Efekt zachęty w systemie aukcyjnym. Nowe stanowisko URE

Efekt zachęty w systemie aukcyjnym. Nowe stanowisko URE
pgegreenenergy, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki odniósł się do zasad stosowania tzw. efektu zachęty w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii, które są zgłaszane do aukcji.

URE przypomina, że Komisja Europejska w dniu 13 grudnia 2017 r. wydała pozytywną decyzję nr SA.43697 (2015/N) w sprawie polskiego programu wspierania energii ze źródeł odnawialnych, wskazując, że wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa w ramach systemu aukcyjnego są ograniczone.

Urząd zaznacza w tym kontekście, że wymóg złożenia wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad danym projektem nie jest konieczny w przypadku, kiedy pomoc jest przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji.

REKLAMA
REKLAMA

Takie stanowisko ma wynikać z postanowień rozdziału 3.2.4. Efekt zachęty, pkt 52 „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020” (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1).

URE komentuje dalej, że w związku z akceptacją polskiego systemu aukcyjnego przez Brukselę, a także wobec braku odpowiednich przepisów krajowych, które wskazywałyby na konieczność potwierdzenia efektu zachęty dla projektów ubiegających się o pomoc publiczną w aukcjach, „stwierdzić należy, że brak jest podstaw do kontynuowania przeprowadzania przez Prezesa URE oceny wskazanej w dyspozycji art. 43 ust. 9 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)”.

W związku z taką interpretacją URE stwierdza, że dotychczasowe dokumenty i formularze dotyczące badania efektu zachęty w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej z OZE „traktować należy wyłącznie jako dokumenty archiwalne”.

red. gramwzielone.pl