Obowiązkowa certyfikacja dla elektrowni o mocy od 2 MW

Obowiązkowa certyfikacja dla elektrowni o mocy od 2 MW
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że wprowadzona w życie ustawa o rynku mocy implementuje obowiązek udziału w procesie tzw. certyfikacji ogólnej dotyczący wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW.

Urząd podkreśla, że ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r., określa zasady organizacji i funkcjonowania tego rynku oraz nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku: operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania, zarządcę rozliczeń, a także URE oraz ministra energii.

Jednym z takich obowiązków jest udział w procesie certyfikacji ogólnej dotyczący wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW.

REKLAMA

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o rynku mocy, moc osiągalna brutto jednostki fizycznej wytwórczej to potwierdzona testami maksymalna moc czynna, przy której jednostka fizyczna wytwórcza może pracować przy parametrach nominalnych przez czas nie krótszy niż 4 kolejne godziny, bez uszczerbku dla trwałości tej jednostki.

Do tej kategorii zaliczają się również magazyny energii elektrycznej definiowane przez ustawę o rynku mocy jako „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służący do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujący emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie oraz posiadający zdolność do dostawy mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego”.

Certyfikacja ogólna ma na celu pozyskanie informacji o jednostkach fizycznych oraz wpisaniu ich do rejestru rynku mocy. Zebrane informacje będą służyły do przygotowania propozycji parametrów aukcji.

REKLAMA

Urząd wskazuje, że obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez URE.

Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się 3 kwietnia i zakończy się 29 maja 2018 r. i zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem rynku mocy, w którym będą określone m.in. zasady organizacji i przebieg procesu certyfikacji.

Brak przystąpienia do certyfikacji ogólnej skutkuje możliwością nałożenia przez URE kary administracyjnej na właściciela jednostki fizycznej wytwórczej.

Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 5 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna wymierzana jest przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 5 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (art. 85 ust. 5 ustawy o rynku mocy).

Za przeprowadzenie procesu certyfikacji ogólnej odpowiadają Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Pytania dotyczące obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej należy kierować na adres: rynek.mocy@ure.gov.pl .

red. gramwzielone.pl