategie, już do 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z zasadami tzw. governance krajowe plany w obszarze energii i klimatu ma oceniać Komisja Europejska, w razie potrzeby formułując rekomendacje lub podejmując działania mające skłonić poszczególne kraje do skuteczniejszej realizacji celów w zakresie OZE czy efektywności energetycznej.

Za takimi zasadami zarządzania unią energetyczną zagłosowało 466 europosłów, 139 było przeciw, a 38 wstrzymało się od głosu.

Po przyjęciu stanowiska PE w zakresie celów unijnej polityki w obszarze OZE i efektywności energetycznej na rok 2030 przychodzi czas na negocjacje z Radą i Komisją Europejską.

red. gramwzielone.pl