Śląskie dotacjeOZE

W woj. śląskim prowadzony jest obecnie kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.1, poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Dofinansowanie może objąć budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.  Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i związane z nimi podmioty, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy towarzystwa budownictwa społecznego.

REKLAMA

Budżet konkursu wynosi 75,89 mln zł, a maksymalne dofinansowanie na poziomie projektu może sięgnąć 95 proc. jego kosztów kwalifikowanych. 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

REKLAMA